Popis aplikace

Popis a uživatelská příručka aplikace
InnovationProcessor

Příručka ke stažení ve Wordu a PDF.

 

 

 

1.   Cíl, funkce, využití, vstupy a výstupy aplikace

 

1.1  Cíl aplikace

Aplikace InnovationProcessor je on-line implementací stejnojmenné metodiky, která představuje nástroj pro podporu rozhodování profesionálů v oblasti transferu znalostí a technologií a inovačních mentorů (dále jen „uživatel“ nebo „zpracovatel“) při

 • posuzování potenciálu inovativních idejí, záměrů, technologií nebo vynálezů (dále jen „inovační záměr“) pro jejich konkrétní aplikační (ne nezbytně pouze komerční) využití,
 • organizaci procesu postupného využití tohoto potenciálu.

 

1.2  Funkce aplikace

Aplikace InnovationProcessor zahrnuje dokumentační a evaluační prvky:

1)    Vede evidenci posuzovatelů a jimi posuzovaných inovačních záměrů v Databázi uživatelských účtů.

2)    Eviduje přístupová práva administrátorů a uživatelů a jejich plateb za užívání systému.

Pozn. v této verzi 2.0 není užívání aplikace zpoplatněno.

3)    Eviduje vstupní a průběžná data vztahující se ke všem inovačním záměrům každého uživatele a jejich jednotlivým verzím (uživatel má typicky registrováno více inovačních záměrů a pro jeden záměr může mít více verzí).

4)    Vede posuzovatele při:

 • přesném a dostatečně podrobném popisu daného inovačního záměru a jeho nositele Vyplněním tabulky “Základní charakteristika inovačního záměru”);
 • definici klíčových slov a klasifikaci daného inovačního záměru na stupnici „Innovation Readiness Level“ (IRL); podrobná definice IRL je v oddílu „Šablony a návody“.
 • klasifikaci daného inovačního záměru podle

-     klíčových slov,

-     řádu inovativnosti,

-     typu podkladového know-how,

-     typu relevantního DV podle třídění EPO,

-     oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity;

 • evaluaci daného inovačního záměru výpočtem skóre charakterizujícího jeho aplikační potenciál. Tento výpočet, který je pro každou hodnotu IRL specifický, spočívá v definici nezávislých dimenzí významných pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru pro dané IRL a ratingu jejich úrovně na vymezené známkovací škále. Výsledné skóre v rozmezí 1 - 5 je strukturovaným součtem jednotlivých ratingů.

Pozn. v této verzi 2.0 jsou rozpracovány pouze úrovně IRL = 1 – 6.

5)    Průběžně kontroluje uživatele, zda formálně správně odpověděl na všechny položené otázky a poskytuje mu nápovědu.

6)    Vede protokol posuzovacího procesu a jeho mezivýsledky.

7)    Graficky prezentuje výsledný výsledek evaluace ratingu a registruje jej u daného inovačního záměru v příslušném uživatelském účtu.

8)    Doporučuje uživateli kroky, které by měl podniknout pro zvýšení hodnoty IRL a skóre daného inovačního záměru.

Výpočet skóre je možné realizovat na 3 různých úrovních detailnosti:

 • Úroveň 1.: Klasický rating založený pouze na výběru jednoho z verbálně před-definovaných stupňů pro každou dimenzi významnou pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru pro dané IRL a jejich strukturovaném součtu. Výsledné číslo se interpretuje v kontextu definované škály charakterizující velikost aplikačního potenciálu daného inovačního záměru. Rozhodnutí je zcela na zkušenostech a intuici uživatele aplikace. Rating na této úrovni je poměrně rychlý, ale jeho věrohodnost je pouze orientační, neboť zcela závisí na erudici uživatele.
 • Úroveň 2.: Rating vedoucí ke stejné formální podobě výsledku jako na úrovni 1. avšak mnohem sofistikovanějším způsobem. Aplikace nabízí uživateli aplikace pro ocenění nezávislých dimenzí (stejných jako na úrovni 1.) významných pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL podrobnější otázky a informační zdroje k jejich zodpovězení. Rating na této úrovni je mnohem věrohodnější, ale též značně pracnější a časově náročnější.
 • Úroveň 3.: Rating vedoucí ke stejné formální podobě výsledku jako na úrovních 1. a 2. avšak s využitím prvků umělé inteligence. Aplikace nabízí uživateli aplikace pro ocenění nezávislých dimenzí (stejných jako na úrovních 1. a 2.) významných pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL možnost využití prvků umělé inteligence, které samy prohledávají potřebné informační zdroje a strukturovaným způsobem odpovídají na relevantní otázky, na které na úrovni 2. odpovídal uživatel sám.

Pozn.: V této verzi 2.0 jsou rozpracovány pouze úrovně 1.a 2.  S rozšířením na úroveň 3. se počítá v pozdějších etapách.

 

1.3   Využití aplikace

Aplikace InnovationProcessor využít řadou různých způsobů. Dva základní z nich jsou:

1)    Stanovení IRL pro daný inovační záměr a výpočet skóre jeho aplikačního potenciálu pro tuto hodnotu IRL.

2)    Posunování aplikace daného inovačního záměru po škále IRL směrem k vyšším hodnotám s využitím doporučení poskytovaných aplikací a jeho prověřování opakovanými ratingy postupně rozvíjených verzí.

1.4  Vstupy a výstupy aplikace

Pro různé IRL vyžaduje aplikace různé vstupy a poskytuje kromě vypočteného skóre různé výstupy. Jejich přehled ukazuje následující tabulka:

IRL

Vstupy

Výstupy

1

Registrační formulář “Základní charakteristika inovačního záměru”

Innovation Case Canvas

2

Innovation Case Canvas

Popis inovačního záměru

Alokace finančních zdrojů pro prověrku inovačního konceptu

3

Popis inovačního záměru

Alokace finančních zdrojů pro prověrku inovačního konceptu

Předběžná studie proveditelnosti

(Pre-fesibility study)

4

Předběžná studie proveditelnosti

(Pre-fesibility study)

Studie proveditelnosti

(Feasibility study)

5

Studie proveditelnosti

(Feasibility study)

Předběžný podnikatelský plán

(Draft of the business plan)

6

Předběžný podnikatelský plán

(Draft of the business plan)

Podnikatelský plán

Předběžná dohoda s investory

7

Podnikatelský plán

Předběžná dohoda s investory

Podrobný marketingový, výrobní, obchodní   a finanční plán

8

Podrobný marketingový, výrobní, obchodní a finanční plán

Rozvojový a expanzní plán

9

Rozvojový a expanzní plán

 

Vstupy do nižších úrovní se při každém postupu inovačního záměru na vyšší úroveň IRL v systému archivují.

 

2.   On-line implementace metodiky

Metodika InnovationProcessor je implementována v on-line verzi na www.innovationprocessor.eu. Další údaje uvedené v této příručce se vztahují k této on-line verzi.

 

3.   Registrace a uživatelský účet

Pro využívání aplikace se uživatel musí zaregistrovat a vytvořit si podnikatelský účet. Postup registrace a vytvoření uživatelského účtu viz následující oddíly.

 

3.1  Registrace a vytvoření uživatelského účtu

Užívání aplikace začíná registrací a vytvořením uživatelského účtu. Po otevření stránky na www.innovationprocessor.eu  se odklepne tlačítko

 

 
   

 

 

 

Při prvním přihlášení do aplikace je nutno se po otevření další stránky zaregistrovat do registračního formuláře:

 

Zaregistrujte se jako uživatel aplikace INNOVATIONPROCESSOR

Název uživatele

 

Adresa

 

IČO

 

 

Statutární orgán

Funkce

 

Jméno

 

Název útvaru uživatele využívajícího aplikaci

 

Adresa

 

 

Kontaktní osoba

Jméno

 

Funkce

 

Telefon

 

E-mail

 

 

Datum registrace

 

Souhlas

 

Beru na vědomí s souhlasím, ze internetové stránky aplikace INNOVATIONPROCESSOR a další materiály na těchto stránkách prezentované jsou chráněny autorskými právy podle autorského práva, tj. zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Bez předchozího písemného souhlasu ILA, s.r.o. je zakázáno zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin stránek, jejich rozšiřování, jiné zpřístupňování, publikace a/nebo jakýkoli jiný zásah do autorských práv. Avšak v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. má uživatel právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu

Na základě této registrace obdrží uživatel od administrátora uživatelské jméno a heslo. Při dalším přihlášení pak již jen při otevření stránky On-line aplikace InnovationProcessor odklepne tlačítko

 

 
   
 

a otevře se přihlašovací formulář, kam uživatel zadá standardně své uživatelské jméno a heslo.

 

3.2  Databáze uživatelských účtů

Všechny uživatelské účty jsou sdruženy v Databázi uživatelských účtů, kterou spravuje provozovatel aplikace. Při její správě je věnována velká pozornost její ochraně před zcizením citlivých údajů.

 

3.3  Propojení uživatelského účtu s vlastními datovými zdroji

Aplikace umožňuje po každý posuzovaný inovační záměr ukládání vlastních materiálů a dat. Přístup k těmto datum má pouze uživatel, který daný inovační záměr založil.

Pozn: Tato verze neumožňuje přímé propojení InnovationProcessor na CRM uživatele. O tomto propojení se uvažuje v dalších verzích.

 

4.   Postup při hodnocení inovačního záměru

Hodnocení inovačního záměru probíhá formou postupně otevíraných tabulek, vyžadujících po uživateli různé akce. Tabulky zařazované v sekvenci později čerpají často fata z tabulek předcházejících, vyplňování tabulek má proto danou časovou sekvenci odpovídající jejich následnému uspořádání. V pravé části obrazovky se u všech tabulek objevuje schéma, které ilustruje zařazení každé tabulky v procesu hodnocení.

 

5.   Založení inovačního záměru

 

5.1  Založení inovačního záměru

Po vytvoření uživatelského účtu je každému uživateli vygenerována databáze jeho inovačních záměrů. Při vytvoření nového inovačního záměru je nutno vyplnit vstupní tabulku (viz následující bod) a současně je tomuto záměru přiděleno číslo verze „1“. Při pozdější práci s inovačním záměrem je možno se vracet k této verzi, nebo vytvářet verze další.

Klepnutím na tlačítko         se daný inovační záměr (v dané verzi) rozbalí pro další práci. Menu umožňuje přímý vstup na

-            základní údaje: vkládání dat popisujících daný inovační záměr,

-            volba klasifikace IRL: nalezení hodnoty odpovídající IRL odpovídající stavu realizace daného inovačního záměru,

-            evaluace inovačního záměru: vlastní výpočet skóre charakterizujícího (pro dané IRL) aplikační potenciál daného inovačního záměru),

-            úložiště dokumentů: prostor pro uchovávání dokumentů vytvořených při evaluaci a realizaci daného inovačního záměru a vkládání dalších relevantních dokumentů podle potřeb uživatele.

 

5.2  Vyplnění vstupní tabulky

Počátečním krokem práce s inovačním záměrem je vyplnění vstupní tabulky, která charakterizuje výchozí inovační námět a jeho nositele, která má následující podobu:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

 

Vstupní popis záměru aplikačního využití know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu

 

 1. 1.     

NÁZEV INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

1.1

Plný název inovačního záměru:

Napište deskriptivní název dostatečně výstižně charakterizující posuzované know-how, objev, vynález, technologii či inovativní námět.

1.2 

Zkrácený název inovačního záměru (Akronym):

Napište stručný název (do tří slov) charakterizující posuzované know-how, objev, vynález, technologii či inovativní námět.

 

2.

PŮVODCI INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

2.1

Název hlavní instituce, kde k získání know-how objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu došlo:

Název instituce:

Právní forma:

Adresa:

IČ:

Název pracoviště instituce, kde k získání know-how, objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu v této instituci došlo:

Název pracoviště:

Adresa:

Kontaktní osoba (Nositel odborného know-how):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Druhá kontaktní osoba (Koordinátor aplikačních aktivit):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

 

2.2

Případní partneři podílející se na získání know-how, objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu došlo:

Název 1. partnera, který se na získání know-how objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu podílel.

Název instituce:

Právní forma:

Adresa:

IČ:

Název pracoviště 1. partnera, které se na získání know-how, objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovačního námětu u tohoto partnera podílelo:

Název pracoviště:

Adresa:

Kontaktní osoba (Nositel odborného know-how):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Druhá kontaktní osoba (Koordinátor aplikačních aktivit):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

2.3

Je původcovství mezi hlavní institucí a partnerem ošetřeno?

ANO

NE

Není relevantní

Pokud ANO, jak?

Popište právní vztahy upravující původcovství k danému know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativnímu námětu mezi zúčastněnými institucemi a jejich pracovníky. Případně připojte smlouvy.

 

3.

Základní popis posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovačního záměru

3.1

Klíčová slova

Vložte 3 – 5 klíčových slov nejlépe charakterizující daný inovační záměr.

3.2

Jaký problém / poptávku dané know-how, objev, vynález, technologie či inovační námět řeší:

Stručně charakterizujte odborný i aplikační kontext daného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu, motivace, které vedly k jeho výzkumu a vývoji a problém/ poptávku, které jejich aplikace může pomoci řešit.

3.3

Stručná charakteristika know-how, objevu, vynálezu, nebo technologie či inovativního námětu:

Stručně charakterizujte posuzované know-how, objev, vynález, technologii či inovativní námět, o jejichž aplikačním využití se uvažuje – jedná se o proces, materiál, zařízení, službu, počítačový program, abstraktní model? O jeden produkt nebo více?

3.4

V čem je charakteristika know-how, objevu, vynálezu, nebo technologie či inovativní námět inovativní oproti stávajícímu stavu?

Popište v čem (pozitivním) se odlišuje dané know-how, objev, vynález, technologie či inovativní námět od řešení problému / poptávky popsaným výše, které již existují nebo se v dohledné době očekávají. Popište situaci před jejich vznikem a charakterizujte, co přináší nového. Jedná se o nové použití stávajících produktů, o vylepšení stávajících produktů či služeb, o zcela nový produkt či službu?

3.5

Jakou podobu má dokumentace k know-how, objevu, vynálezu, nebo technologii či inovativnímu námětu a kde je uložena?

Forma:

Místo uložení:

Popište formu dokumentace popisující dané know-how, objev, vynález, nebo technologii či inovativní námět: papírové záznamy, výkresy, experimentální protokoly, filmy, videa, digitální media atd. Udejte přesně místo, kde je uchovávána a jak je zabezpečena jejich ochrana.

4.

Jaké relevantní informační zdroje k problematice můžete uvést?

Uveďte přehledné publikace i další informační zdroje umožňující zhodnotit kontext aplikace posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu.

5.

Předpokládá se další navazující výzkum/vývoj?

ANO

NE

Není relevantní

Pokud ANO, jaký?

Popište očekávaný navazující výzkum a vývoj, bude výzkum pokračovat, nebo byl ukončen?

6.

Byly know-how, objev, vynález, technologie či inovativní námět zveřejněny?

ANO

NE

Pokud ANO, jak a kdy?

V interní komunikaci instituce?

V odborném tisku?

Na odborných kongresech, konferencích, workshopech nebo seminářích?

V masových médiích?

Jinak?

Popište způsob, jakým bylo o know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativním námětu referováno. Rozlište hlavně interní komunikaci pracoviště a veřejná média (odborná i popularizační).

7.

Byly podniknuty kroky k ochraně posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu jako duševního vlastnictví?

ANO

NE

Pokud ANO, jaké?

Popište všechny kroky, které byly učiněny (nebo se plánují učinit) pro ochranu posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu jako duševního vlastnictví, podle patentového zákona, autorského zákona případně speciálních zákonů, PCT a podobných mezinárodních úmluv.

7.1

Kým byly výzkumné a/nebo vývojové aktivity vedoucí k posuzovanému know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativnímu námětu financovány?

Uveďte všechny subjekty/ instituce (kromě domovské instituce), které se na financování výzkumu/vývoje know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu podílely:

-          domácí grantové agentury

-          mezinárodní grantové agentury,

-          průmysloví sponzoři

-          neziskoví sponzoři

-          další sponzoři …..

7.2

Vyplývají z této podpory nějaké závazky pro nakládání s duševním vlastnictvím k posuzovanému know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativnímu námětu?

ANO

NE

Pokud ANO, jaké?

Charakterizujte závazky, které z finanční podpory vyplývají pro nakládání s relevantním duševním vlastnictvím (případně připojte smlouvy).

             

Tyto údaje jsou uloženy v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu uživatele.

 

6.   Podrobnější klasifikace inovačního záměru

Pro kvalitní posuzování inovačního záměru je nutná jeho podrobnější klasifikace spočívající zejména v jeho zařazení podle různých obecně užívaných klasifikačních třídníků. Za tímto účelem byly vybrány následující typy klasifikace:

 • klasifikace podle klíčových slov,
 • klasifikace podle řádu inovativnosti (Valenta),
 • klasifikace podle podkladového know-how,
 • klasifikace podle třídníku EPO,
 • klasifikace podle oboru činnosti (NACE)

Tyto klasifikace se v průběhu zpracování různých verzí evaluace inovačního záměru mohou kdykoliv měnit.

 

6.1  Klasifikace podle klíčových slov

Při klasifikaci podle klíčových slov se objeví tabulka:

Klíčová slova

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Tato tabulka je provázána s tabulkou klíčových slov zadanou v ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INOVAČNÍHO ZÁMĚRU. Vyplněním či úpravou kterékoliv z nich se zadají klíčová slova zadají, která se uloží k dalšímu využití při evaluaci inovačního záměru.

 

6.2  Klasifikace podle řádu inovativnosti (Valenta)

Klasifikace podle řádu inovativnosti se stanoví vyplněním následující tabulky tak, že v ní vyznačí v posledním sloupci

 • buď jeden stupeň odpovídající inovativnosti daného inovačního záměru,
 • nebo dva sousední stupně, mezi které inovativnost daného inovačního záměru zapadá:

Řád

Označení

Co se zachovává

Co se změní

Příklad

 

-1

Degenerace

Nic

Úbytek vlastností

Opotřebení

 

0

Regenerace

Objekt

Obnova vlastností

Údržba, opravy

 

RACIONALIZACE

1

Změna kvanta

Všechny vlastnosti

Četnost faktorů

Další pracovní síly

 

2

Intenzita

Kvality a propojení

Rychlost operací

Zrychlený posun pásu

 

3

Reorganizace

Kvalitativní vlastnosti

Dělba činností

Přesuny operací

 

4

Kvalitativní adaptace

Kvalita pro uživatele

Vazba na jiné faktory

Technologie konstrukce

 

KVALITATIVNÍ KONTINUÁLNÍ INOVACE

5

Varianta

Konstrukční řešení

Dílčí kvalita

Rychlejší stroj

 

6

Generace

Konstrukční koncepce

Konstrukční řešení

Stroj s elektronikou

 

KVALITATIVNÍ DISKONTINUÁLNÍ INOVACE

7

Druh

Princip technologie

Konstrukční princip

Tryskový stav

 

8

Rod

Příslušnost ke kmeni

Princip technologie

Vznášedlo

 

TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT

9

Kmen

Nic

Přístup k přírodě

Genová manipulace

 

             

Pokud v této tabulce není označen ani jeden řádek, nebo pokud je označeno více řádků než dva, nebo i dva, které ale nejsou sousední, systém nepustí zadavatele dál.

Pokud je označen právě jeden řádek, pak řád inovace je určen jeho číslem, pokud jsou vyplněny dva sousední řádky, pak řád inovace je dán průměrem jejich čísel. Ten se pak uloží k dalšímu využití při evaluaci inovačního záměru.

 

6.3  Klasifikace podle podkladového know-how

Klasifikace podle podkladového know-how zadá zpracovatel vyplněním následující tabulky OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE (viz Fields of Research and Development (FORD), Frascati manual 2015) tak, že v ní v posledním sloupci vyznačí maximálně pět oblastí know-how, ze kterých posuzovaný inovační záměr vychází:

OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Základní klasifikace

Klasifikace druhé úrovně

1.

 

1.1

Matematika

 

1.2

Počítačové a informační vědy

 

1.3

Fyzikální vědy

 

1.4

Chemické vědy

 

1.5

Vědy o zemi a životním prostředí

 

1.6

Biologické vědy

 

1.7

Ostatní přírodní vědy

 

2.

Inženýrské a technické vědy

2.1

Stavební inženýrství

 

2.2

Elektrotechnika, elektronická technika a informační technika

 

2.3

Strojírenství

 

2.4

Chemické inženýrství

 

2.5

Materiálové inženýrství

 

2.6

Lékařské inženýrství

 

2.7

Environmentální inženýrství

 

2.8

Biotechnologie životního prostření

 

2.9

Průmyslová biotechnologie

 

2.10

Nanotechnologie

 

2.11

Další inženýrské a technologické obory

 

3.

Lékařské a zdravotnické vědy

3.1

Základní lékařství

 

3.2

Klinické lékařství

 

3.3

Zdravotnické vědy

 

3.4

Lékařská biotechnologie

 

3.5

Další lékařské vědy

 

4.

Zemědělské a veterinární vědy

4.1

Zemědělství, lesnictví a rybářství

 

4.2

Zoologie a mlékárenství

 

4.3

Veterinární věda

 

4.4

Zemědělská biotechnologie

 

4.5

Další zemědělské vědy

 

5.

Společenské vědy

5.1

Psychologie a kognitivní vědy

 

5.2

Ekonomie a podnikání

 

5.3

Vzdělávání

 

5.4

Sociologie

 

5.5

Právo

 

5.6

Politické vědy

 

5.7

Sociální a ekonomická geografie

 

5.8

Média a komunikace

 

5.9

Další společenské vědy

 

6.

Humanitní obory a umění

6.1

Historie a archeologie

 

6.2

Jazykovědy a literatura

 

6.3

Filozofie, etika a náboženství

 

6.4

Umění (umění, historie umění, provozování umění hudba)

 

6.5

Další humanitní obory

 

Pokud v této tabulce není vyplněn ani jeden řádek nebo pokud je vyplněno více než pět řádků, systém nepustí zpracovatele dál. Pokud je vyplněn minimálně jeden a maximálně pět řádků, vyznačené oblasti (čtvrtý sloupec) i jejich čísla (třetí sloupec) se uloží k dalšímu využití při evaluaci inovačního záměru.

 

6.4  Klasifikace inovačního záměru podle třídníku EPO

Klasifikace podle třídníku EPO spočívá v tom, že v aplikaci Espacenet (www.espacenet.com) vybere minimálně jeden a maximálně pět kódů, které nejvíce odpovídají danému inovačnímu záměru z hlediska ochrany duševního vlastnictví, a zapíše je (včetně jejich charakteristik) do tabulky:

Kódy podle klasifikace EPO

 

KÓD

CHARAKTERISTIKA

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Pokud v této tabulce není vyplněn ani jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál, v opačném případě se vyznačené kódy a jejich charakteristiky uloží k dalšímu využití při evaluaci inovačního záměru.

 

6.5  Klasifikace podle oboru činnosti (NACE)

Klasifikace podle oboru činnosti (NACE) spočívá v tom, že zpracovatel vybere z třídníku NACE (viz www.nace.cz) minimálně jeden a maximálně pět oborů aktivit, které nejlépe odpovídají zaměření daného inovačního záměru, a ty vyplní do následující tabulky:

 

 

Kódy podle klasifikace NACE

 

Kód

Název činnosti

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Pokud v této tabulce není vyplněn ani jeden řádek systém nepustí zpracovatele dál. Pokud je vyplněn minimálně jeden řádek, pak se vyznačené kódy a názvy příslušných činností uloží k dalšímu využití při evaluaci inovačního záměru.

 

7.   Klasifikace Innovation Readiness Level (IRL)

Základním krokem pro posuzování daného inovačního záměru je stanovení úrovně jeho realizační připravenosti, tzv. „Innovation Readiness Level“.  Podrobné definice IRL klasifikace je v oddílu Šablony a návody.

 

7.1  Cíl klasifikace IRL

Cílem klasifikace IRL je definovat pozici inovačního záměru na devítistupňové škále, charakterizující jak technologickou pokročilost vývoje podkladového know-how, tak i míru sociálního přijetí dané inovace. IRL=1 odpovídá zcela počáteční fázi inovačního záměru, kdy existuje podkladové know-how a pouze velmi orientační představa o jeho možném využití. Na druhém konci škály IRL = 9 odpovídá situaci, kdy inovační záměr je plně připraven k masivní realizaci. Definování úrovně IRL je nezbytné pro výběr metod, kterými se bude daný inovační záměr dále hodnotit.

 

7.2  Stanovení IRL pro daný inovační záměr

Hodnotu IRL klasifikující daný inovační záměr je možno stanovit dvěma různými metodami, které samozřejmě vedou ke stejnému výsledku:

 • Strukturované nalezení IRL vychází z postupného vyplnění sekvence tabulek prezentujících milníky, které musí být pro jednotlivé úrovně IRL splněny. Úroveň IRL odpovídající posuzovanému inovačnímu záměru je ta, ve které všechny nezbytné milníky ještě splněny nejsou, ačkoliv pro nejbližší nižší úroveň všechny milníky splněny byly.
 • Přímé stanovení IRL vychází z definice IRL a určuje se z kombinace dvou indexů:

-          “Technology Readiness Level“ (TRL), který charakterizuje míru technologické pokročilosti daného inovačního záměru pro jeho praktickou realizaci;

-          „Innovation Social Acceptance Level“ (ISAL), který charakterizuje míru společenského přijetí inovace přinášené daným inovačním záměrem.

Jejich hodnoty se přímo vyznačí ve dvou paralelních tabulkách a hodnota IRL se stanoví jako menší z nich.

 

7.3  Strukturované nalezení IRL

Strukturované nalezení IRL je primární metoda, pro určení IRL za situace, kdy o poloze daného inovačního záměru na stupnici IRL mám pouze velmi orientační představu. Získané výsledky jsou informativnější. Využití této metody je doporučeno v případě, kdy InnovationProcessor využíváme pro řízení inovačního procesu.

Stanovení touto metodou spočívá v odpovídání na otázky ve třetím sloupci následující tabulky. Pokud pro dané IRL (první sloupec) je odpověď na všechny otázky ANO, je daný inovační záměr nejméně na této úrovni.

IRL

Vymezení

Otázky

Klasifikace

Doporučení akce

IRL=1

Formulace nápadu aplikačního využití určitých získaných znalostí.

Jsou registrováni nositelé inovační ideje?

ANO / NE

Pokud všechny čtyři odpovědi jsou „ANO“, záměr prošel úrovní IRL = 1

Pokud alespoň jedna z odpovědí je „NE“, záměr je na úrovni IRL=1.

Je formulován problém (potřeba), kterým má inovace řešit (naplnit)?

ANO / NE

Jsou definovány podkladové znalosti pro inovaci?

ANO / NE

Je k dispozici formulace inovačního záměru (např. ve formě ICC)?

ANO / NE

IRL=2

Zpracování popisu aplikačního konceptu.

Formalizace právních vztahů mezi původci inovačního záměru.

Hledání finančních zdroj pro prověření konceptu.

Je podrobně popsán inovační záměr?

ANO / NE

Pokud:

1)    záměr prošel úrovní IRL=1

2)    a odpovědí ne všech pět otázek je „ANO“,

záměr prošel úrovní IRL=2.

Pokud záměr prošel úrovní IRL=1 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=2.

Jsou specifikována klíčová slova v Základní charakteristice inovačního záměru?

ANO / NE

Je inovační záměr klasifikována podle

-          typu inovace

-          míry inovace

-          typu podkladového know-how

-          typu relevantního DV

-          oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity?

ANO / NE

Jsou ošetřeny právní vztahy mezi původci inovačního záměru?

ANO / NE

Jsou vyčísleny finanční potřeby pro prověrku inovačního záměru?

ANO / NE

IRL=3

Inovační záměr koncept je prověřován předběžnými experimentálními a analytickými studiemi. 

Je k dispozici Předběžná studie proveditelnosti?

ANO / NE

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 a 2 a odpovědi na všechny čtyři otázky jsou „ANO“

záměr prošel úrovní IRL=3.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 a 2 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „“NE“, je záměr na úrovni IRL=3.

Jsou alokovány finanční zdroje pro prověrku inovačního záměru?

ANO / NE

Jsou k dispozici výsledky testů technologických komponent?

ANO / NE

Jsou k dispozici výsledky analýzy ochrany DV?

ANO / NE

IRL=4

Realizují se projekty omezeného rozsahu s cílem podrobnější specifikace a testování detekované aplikační příležitosti. 

Je k dispozici Studie proveditelnosti?

ANO / NE

Pokud záměr úrovněmi 1 - 3

a odpovědi na všechny tři otázky jsou „ANO“

záměr prošel úrovní IRL=4.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 3 a alespoň jedna z odpovědí je „NE“, je záměr na úrovni IRL=4.

Jsou k dispozici výsledky testování společného fungování technologických komponent?

ANO / NE

Je k dispozici popis obchodního modelu?

ANO / NE

IRL=5

Nositelé nápadu vyvíjejí produkt a jeho design, ale produkt, který by generoval příjmy, zatím není vyvinut.

Je k dispozici Předběžný podnikatelský plán?

ANO / NE

Pokud: záměr prošel úrovněmi 1 – 4 a odpovědi na všechny čtyři otázky jsou „ANO“

záměr prošel úrovní IRL=5.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 4 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=5.

Jsou dispozici výsledky testů základních technologických a obchodních komponent v rozumně realistickém testovacím prostředí?

ANO / NE

Je k dispozici podrobný popis produktu a jeho designu?

ANO / NE

Je k dispozici podrobná tržní analýza?

ANO / NE

IRL=6

Probíhá ladění produktu a obchodního modelu v souladu s detekovanými potřebami trhu. Produkt je vyvinutý, ale zatím negeneruje příjmy ani jiné benefity.

Je k dispozici Podnikatelský plán?

ANO / NE

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 – 5 a odpovědi na všech pět otázek jsou „ANO“

záměr prošel úrovní IRL=6.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 5 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=6.

Jsou k dispozici výsledky testování produktu v relevantním prostředí?

ANO / NE

Jsou k dispozici výsledky podrobné tržní analýzy?

 

Je k dispozici potřebná dokumentace k právnímu zakotvení nositele inovačního projektu?

ANO / NE

Jsou definování potenciální investoři?

ANO / NE

IRL=7

Realizační tým je kompletní a funkční.

Probíhá produkce v omezeném rozsahu generující první příjmy nebo jiné benefity.

Je přesně definován a právně zakotven nositel inovačního projektu?

ANO / NE

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 – 6 a odpovědi na všechny tři otázky jsou „ANO záměr prošel úrovní IRL=7.

Pokud záměr  prošel úrovněmi 1 - 6 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=7.

Je zpracován Podnikatelský plán?

ANO / NE

Je zajištěno financování od investorů?

ANO / NE

IRL=8

Probíhá přechod na plnou produkci a distribuci produktu, které generují nezanedbatelné příjmy nebo jiné benefity.

Podařilo se realizovat první prodeje (nebo jiná aplikační realizace) produktu.?

ANO / NE

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 – 7 a odpovědi na všech pět otázek jsou „ANO“

záměr prošel úrovní IRL=8.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 7 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=8.

Je k dispozici zpětná vazba od prvních klientů?

ANO / NE

Je k dispozici report o plnění Podnikatelského plánu?

ANO / NE

Existuje podrobný marketingový, obchodní a finanční plán pro další období?

ANO / NE

Jsou zpracovány analýzy potenciálu dalších trhu?

ANO / NE

IRL=9

Plně rozvinutá produkce, podpořená odpovídající infrastrukturou a personálním zajištěním, usilující o zvětšení svého podílu na relevantním trhu.

Je zpracován strategický expanzní plán?

ANO / NE

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 – 8 a odpovědi na obě dvě   otázky jsou „ANO záměr prošel úrovní IRL=9.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 8 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=9.

Realizuje nositel inovačního projektu běžnou obchodní činnost včetně činností realizujících předpokládané aplikační nasazení produktu?

ANO / NE

Úroveň IRL daného inovačního záměru je dána nejvyšší hodnotou, pro kterou jsou všechny odpovědi ve sloupci „Klasifikace“ ANO zvýšenou o jedničku.

Výstup tohoto kroku je uložen v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu posuzovatele.

Tato cesta je vhodnější zpravidla v případě, kdy chceme využívat aplikaci InnovationProcessor pro řízení realizace daného inovačního záměru založené na jeho opakované evaluaci.

 

7.4  Přímé stanovení IRL

Hodnota IRL je kombinací hodnot dvou dílčích indexů – TRL a ISAL.

Hodnota TRL (Technology Readiness Level) stanoví pokročilost vývoje technologie (know-how, vynálezu), která je znalostním podkladem inovačního záměru.

Hodnota ISAL (Innovation Social Acceptance Level) stanoví míru v jaké je zamýšlená inovace známa / přijímána potenciálními zákazníky a společností.

Hodnota IRL se stanoví tak, že se v následujících paralelních tabulkách vyplní vždy jedna úroveň TRL a jednu úroveň ISAL, která nejlépe odpovídá danému inovačnímu záměru. Při tomto stanovení je užitečné nutné napřed zvážit, do které ze čtyř fází

 • formulace inovačního záměru,
 • prověrka inovačního záměru,
 • realizace inovačního záměru,
 • škálování.

pro daný index (TRL i ISAL) daný inovační záměr spadá a teprve potom pro oba indexy – jak TRL, tak i ISAL - se zaškrtne v příslušné fázi právě jedna hodnota z devítibodové škály, která nejlépe odpovídá posuzovanému inovačnímu záměru.

TRL

 

ISAL

Fáze formulace inovačního záměru

1

Základní principy jsou pozorovány a reportovány. Poznatky základního výzkumu jsou uplatněny v aplikovaném výzkumu a vývoji. Poznatky jsou formulovány ve formě studií, vzorců a schémat. 

 

1

Inovace je pouze nápad v hlavě (-ách) inovátora (=vynálezce, podnikatele) nebo malého týmu jak určitou znalost využít pro řešení praktického problému. 

2

Je formulován technologický koncept praktického využití podkladové znalosti. Jsou popsány jeho základní prvky. Jsou definovány analytické nástroje pro analýzu a simulaci tohoto využití. 

 

2

Inovátoři konzultují svůj nápad s poradci a ve svém okolí a formulují ho ve formě inovačního záměru.

 

Fáze prověrky inovačního záměru

3

Realizují se analytické a experimentální studie s cílem prověření realizovatelnosti jednotlivých technologických komponent inovačního záměru, které dosud nemusí být integrovány. 

 

3

Realizují se studie, kterými se prověřuje inovační záměr v kontextu vnímání širší společenské a ekonomické reality. 

4

Probíhá validace jednotlivých komponent a/nebo celé technologie v laboratorních podmínkách. Vznikají první prototypy.

 

4

Organizují se projekty pro prověření inovačního záměru, do kterých zapojuje širší klientská a investorská komunita. 

             

 

Fáze realizace inovačního záměru

5

Probíhá validace komponent a prototypu v relevantním prostředí. Základní technologické prvky jsou integrovány navzájem a s nezbytnými podpůrnými strukturami a cílem jejich implementace prověrky v reálném prostředí. 

 

5

Inovační záměr je osvojován realizačním týmem a oslovují se potenciální investoři pro tržní realizaci produktu. 

6

Probíhá demonstrace funkčnosti systému nebo prototypu v relevantním prostředí. Vzniká strukturovaná dokumentace relevantní pro tržní nasazení. 

 

6

Inovační zámět je ukotvován v právním rámci, buduje se širší komunita a získává se financování pro tržní realizaci produktu a škálování. 

Fáze škálování

7

Probíhá demonstrace funkčnosti systému a/nebo produktu v operačním prostředí. Všechny části systému včetně podpůrných struktur jsou integrovány a je prokázána jejich funkčnost v prostředí blízkém normálním tržním podmínkám. 

 

7

Realizační tým je kompletní a funkční. Vzniká zárodek klientské báze. Probíhá produkce v omezeném rozsahu generující první příjmy nebo jiné benefity. 

8

Aktuální systém a/nebo produkt je kompletován a prověřen testy a demonstraci v tržním prostředí.

Je kompletována uživatelská, vzdělávací a udržovací dokumentace. 

 

8

Inovace je ve společnosti akceptována ve formě nového výrobku nebo služby dostupného a využívaného na omezených lokální ch trzích. 

9

Aktuální systém a/nebo produkt je prověřen úspěšnou cílenou operací na pilotním trhu. Podpůrné struktury jsou funkční. Testuje se možnost jeho rozšíření na další trhy.

 

9

Inovace je ve společnosti široce akceptována ve formě obecně dostupného a využívaného nového výrobku nebo služby rozšiřujícího se na globální trhy. 

Poté se hodnota IRL stanoví jako menší ze zvolených hodnot TRL a ISAL.

Výstup tohoto kroku je uložen v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu posuzovatele.

Tato cesta je vhodnější zpravidla v případě, kdy chceme využívat aplikaci InnovationProcessor pouze pro evaluaci daného inovačního záměru.

 

8.   Doporučení pro zvýšení úrovně IRL

Při strukturovaném nalezení IRL nabízí aplikace InnovationProcessor doporučení, jak postupovat, pokud chceme zvýšit úroveň IRL daného inovačního záměru. Tato nápověda se objevuje pod výsledkem stanovení IRL.

Doporučení, jak zvýšil úroveň IRL, jsou konstruována na základě otázek, na které se při strukturovaném nalezení IRL odpovídá. Pokud je odpověď na některou z otázek v dané sadě NE, znamená to, že se jedná právě o sadu odpovídající finální hodnotě IRL. Pokud by se měl inovační záměr posunout na vyšší úroveň IRL, musela by se tato odpověď změnit na ANO. Příslušné doporučení proto navrhuje kroky, které by se pro tuto změnu měly podniknout.

Pro jednotlivé úrovně IRL = 1 – 6 jsou konkrétní doporučení popsána v následujících šesti tabulkách.

IRL = 1

DOPORUČENÍ

OBJEVÍ SE KDYŽ

Vraťte se k Základní charakteristice inovačního záměru a podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte registraci nositelů inovační ideje.

Odpověď NE na dotaz: Jsou registrováni nositelé inovační ideje? 

Zformulujte problém (potřebu), který má inovace řešit (naplnit)!

Odpověď NE na dotaz Je formulován problém (potřeba), kterým má inovace řešit (naplnit)?

Definujte potřebné podkladové znalosti pro inovaci!

Odpověď NE na dotaz Jsou definovány podkladové znalosti pro inovaci?

Formulujte inovační ideu např. ve formě ICC – „Innovation Concept Canvas“!

Odpověď NE na dotaz Je k dispozici formulace inovačního záměru?

 

IRL = 2

DOPORUČENÍ

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Formulujte podrobně inovační záměr!

Odpověď NE na dotaz: Je podrobně formulován inovační záměr?

Specifikujte klíčová slova!

Odpověď NE na dotaz: Jsou specifikována klíčová slova?

Klasifikujte inovační ideu klasifikována podle

-     míry inovace

-     typu podkladového know-how

-     typu relevantního DV

-     oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity

Odpověď NE na dotaz: Je inovační záměr klasifikován podle - typu inovace - míry inovace - typu podkladového know-how - typu relevantního DV - oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity?

Zajistěte ošetření právních vztahů mezi původci inovačního záměru!

Odpověď NE na dotaz: Jsou ošetřeny právní vztahy mezi původci inovačního záměru?

Vyčíslete finanční potřeby pro prověrku inovačního záměru!

Odpověď NE na dotaz: Jsou vyčísleny finanční potřeby pro prověrku inovačního záměru?

 

IRL = 3

DOPORUČENÍ

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Předběžné studie proveditelnosti!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici předběžná studie proveditelnosti?

Zajistěte finanční zdroje pro prověrku inovačního záměru!

Odpověď NE na dotaz: Jsou alokovány finanční zdroje pro prověrku inovačního záměru?

Pokud jsou potřebné, zajistěte testy technologických komponent!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky testů technologických komponent?

Zajistěte zpracování analýzy možnosti ochrany DV!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky analýzy možnosti ochrany DV?

 

IRL = 4

DOPORUČENÍ

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Studie proveditelnosti

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici Studie proveditelnosti?

Jsou-li zapotřebí, zajistěte zpracování testů společného fungování technologických komponent!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky testování společného fungování technologických komponent?

Zajistěte vývoj obchodního modelu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici popis obchodního modelu?

 

 

 

 

IRL = 5

DOPORUČENÍ

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Předběžného podnikatelského plánu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici Předběžný podnikatelský plán?

Jsou-li zapotřebí, zajistěte výsledky testů základních technologických a obchodních komponent v rozumně realistickém testovacím prostředí!

Odpověď NE na dotaz: Jsou dispozici výsledky testů základních technologických a obchodních komponent v rozumně realistickém testovacím prostředí?

Zajistěte podrobný popis produktu a jeho designu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici podrobný popis produktu a jeho designu?

Zajistěte zpracování předběžné tržní analýzy!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici předběžná tržní analýza?

 

IRL = 6

DOPORUČENÍ

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Podnikatelského plánu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici Podnikatelský plán?

Zajistěte zpracování podrobné tržní analýzy!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky podrobné tržní analýzy?

Zajistěte testování produktu v relevantním prostředí!!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky testování produktu v relevantním prostředí?

Zajistěte zpracování dokumentace k právnímu zakotvení nositele inovačního projektu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici potřebná dokumentace k právnímu zakotvení nositele inovačního projektu?

Definujte potenciální investory!

Odpověď NE na dotaz: Jsou definování potenciální investoři?

Pro úrovně IRL = 7 – 9 v této verzi 2.0 evaluace ani doporučení pro postup na vyšší hladinu IRL nejsou implementovány.

 

 

 

 

9.   Evaluace inovačního záměru

 

9.1  Postup evaluace inovačního záměru

Navazující evaluace inovačního záměru spočívá v:

 1. zvážení jednotlivých dimenzí, které jsou pro danou úroveň IRL pro tuto evaluaci rozhodující,
 2. ocenění aplikačního potenciálu daného inovačního záměru v této dimenzi výpočtem jejího ratingu,
 3. strukturovaném shrnutí výsledků hodnocení jednotlivých dimenzí do jednoznačného skóre oceňujícího kvantitativně aplikační potenciál daného inovačního záměru
 4. a přehledné prezentaci získaných výsledků.

 

9.2  Volba úrovně evaluace

Evaluace inovačního záměru může v každé dimenzi probíhat na třech úrovních – viz oddíl 1.2. Tuto úroveň je nutno nastavit před zahájením evaluace daného inovačního záměru, je potom pro posuzování všech dimenzí stejná.

Úroveň 1. představuje klasický rating založený na výběru jednoho z verbálně před-definovaných stupňů pro každou dimenzi významnou pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL a jejich strukturovaném součtu, který dává celkové skóre. Úroveň 2., vede k formálně stejným výsledkům, avšak s využitím sofistikovanějších postupů využívající doporučených informačních zdrojů. Úroveň 3., která bude zahrnovat rating a výpočet skóre s využitím prvků umělé inteligence, není v této verzi implementována.

 

9.3  Postup evaluace

Postup evaluace se liší podle zvolené úrovně.

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5. Tyto ratingy se získají vyplněním příslušných ratingových tabulek.

První krok evaluace na úrovni 2. je stejný jako u úrovně 1. avšak ratingy jednotlivých dimenzí se vypočtou jako kombinace sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze, které každou dimenzi podrobněji charakterizují. Tyto sub-ratingy se opět se získají vyplněním příslušných (podrobnějších) ratingových tabulek.

Pozn.: evaluace na úrovni 3. není v této verzi 2.0 implementována.

V obou případech se pak v druhém kroku provede předběžná klasifikace, při které se vyloučí ty inovační záměry, které mají v některé dimenzi příliš nízký rating. Ty se označí přímo jako “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Na druhý krok navazuje třetí krok, při kterém se vypočte celkové skóre inovačního záměru v rozmezí 1 – 5 jako průměr ratingů jednotlivých dimenzí. Podle hodnoty tohoto skóre je inovační záměr kvalitativně klasifikován do pěti kategorií, které určují potenciál jeho aplikačního uplatnění. Při této klasifikaci se již přihlíží I k výsledkům předběžné klasifikace získaným v druhém kroku.

 

10.    Evaluace inovačního záměru pro IRL = 1

 

10.1  Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=1 je pro všechny úrovně hodnocení vyplněný registrační formulář „Základní charakteristika inovačního záměru“ – viz oddíl 5.2.

 

10.2  Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=1 jsou tři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru:

 • originalita,
 • aplikační záběr,
 • předkladatelé.

Každá z těchto dimenzí je oceněna v rozmezí 0 – 5 bodů (čím více, tím lépe), z těchto ratingů se vypočte celkové skóre charakterizující aplikační potenciál posuzovaného inovačního záměru.  Na úrovni evaluace 2 se ratingy pro jednotlivé dimenze vypočtou jako kombinace sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze, které každou dimenzi podrobněji charakterizují.

 

10.3   Rating dimenzí na úrovni 1

Rating jednotlivých dimenzí zvolených pro charakteristiku inovačního záměru pro IRL = 1 se získá podle návodu v následujících tabulkách.

DIMENZE

Originalita

Rating

Charakteristika inovačního záměru

0

Charakteristika inovačního námětu neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Jedná se inovační námět představující mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb.

2

Jedná se inovační námět představující radikální zlepšení již existujících produktů nebo služeb.

3

Jedná se o originální inovační námět směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které však obecně nejsou považovány za příliš perspektivní.

4

Jedná se o originální inovační námět směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní.

5

Jedná se o originální inovační námět směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

 

DIMENZE

Aplikační záběr

Rating

Charakteristika inovačního záměru

0

Charakteristika inovačního námětu neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako velmi úzký. Buď je velmi úzký segment potenciálních zákazníků či uživatelů (buď výrazně teritoriálně omezený, nebo omezený malým počtem potenciálních klientů), nebo byly detekovány velmi závažné a těžko překonatelné překážky bránící využití předpokládaného tržního potenciálu.

2

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako relativně omezený. Buď jsou potenciální klienti teritoriálně nebo oborově omezeni, nebo existují informace o závažných překážkách pro realizaci předpokládaného tržního potenciálu.

3

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako relativně široký, buď co do teritoriálního záběru, nebo co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky ohrožující realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky překonatelné.

4

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako velmi široký, buď co do teritoriálního uplatnění nebo i co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky bránící realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky relativně snadno překonatelné.

5

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví prakticky neomezený – pokrývá řadu oborů, oblastní a segmentů na globálních trzích.  Nejsou informace o závažných překážkách, které by realizaci tohoto potenciálu mohly zabránit.

 

DIMENZE

Předkladatelé

Rating

Charakteristika inovačního záměru

0

Charakteristika inovačního námětu neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Předkladatelé působí zmateným dojmem a demonstrují neznalost jak v oblasti problematiky relevantní pro daný inovační záměr, tak i v problematice fatické aplikace podkladových znalostí.

2

Předkladatelé představují standardní tým demonstrující omezenou znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, který však demonstruje silnou vnitřní nehomogenitu, pnutí nebo konflikt.

3

Předkladatelé představují standardní tým demonstrující adekvátní znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez vnitřního pnutí nebo konfliktů, ale bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

4

Předkladatelé představují ambiciózní vnitřně komponovaný a odborně zdatný a tým v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

5

Předkladatelé představují ambiciózní, vyvážený a vnitřně soudržný tým jak s doloženým know-how v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, tak i v praktické aplikaci těchto znalostí.

Z ratingů těchto dimenzí se pak určí předběžná klasifikace (viz oddíl 10.6) a vypočte se celkové skóre a určí finální klasifikace (viz oddíl 10.7).

 

10.4   Rating dimenzí na úrovni 2

Rating jednotlivých dimenzí spočívá v jejich rozkladu do sub-dimenzí a následném sub-ratingu těchto sub-dimenzí postupem popsaným níže.

 

10.4.1 Originalita

Posouzení originality inovačního záměru má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska jejich originality a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • řád inovace,
 • jedinečnost podkladového know-how,
 • polohu na křivce Innovation hype.

Pro tyto sub-dimenze je nutno stanovit sub-rating charakterizující v každé sub-dimenzi aplikační potenciál daného inovačního záměru. Celkový rating pro dimenzi Originalita vznikne strukturovanou kombinací jednotlivých dílčích sub-ratingů.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ ORIGINALITY INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

ŘÁD INOVACE je jednou z charakteristik inovačního záměru, která již byla stanovena v předchozích krocích.

Jedinečnost podkladového know-how (z hlediska jeho aplikačního potenciálu) se stanoví porovnáním frekvence klíčových slov, která již byla pro daný inovační záměr definována v předchozích krocích, v databázích World of Science a Espacenet, která se vyplní do vyhodnocovací tabulky.

POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE udává stupeň rozvoje dané technologie a ohodnocení její perspektivnost v celosvětovém měřítku. Křivka Innovation Hype vzniká syntézou řady mezinárodních informačních zdrojů a je každý rok provozovatelem aplikace aktualizována. Poloha dané technologie / know-how se stanoví vyplněním vyhodnocovací tabulky.

 

Řád inovace

Ten je dán klasifikací inovace podle Valenty, ta je přímo i hodnotou sub-ratingu pro danou sub-dimenzi (TVX).

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Řád inovace je                          

hodnota TVX

 

Jedinečnost podkladového know-how

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě porovnání výskytu klíčových slov charakterizujících daný inovační záměr v databázi „World of Science“ (WoSFn, kde “n” je číslo klíčového slova) a v databázi Espacenet (ESNFn, kde n je číslo klíčového slova), tj. vyplněním druhého a třetího sloupce následující tabulky:

Poměr frekvence klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet

Klíčové slovo

Frekvence v databázi World of Science

Frekvence v databázi Espacenet

Poměr

První klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF1

Vloží zpracovatel: ESNF1

Vypočte se 

P1=ESNF1 /WoSF1

Druhé klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF2

Vloží zpracovatel: ESNF2

Vypočte se

P2= ESNF2/WoSF2

Třetí klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF3

Vloží zpracovatel: ESNF3

Vypočte se

P3= ESNF3/WoSF3

Čtvrté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF4

Vloží zpracovatel:

ESNF4

Vypočte se

P4= ESNF4/WoSF4

Páté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF5

Vloží zpracovatel: ESNF5

Vypočte se

P5= ESNF5/WoSF5

Pokud tabulka není pro všechna klíčová slova kompletně vyplněna, nepustí systém zpracovatele dál.

Pokud u všech řádek, kde je klíčové slovo, jsou vyplněny sloupce druhý a třetí, pak:

 • pokud jedno nebo více WoSFn = 0, pak „jedinečnost“ JED = 5.
 • pokud žádné WoSFn není nula, pak se „jedinečnost“ JED vypočte podle vzorce

                                                                                  N

JED = Zaokrouhleno na celé číslo [5 / ( 1 + ( S (Pn)/N ) ],

                                                                            n=1                                                                                                        

kde N je počet klíčových slov, tj. vyplněných řádek v tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je

hodnota JED

Poloha na křivce Innovation hype

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví pomocí polohy dané technologie / podkladového know-how na křivce Innovation hype (viz Šablony a návody) a to vyznačením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Poloha na křivce Innovation hype

Technologie / podkladové know-how se na křivce vůbec nenachází

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 1

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 2

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 3

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 4

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 5

 

Příslušný sub-rating pro danou sub-dimenzi se stanoví jako číslo zóny, ve které se technologie / podkladové know-how nachází, případně jako 0, pokud se tam nenachází vůbec.

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro polohu na křivce Innovation hype (INH) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušné zóny, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je                              

hodnota INH

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze pro stanovení originality inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Řád inovace

hodnota TVX

Jedinečnost podkladového know-how

hodnota JED

Poloha na křivce Innovation hype

hodnota INH

Celkový rating pro dimenzi Originalita (ORG) se vypočte z jednotlivých sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze podle vzorce:

ORG = ((TVX+1) + JED + INH)/4

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro Originalitu inovačního záměru

hodnota ORG

 

10.4.2 Aplikační záběr

Posouzení šíře aplikačního záběru posuzovaného inovačního záměru má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska šíře dopadu jejich realizace v aplikační sféře a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí parametry:

 • šíře výchozí znalostní základny,
 • šíře aplikačního prostoru,
 • specifická omezení aplikačního využití dané technologie / podkladového know-how.

 

 
 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ APLIKAČNÍHO ZÁBĚRU INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

ŠÍŘE VÝCHOZÍ ZNALOSTNÍ ZÁKLADNY je dána počtem oblastí know-how (podle Frascatioho manuálu, že kterých posuzovaný inovační záměr vychází. Tyto oblasti již byly vymezeny v předchozích krocích.

ŠÍŘE APLIKAČNÍHO PROSTORU je dána počtem oblastí činnosti, do kterých posuzovaný inovační záměr směřuje. Tyto oblasti již byly vymezeny v předchozích krocích.

SPECIFICKÁ OMEZENÍ APLIKAČNÍHO VYUŽITÍ DANÉ TECHNOLOGIE / POKLADOVÉHO KNOW-HOW jsou pro každou technologii / know-how i oblast jejího uplatnění specifické. Jejich detekce a klasifikace vyžaduje diskusi s nositeli inovačního záměru, případně guru s hlubší znalostí předpokládaných aplikačních oblastí. Na základě této diskuse se vyplní vyhodnocovací tabulka.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sub-ratingy odpovídající těmto sub-dimenzím stanovíme následujícím postupem:

 

Šíře výchozí znalostní základny

Šíře výchozí znalostní základy je dána počtem oblastí know-how, ze kterých posuzovaný inovační záměr vychází. Ta je pro daný inovační záměr dána počtem kódů vybraných z Frascatiho manuálu při zadávání podrobnější charakteristiky inovačního záměru. Příslušný sub-rating pro danou sub-dimenzi je přímo roven tomuto počtu.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Šíře výchozí znalostní základny je

hodnota FMX

 

Šíře aplikačního prostoru

Šíře aplikačního prostoru je dána počtem oblastí činností, klasifikovaných podle třídníku NACE, ve kterých je možno danou technologii / podkladové know-how uplatnit a do kterých posuzovaný inovační záměr směřuje. Ta je pro daný inovační záměr dána počtem kódů vybraných z třídníku NACE při podrobnější charakteristice inovačního záměru (NACEX). Příslušný sub-rating pro danou sub-dimenzi je přímo roven tomuto počtu.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Šíře aplikačního prostoru je  

hodnota NACEX

 

Specifická omezení aplikačního využití dané technologie / podkladového know-how

Aplikační využití řady technologií a/nebo know-how je – někdy velmi podstatně - omezeno různými právními předpisy a regulacemi trhu. Míru tohoto omezení pro posuzovaný inovační záměr se stanoví výběrem právě jedné z možností uvedených v následující tabulce:

Specifická omezení aplikačního využití

Rating

Charakteristika inovačního záměru

Volba

0

Ve všech předpokládaných oblastech aplikace podkladového know-how existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že prakticky znemožňují úspěch této aplikace.

 

1

Ve většině z předpokládaných oblastí aplikace podkladového know-how existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že prakticky znemožňují úspěch této aplikace; existují však oblasti, kdy tyto překážky nejsou, nebo jsou méně závažné.

 

2

Ve všech nebo většině z předpokládaných oblastí aplikace podkladového know-how existují závažné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky silně problematizující jeho aplikaci.

 

3

V řadě předpokládaných oblastí aplikace podkladového know-how existují legislativní, etické sociálně-psychologické nebo jiné překážky nezanedbatelně problematizující jeho aplikaci.

 

4

Ve všech nebo většině z předpokládaných oblastí aplikace podkladového know-how existují drobné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující jeho aplikaci.

 

5

Neexistují žádné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující aplikaci podkladového know-how v předpokládaných oblastech jeho aplikace.

 

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Specifická omezení aplikačního využití (SO) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušného řádku, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Specifická omezení aplikačního využití dané technologie nebo podkladového know-how  

hodnota SO

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro stanovení šíře aplikačního záběru inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Šíře výchozí znalostní základy

hodnota FMX

Šíře aplikačního prostoru

hodnota NACEX

Specifická omezení aplikačního využití

hodnota SO

Celkový rating pro dimenzi Aplikační záběr (AZ) se vypočte z jednotlivých sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze podle vzorce:

         3

 AZ = Ѵ(FMX * NACEX * SO)

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový rating pro Aplikační záběr inovačního záměru

hodnota AZ

 

10.4.3 Předkladatelé

Jedním ze základních parametrů pro úspěšnou realizaci projektu zaměřeného na aplikační využití technologie nebo know-how je charakter týmu, který je nositelem projektu. Pro posouzení předkladatelů inovačního záměru je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost a složení týmu,
 • vnitřní vztahy a role v týmu,
 • orientace, nasazení a motivace členů v týmu,
 • odborné znalosti a zkušenosti členů týmu,
 • manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu,
 • prezentační dovednosti členů týmu.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ PŘEDKLADATELŮ INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

Pro stanovení VELIKOSTI A SLOŽENÍ TÝMU požádejte jeho vedoucího o vyplnění vyhodnocovací tabulky VELIKOST A SLOŽENÍ TÝMU, nebo tuto tabulku vyplňte po diskusi s týmem sami.

Pro vyhodnocení VNITŘNÍCH VZTAHŮ A ROLÍ V TÝMU proveďte pohovor s hlavními členy týmu (ideovými vůdci týmu a/nebo jeho členy zapojenými na více než 50% do realizace inovačního záměru) jednotlivě a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku VNITŘNÍ VZTAHY A ROLE V TÝMU.

Pro vyhodnocení ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU proveďte pohovor se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 3. spojit s krokem 2.

Pro zhodnocení ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte publikační aktivity členů týmu a odborné zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 4. spojit s kroky 2. a 3.

Pro zhodnocení MANAŽERSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte jejich manažerské a podnikatelské zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku MANAŽERSKÉ A PODNIKATELSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 5. spojit s kroky 2., 3. a 4.

Pro vyhodnocení PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU požádejte tým, aby připravil na společnou schůzku s hlavními členy týmu „elevator pitch“. Tato prezentace se vyhodnotí vyplněním vyhodnocovací tabulky PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU.

Pro posouzení předkladatelů inovačního záměru se vyhodnotí výše uvedené dílčí sub-dimenze následujícím postupem:

 

Velikost a složení týmu

Pro popis velikosti a složení týmu vyplňte tabulku (v buňkách, jejichž hodnota se počítá, jsou napsány vzorce):

Velikost a složení týmu

 

A

B

C

D

1

Celkový počet členů týmu

 

2

Jméno

Pozice/role v týmu

Věk

Zapojení do aktivit týmu (v %)

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

Součet

 

=SUMA(C3:C13)

=SUMA(D3:D13)

15

Maximum

 

=MAX(C3:C13)

=MAX(D3:D13)

16

Minimum

 

=MIN(C3:C13)

=MIN(D3:D13)

17

Průměr

 

=C14/D1

=D14/D1

Celkový sub-rating VT pro velikost a složení v týmu se vypočte podle vzorce

VT = 1 + R*S*(U+V)

kde

R = 0 pokud D15 < 80%, jinak 1

S = 0 pokud D17 < 25%, jinak 1

U = 2 pokud 1 < D1 < 8, jinak 1

 V = 0 pokud C17 £ 20

    = 1 pokud ≥ 50

    = 2 pokud 20 < C17 < 50

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost a složení týmu je

hodnota VT

 

Vnitřní vztahy a role v týmu

Pro vyhodnocení vnitřních vztahů a rolí v týmu vyplňte tabulku (v každém řádku vyberte příslušnou buňku ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

Vnitřní vztahy a role v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částečně

NE

Není relevantní

Nelze stanovit

2

Má tým jednoznačného ideového vůdce a motivátora ostatních?

 

 

 

 

 

3

Má tým jasného technologického guru?

 

 

 

 

 

4

Má tým odborníka na komerční využití výsledků VaV?

 

 

 

 

 

5

Mají členové týmu vzájemný respekt a harmonické vztahy?

 

 

 

 

 

6

Je komunikace v týmu efektivní?

 

 

 

 

 

7

Součet

=SUMA

(B2:B6)

=SUMA

(C2:C6)

=SUMA

(D2:D6)

=SUMA

(E2:E6)

=SUMA

(F2:F6)

Celkový sub-rating VR pro vnitřní vztahy v týmu se vypočte podle vzorce:

VR = Zaokrouhleno na celé číslo [B7 + C7/2]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

Pro vyhodnocení orientace nasazení a motivace členů týmu vyplňte tabulku (v každém řádku vyberte příslušnou buňku ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

Orientace, nasazení a motivace členů v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částečně

NE

Není rele-vantní

Nelze stanovit

2

Mají členové týmu alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků výzkumu a vývoje?

 

 

 

 

 

3

Mají členové týmu ujasněnou motivaci, která je vede k zapojení do realizace inovačního záměru?

 

 

 

 

 

4

Vykazují členové týmu ochotu k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat?

 

 

 

 

 

5

Součet

=SUMA

(B2:B4)

=SUMA

(C2:C4)

=SUMA

(D2:D4)

=SUMA

(E2:E4)

=SUMA

(F2:F4)

Celkový sub-rating OR pro orientaci, nasazení a motivaci členů v týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud 3-E5-F5 = 0, OR = 0
 • pokud 3-E5-F5 > 0, OR = zaokrouhleno na celé číslo [5*(B5 + C5/2)/(3-E5-F5)]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu je

hodnota OR

 

Odborné znalosti a zkušenosti členů v týmu

Pro vyhodnocení odborných znalostí a zkušeností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“:

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, kteří mají Hindex > 4

 

 

2

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 10 let

 

 

3

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení na zahraničním pracovišti v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 1 rok

 

 

4

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání národního registraci patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

5

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání registraci mezinárodního patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Celkový sub-rating OZ pro odborné znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak OZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak OZ = zaokrouhleno nahoru na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je

Hodnota OZ

 

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení manažerských a podnikatelských znalostí a dovedností členů týmu se vyplní následující tabulku tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“.

 

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, absolvovali souhrnně nejméně týden školení o transferu znalostí a technologií a inovačním podnikání

 

 

2

Počet členů týmu, kteří po dobu nejméně 1 roku spolupracovali s komerčním subjektem

 

 

3

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky v malém a středním podniku

 

 

4

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky ve velké společnosti

 

 

5

Součet počtu start-up společností, které založili, nebo na jejichž založení se podíleli členové týmu, (pokud se na založení start-up společnosti podílelo více členů týmu, vstupuje do součtu tato společnost opakovaně) 

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Celkový sub-rating MPZ pro manažerské a podnikatelské znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak MPZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak MPZ = Zaokrouhlit na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu je

hodnota MPZ

 

Prezentační dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení prezentačních dovedností členů týmu nechte tým předvést „elevator pitch“ (max. 3 min. zevrubná prezentace) jejich inovačního záměru a ten vyhodnoťte vyplněním následující tabulky: v každém řádku ohodnoťte uvedený aspekt prezentace známkou od 1 do 5 (jednička nejhorší, pětka nejlepší):

Prezentační dovednosti členů týmu

 

A

B

1

Úplnost výkladu

 

2

Jasnost prezentace

 

3

Přesvědčivost

 

4

Dodržení časového limitu

 

5

 

=SUMA (B1:B4)

Celkový sub-rating PD prezentační dovednosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud B4 = 1 PD = 0
 • pokud B4 ≥ 2 PD = Zaokrouhleno na celé číslo (B5/4)

Sub-rating pro sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je

Hodnota PD

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro ohodnocení předkladatelů inovačního záměru:

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost a složení týmu

hodnota VT

Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

hodnota OR

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

hodnota OZ

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

hodnota MPZ

Prezentační dovednosti členů týmu

hodnota PD

Hodnota celkového ratingu PŘEDKLADATELŮ PR se stanoví podle následujícího vzorce:

PR = Zaokrouhleno na celou hodnotu nahoru [VT + (K11*VR + K12*OR + K13*OZ + K14*MPZ + K15*PD)/ ((K11+K12+K13+K14+K15)*25)]/2

kde

K11 = 0,3

K12 = 0,3

K13 = 0,2

K14 = 0,1

K15 = 0,1

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový rating pro dimenzi Předkladatelé inovačního záměru

hodnota PR

 

10.5   Rating dimenzí na úrovni 3

Rating dimenzí na úrovni detailnosti 3 není v této verzi 2.0 implementován.

 

10.6  Předběžná klasifikace

Ať je již rating jednotlivých dimenzí stanoven postupy na úrovni evaluace 1. či 2, druhý krok evaluace spočívá v obou případech dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating některé z jednotlivých z dimenzí je

DIMENZE

RATING

Originalita

= 0

Aplikační záběr

£ 1

Předkladatelé

£ 2

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Originalita

 

 

 

 

 

 

Aplikační záběr

 

 

 

 

 

 

Předkladatelé

 

 

 

 

 

 

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole, postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

 

10.7   Výpočet skóre a klasifikace

Ve třetím kroku evaluace (opět stejně pro úrovně evaluace 1. I 2.) se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 1. Tomuto skóre se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,33 < rating £ 5

Mimořádně perspektivní

3,67 < rating £ 4,33

Velmi perspektivní

3,00 < rating £ 3,67

Průměrně perspektivní

2,33 < rating £ 3,00

Hraničně perspektivní

 0 £ rating £ 2,33

Neperspektivní

Toto hodnocení se porovná s předběžným hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud je v tomto kroku hodnocen inovační záměr jako „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku nemá inovační záměr hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnotou průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,33, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,33, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

10.8   Výstupy evaluace

Výstupem evaluace pro úroveň IRL = 1, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, je hodnota skóre v rozmezí 1 – 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNÍ“ či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v předchozích oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v oddílu 19.

 

10.9  Doporučení pro zlepšení skóre

Po ukončení evaluace inovačního záměru poskytuje aplikace InnovationProcessor nápovědu jak dosažené skóre zlepšit. Po kliknutí na tlačítko

 

CO UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SKÓRE?

 

 
 

 


se objeví doporučení na podniknutí kroků směřujících ke zvýšení ratingu těch dimenzí, které vykazují výrazně nízké hodnoty. Tato doporučení jsou různá pro různá IRL a liší se opět podle zvolené úrovně evaluace. V případě evaluace na úrovni 1 se týkají pouze jednotlivých evaluačních dimenzí (Originalita, Aplikační záběr, Předkladatelé), pro evaluaci na úrovni 2 se doporučení poskytují i pro jednotlivé sub-dimenze.

Pro evaluaci na úrovni 1 ukazují nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka. (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, za kterých se doporučení objeví.):

Úroveň = 1

Objeví se za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi Originalita je rating ORG £ 1

Navrhněte předkladatelům inovačního námětu lepší promyšlení a zlepšení pasáže o jeho originalitě

V dimenzi Aplikační záběr je rating AZ £ 2

Navrhněte předkladatelům inovačního námětu promyslet znova, zda jej nelze formulovat pro širší aplikační využití.

V dimenzi Předkladatelé je rating PR £ 3

Zprostředkujte předkladatelům inovačního námětu školení nebo mentorskou podporu při organizaci jejich týmové práce a zpracování předkládaného materiálu.

Pro evaluaci na úrovni 2 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém a středním sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, resp. sub-ratingu jednotlivých sub-dimenzí, za kterých se doporučení objeví.):

Úroveň = 2

Objeví se pouze za podmínky když:

Objeví se pouze za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi Originalita je rating ORG £ 1

V sub-dimenzi “Řád inovace” je sub-rating TVX £ 3

Zvažte opětně klasifikaci řádu inovace v charakteristice inovačního záměru a případně ji modifikujte. Pokud se přidržíte již zadané hodnoty, přijměte ji jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi “Jedinečnost podkladového know-how” je sub-rating JED £ 1

Zvažte opětně klíčová slova zadaná v charakteristice inovačního záměru, ze kterých vyplývá jeho jedinečnost, a případně je modifikujte a/nebo doplňte. Pokud dospějete ke stejným klíčovým slovům, přijmete hodnotu jedinečnosti posuzovaného inovačního záměru, odvozenou z výskytu klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet, jako jeho inherentní charakteristiku.

V sub-dimenzi “Poloha na křivce Innovation Hype” je sub-rating INH £ 1

Zvažte opětně polohu dané technologie/podkladového know-how na křivce Innovation hype a případně ji modifikujte. Pokud se přidržíte již zadané pozice, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V dimenzi Aplikační záběr je rating AZ £ 2

 

V sub-dimenzi “Šíre výchozí znalostní základny” je sub-rating FMX £ 1

Zvažte opět oblasti podkladového know-how definované podle Frascatiho manuálu a případně je modifikujte a/nebo rozšiřte. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi “Šíře aplikačního prostoru” je sub-rating NACEX £ 1

Analyzujte opět oblasti potenciální aplikace podkladového know-how definované podle třídníku NACE, do kterých směřuje inovační záměr, a případně je modifikujte a/nebo rozšiřte. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi “Specifická omezení aplikačního využití dané technologie /podkladového know-how” je sub-rating SO £ 2

Zvažte opět specifická omezení aplikačního využití dané technologie a případně tuto klasifikaci modifikujte. Pokud dospějete ke stejným závěrům, považujte tuto skutečnost za fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V dimenzi “Předkladatelé” je rating PR £ 3

V parametru “Velikost a složení týmu” je sub-rating VT £ 1

Uvažte, jak vhodným způsobem rozšířit nebo reorganizovat tým tak, aby:

 • velikost týmu byla 2 – 7 osob
 • zapojení do projektu představovalo pro členy týmu větší podíl jejich aktivit a existoval alespoň jeden člen týmu, pro kterého by zapojení do projektu představovalo více než 80% jeho aktivit,
 • průměrný věk členů týmu byl mezi 20 až 50 léty.

V parametruVnitřní vztahy v týmuje sub-rating VR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem modifikovat složení týmu a vylepšit jeho vnitřní vztahy tak, aby

 • tým měl jasného vedoucího a technologického guru, případně i odborníka na komerční využití výsledků VaV,
 • v týmu byly harmonické vztahy a probíhala zde efektivní komunikace.

V parametru “Orientace, nasazení a motivace členů týmu” je sub-rating OR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem vzdělat a motivovat členy týmu tak, aby všichni členové týmu:

 • měli alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků VaV,
 • měli jasnou a silnou motivaci pro zapojení do realizace inovačního záměru,
 • byli ochotni k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat.

V parametru “Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu” je sub-rating OZ £ 3

Uvažte, jak vhodným způsobem tým rozšířit nebo reorganizovat, případně jej propojit s dalšími odborníky tak, aby

se zvýšil počet členů týmu:

s větší vědeckou erudicí, se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích

 • s větší vědeckou erudicí,
 • se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích,
 • se zkušenostmi s podáváním patentových přihlášek relevantních k danému inovačnímu záměru.

V parametru “Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu” je sub-rating MPZ £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem a školeními, případně propojením s manažerskými kouči zvýšit manažerské znalosti a dovednosti členů týmu. Případně reorganizujte tým tak, aby se zvýšil počet jeho členů, kteří

 • mají zkušenosti se spoluprací s komerčními subjekty,
 • působili v MSP či korporaci,
 • mají zkušenosti se zakládáním start-up společností.

Pokud v důsledku podmínek v levém sloupci se neobjeví žádné doporučení, objeví se informační hláška:

Skóre inovačního záměru je tak vysoké, že neexistují jednoduchá doporučení pro zvýšení ratingu!

 

 

 

11.    Evaluace inovačního záměru pro IRL = 2

 

11.1  Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=2 je pro všechny úrovně hodnocení zpracovaný formulář Innovation Case Canvas a další podklady zpracované při stanovení IRL.

 

11.2  Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=2 jsou čtyři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru:

 • inovativnost
 • potenciální klienti a trhy
 • ochrana duševního vlastnictví,
 • nositelé inovačního záměru.

Každá z těchto dimenzí je oceněna v rozmezí 0 – 5 bodů (čím více, tím lépe), z těchto ratingů se vypočte celkové skóre charakterizující aplikační potenciál posuzovaného inovačního záměru.  Na úrovni evaluace 2 se ratingy pro jednotlivé dimenze vypočtou jako kombinace sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze, které každou dimenzi podrobněji charakterizují.

 

11.3  Rating dimenzí na úrovni 1

Rating jednotlivých dimenzí zvolených pro charakteristiku inovačního záměru pro IRL = 2 se získá podle návodu v následujících tabulkách:

DIMENZE

Inovativnost

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Jedná se inovační záměr cílící na mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb.

2

Jedná se inovační záměr cílící na radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb.

3

Jedná se o originální inovační záměr směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které však jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které však obecně nejsou považované za příliš perspektivní.

4

Jedná se o originální inovační záměr směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní.

5

Jedná se o originální inovační záměr směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

 

DIMENZE

Potenciální klienti a trhy

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Počet klientů je velmi omezený a tržní segment, na který inovace cílí, je velmi úzký (buď výrazně teritoriálně omezený, nebo omezený malým počtem potenciálních klientů), nebo byly detekovány velmi závažné a těžko překonatelné překážky bránící využití předpokládaného tržního potenciálu.

2

Trh, na který inovace míří, se jeví jako relativně omezený. Buď jsou potenciální klienti teritoriálně nebo oborově omezeni, nebo existují informace o závažných překážkách pro realizaci předpokládaného tržního potenciálu.

3

Trh, na který inovace míří, se jeví jako relativně široký, buď co do teritoriálního záběru, nebo co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky ohrožující realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky překonatelné.

4

Trh, na který inovace míří, se jeví jako velmi široký, buď co do teritoriálního uplatnění nebo i co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky bránící realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky relativně snadno překonatelné.

5

Trh, na který inovace míří, se jeví prakticky neomezený – pokrývá řadu oborů, oblastní a segmentů na globálních trzích.  Nejsou informace o závažných překážkách, které by realizaci tohoto potenciálu mohly zabránit.

 

DIMENZE

Ochrana duševního vlastnictví

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV. Existují velmi silné obavy, že realizace inovačního záměru naruší existující práva ochrany duševního vlastnictví do té míry, že mohou jeho realizaci znemožnit.

2

Jedná se o inovační námět, jehož ochrana jako DV je z principu věci problematická. V úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV.

3

Jedná se o inovační námět, jehož ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV. Ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV.

4

Existují rozumné důvody k předpokladu, že z hlediska ochrany DV se jedná o námět natolik k původní, že jeho spolehlivá ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově bude možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV.

5

Existují rozumné důvody k předpokladu, že z hlediska ochrany DV se jedná o námět natolik k původní, že jeho silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově bude možná.

 

DIMENZE

Nositelé inovačního záměru

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Nositelé inovačního záměru působí zmateným dojmem a demonstrují neznalost jak v oblasti problematiky relevantní pro daný inovační záměr, tak i v problematice fatické aplikace podkladových znalostí.

2

Nositelé inovačního záměru představují standardní tým demonstrující omezenou znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, který však demonstruje silnou vnitřní nehomogenitu, pnutí nebo konflikt.

3

Nositelé inovačního záměru představují standardní tým demonstrující adekvátní znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez vnitřního pnutí nebo konfliktů, ale bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

4

Nositelé inovačního záměru představují ambiciózní vnitřně komponovaný a odborně zdatný a tým v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

5

Nositelé inovačního záměru představují ambiciózní, vyvážený a vnitřně soudržný tým jak s doloženým know-how v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, tak i v praktické aplikaci těchto znalostí.

Z ratingů těchto dimenzí se pak určí předběžná klasifikace (viz oddíl 11.6) a vypočte se celkové skóre a určí finální klasifikace (viz oddíl 11.7).

 

11.4   Rating dimenzí na úrovni 2

Rating jednotlivých dimenzí spočívá v jejich rozkladu do sub-dimenzí a následném sub-ratingu těchto sub-dimenzí postupem popsaným níže.

 

11.4.1 Inovativnost

Posouzení inovativnosti inovačního záměru má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska jejich původnosti a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • řád inovace,
 • jedinečnost podkladového know-how,
 • polohu na křivce Innovation hype,
 • inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví.

Pro tyto sub-dimenze je nutno stanovit sub-rating charakterizující v každé sub-dimenzi aplikační potenciál daného inovačního záměru. Celkový rating pro dimenzi INOVATIVNOST vznikne strukturovanou kombinací jednotlivých dílčích sub-ratingů.

 

 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ INOVATIVNOSTI INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

ŘÁD INOVACE je jednou z charakteristik inovačního záměru, která již byla stanovena v předchozích krocích.

Jedinečnost podkladového know-how (z hlediska jeho aplikačního potenciálu) se stanoví porovnáním frekvence klíčových slov, která již byla pro daný inovační záměr definována v předchozích krocích, v databázích World of Science a Espacenet, která se vyplní do vyhodnocovací tabulky.

POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE udává stupeň rozvoje dané technologie a ohodnocení její perspektivnost v celosvětovém měřítku. Křivka Innovation hype vzniká syntézou řady mezinárodních informačních zdrojů a je každý rok provozovatelem aplikace aktualizována. Poloha dané technologie / know-how se stanoví vyplněním tabulky POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE.

INOVATIVNOST Z HLEDISKA OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ mapuje obsazení prostoru v oblasti průmyslové, případně jiné ochrany duševního vlastnictví, do které technologie neb podkladové know-how daného inovačního záměru spadá. Pro toto mapování je možno využít buď postupu popsaného dále, nebo využít některého z na tuto oblast specializovaných SW nástrojů (např.  Patsnap – viz. https://www.patsnap.com).

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem:

 

Řád inovace

Ten je dán klasifikací inovace podle Valenty, ta je přímo i hodnotou sub-ratingu pro danou sub-dimenzi (TVX).

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou

Sub-rating pro sub-dimenzi Řád inovace je                          

hodnota TVX

 

Jedinečnost podkladového know-how

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě porovnání výskytu klíčových slov charakterizujících daný inovační záměr v databázi „World of Science“ (WoSFn, kde “n” je číslo klíčového slova) a v databázi Espacenet (ESNFn, kde n je číslo klíčového slova), tj. vyplněním druhého a třetího sloupce následující tabulky:

Poměr frekvence klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet

Klíčové slovo

Frekvence v databázi World of Science

Frekvence v databázi Espacenet

Poměr

První klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF1

Vloží zpracovatel: ESNF1

Vypočte se 

P1=ESNF1 /WoSF1

Druhé klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF2

Vloží zpracovatel: ESNF2

Vypočte se

P2= ESNF2/WoSF2

Třetí klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF3

Vloží zpracovatel: ESNF3

Vypočte se

P3= ESNF3/WoSF3

Čtvrté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF4

Vloží zpracovatel:

ESNF4

Vypočte se

P4= ESNF4/WoSF4

Páté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF5

Vloží zpracovatel: ESNF5

Vypočte se

P5= ESNF5/WoSF5

Pokud tabulka není pro všechna klíčová slova kompletně vyplněna systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud u všech řádek, kde je klíčové slovo, jsou vyplněny sloupce druhý a třetí, pak:

 • pokud jedno nebo více WoSFn = 0, pak „jedinečnost“ JED = 5.
 • pokud žádné WoSFn není nula, pak se „jedinečnost“ JED vypočte podle vzorce

                                                                                 N

JED = Zaokrouhleno na celé číslo [5 / (1 + ( S (Pn)/N) ],

                                                                           n=1                                                                                                        

kde N je počet klíčových slov, tj. vyplněných řádek v tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je                          

hodnota JED

 

Poloha na křivce Innovation Hype

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví pomocí polohy dané technologie / podkladového know-how na křivce Innovation hype (viz Šablony a návody) a to vyznačením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Poloha na křivce Innovation hype

Technologie / podkladové know-how se na křivce vůbec nenachází

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 1

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 2

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 3

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 4

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 5

 

Příslušný sub-rating pro danou sub-dimenzi se stanoví jako číslo zóny, ve které se technologie / podkladové know-how nachází, případně jako 0, pokud se tam nenachází vůbec.

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro polohu na křivce Innovation Hype (INH) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušné zóny, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je                              

hodnota INH

 

Inovativnost z hlediska duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyhodnocením „IPR landscape“, což představuje konzervativní rozšíření známého „patent landscape“ cestou analýzy databáze Espacenet (případně dalších databází mapujících ochranu IPR) nebo využitím některého z komerčně nabízených nástrojů na analýzu patentových (případně dalších) databází a následně vyznačením polohy dané technologie nebo podkladového know-how pro posuzovaný inovační záměr v následující tabulce (Označte právě jeden řádek, která nejlépe odpovídá situaci daného inovačního záměru):

Vyhodnocení „IPR landscape“

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Hodnocení

0

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale veškeré relevantní pole je vykryto platnými patenty domácích nebo mezinárodních korporací a institucí.

 

1

Neexistuje prakticky žádný prostor, jak by bylo možno chránit technologii nebo podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru jako duševní vlastnictví.

 

2

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje určitý prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

3

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje značný prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

4

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje určitý prostor pro tuto ochranu.

 

5

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje relativně velký prostor pro tuto ochranu.

 

Pokud není vyznačen ani jeden řádek, nebo pokud je vyznačeno více řádků než jeden, nepustí systém zpracovatele dál.

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví PATS se potom stanoví jako číslo řádku v této tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví                              

hodnota PATS

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze pro stanovení Inovativnosti inovačního záměru:

Sub-dimenze

Sub-rating

Řád inovace

hodnota TVX

Jedinečnost podkladového know-how

hodnota ED

Poloha na křivce Innovation hype

hodnota INH

Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví 

hodnota PATS

Celkový rating pro dimenzi Inovativnost (INV) se vypočte z jednotlivých sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze podle vzorce:

INV = ((TVX+1) + JED + INH+PATS)/5

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Inovativnost inovačního záměru

hodnota INV

 

11.4.2 Potenciální klienti a trhy

Posouzení potenciálních klientů a trhů posuzovaného inovačního záměru má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska šíře dopadu jejich realizace v aplikační sféře a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí parametry:

 • šíře výchozí znalostní základny,
 • šíře aplikačního prostoru,
 • specifická omezení aplikačního využití dané technologie / podkladového know-how.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ POTENCIÁLNÍCH KLIENTŮ A TRHŮ

ŠÍŘE VÝCHOZÍ ZNALOSTNÍ ZÁKLADNY je dána počtem oblastí know-how (podle Frascatioho manuálu, že kterých posuzovaný inovační záměr vychází. Tyto oblasti již byly vymezeny v předchozích krocích.

ŠÍŘE APLIKAČNÍHO PROSTORU je dána počtem oblastí činnosti, do kterých posuzovaný inovační záměr směřuje. Tyto oblasti již byly vymezeny v předchozích krocích.

SPECIFICKÁ OMEZENÍ APLIKAČNÍHO VYUŽITÍ DANÉ TECHNOLOGIE / POKLADOVÉHO KNOW-HOW jsou pro každou technologii / know-how i oblast jejího uplatnění specifické. Jejich detekce a klasifikace vyžaduje diskusi s nositeli inovačního záměru, případně guru s hlubší znalostí předpokládaných aplikačních oblastí. Na základě této diskuse se vyplní vyhodnocovací tabulka.

Sub-ratingy odpovídající těmto sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Šíře výchozí znalostní základny

Šíře výchozí znalostní základy je dána počtem oblastí know-how, ze kterých posuzovaný inovační záměr vychází. Ta je pro daný inovační záměr dána počtem kódů vybraných z Frascatiho manuálu při zadávání podrobnější charakteristiky inovačního záměru. Příslušný sub-rating FMX pro danou sub-dimenzi je přímo roven tomuto počtu.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Šíře výchozí znalostní základny je

hodnota FMX

 

Šíře aplikačního prostoru

Šíře aplikačního prostoru je dána počtem oblastí činností, klasifikovaných podle třídníku NACE, ve kterých je možno danou technologii / podkladové know-how uplatnit a do kterých posuzovaný inovační záměr směřuje. Ta je pro daný inovační záměr dána počtem kódů vybraných z třídníku NACE při podrobnější charakteristice inovačního záměru. Příslušný sub-rating NACEX pro danou sub-dimenzi je přímo roven tomuto počtu.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou

Sub-rating pro sub-dimenzi Šíře aplikačního prostoru je 

hodnota NACEX

 

Specifická omezení aplikačního využití dané technologie / podkladového know-how

Aplikační využití řady technologií a/nebo know-how je – někdy velmi podstatně - omezeno různými právními předpisy a regulacemi trhu. Míru tohoto omezení pro posuzovaný inovační záměr se stanoví výběrem právě jedné z možností uvedených v následující tabulce:

Specifická omezení aplikačního využití

Rating

Charakteristika inovačního záměru

Volba

0

Ve všech předpokládaných oblastech aplikace podkladového know-how existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že prakticky znemožňují úspěch této aplikace.

 

1

Ve většině z předpokládaných oblastí aplikace podkladového know-how existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že prakticky znemožňují úspěch této aplikace; existují však oblasti, kdy tyto překážky nejsou, nebo jsou méně závažné.

 

2

Ve všech nebo většině z předpokládaných oblastí aplikace podkladového know-how existují závažné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky silně problematizující jeho aplikaci.

 

3

V řadě předpokládaných oblastí aplikace podkladového know-how existují legislativní, etické sociálně-psychologické nebo jiné překážky nezanedbatelně problematizující jeho aplikaci.

 

4

Ve všech nebo většině z předpokládaných oblastí aplikace podkladového know-how existují drobné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující jeho aplikaci.

 

5

Neexistují žádné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující aplikaci podkladového know-how v předpokládaných oblastech jeho aplikace.

 

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu SO pro sub-dimenzi Specifická omezení aplikačního využití (SO) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušného řádku, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Specifická omezení aplikačního využití dané technologie nebo podkladového know-how  

hodnota SO

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro stanovení ratingu dimenze Potenciální klienti a trhy inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Šíře výchozí znalostní základy

hodnota FMX

Šíře aplikačního prostoru

hodnota NACEX

Specifická omezení aplikačního využití dané technologie / podkladového know-how

hodnota SO

Celkový rating PKAT pro dimenzi Potenciální klienti a trhy se vypočte z jednotlivých sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze podle vzorce:

             3

PKAT = Ѵ(FMX * NACEX * SO)

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový rating pro dimenzi Potenciální klienti a trhy

hodnota PKAT

 

11.4.3 Ochrana duševního vlastnictví

Posouzení možností ochrany duševního vlastnictví při realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl 

 • stanovit obecné možnosti ochrany technologie nebo podkladového know-how jakožto duševního vlastnictví,
 • zrevidovat všechny kroky, které již byly v této oblasti učiněny,
 • analyzovat případné překážky specifické pro daný inovační záměr, které potřebnou ochranu duševního vlastnictví problematizují.

Pro tento účel je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví,
 • nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví,
 • aktuální stav ochrany duševního vlastnictví.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÉ RATINGU PRO OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

POTENCIÁLNÍ SÍLA OCHRANY TECHNOLOGIE NEBO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Možnost ochrany duševního vlastnictví je jedním z nejdůležitějších prvků determinujících realizaci inovačního záměru. Možná síla ochrany relevantního duševního vlastnictví determinuje potenciál, který je možno při této ochraně využít. Čím je tento potenciál větší, tím je větší I pravděpodobnost úspěchu realizace daného inovačního záměru. Tento potenciál je nutno definovat na základě analýzy využívané technologie nebo podkladového know-how.

NESTANDARDNÍ PŘEKÁŽKY PROBLEMATIZUJÍCÍ OCHRANU TECHNOLOGIE NEBO PODKLADOVÉHO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. I když teoreticky může být potenciál technologie nebo podkladového know-how daného inovačního záměru velký, mohou pro dané nositele inovačního záměru nebo jejich instituci existovat určité specifické překážky, které využití tohoto potenciálu problematizují.

AKTUÁLNÍ STAV OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ shrnuje a hodnotí kroky, které byly podniknuty pro využití detekovaného potenciálu viz výše. Přehled těchto kroků je nutno sestavit na základě diskuse s nositeli inovačního záměru.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Volba

1

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena pouze na ochranu nespecifického know-how, případně využitím ochranné známky, využití průmyslové ani autorskoprávní ochrany (ani ochran analogických) není možné.

 

2

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena převážně na ochranu nespecifického know-how, případně využití ochranné známky, využití průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (či ochran analogických) je možné pouze u určitých dílčích prvků.

 

3

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými), ale s řadou vážných rizik a omezení.

 

4

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými) avšak s určitými riziky a omezeními.

 

5

Potenciální síla ochrany veškeré technologie a/nebo podkladového know-how je velmi vysoká slibuje jejich robustní ochranu jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není označen ani jeden řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub-rating SODV pro sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

Hodnota SODV

 

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku následující tabulky.

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Existují nestandardní překážky naprosto znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

2

Existují vážné nestandardní překážky silně problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

3

Existují překonatelné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

4

Existují drobné nestandardní překážky problematizující v omezené míře ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

5

Neexistují žádné nestandardní překážky problematizující a/nebo znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub rating NSP sub-dimenze Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

hodnota  NSP

 

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce.

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

0

V oblasti ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr dosud nebyly podniknuty žádné aktivity.

 

1

Probíhá mapování všech možných, potřebných a účelných kroků pro zajištění co nejsilnější ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

2

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a připravují se nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

3

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a byla podniknuta nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

4

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a část z nich již byla realizována.

 

5

Byly realizovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu ASODV pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany DV se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví je  

hodnota ASODV

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro stanovení ochrany duševního vlastnictví pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

hodnota SODV

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

hodnota NSP

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

hodnota ASODV

Hodnota ratingu ODV dimenze Ochrana duševního vlastnictví se vypočte podle následujícího vzorce:

ODV = (√(SODV * NSP) + ASODV) / 2

Tato skutečnost se vyjádří následující informační hláškou:

 Těmto sub-ratingům odpovídá celkový rating pro dimenzi Ochrana duševního vlastnictví inovačního záměru

hodnota ODV

11.4.4  Nositelé inovačního záměru

Jedním ze základních parametrů pro úspěšnou realizaci inovačního záměru zaměřeného na aplikační využití technologie nebo know-how je charakter týmu, který je nositelem projektu. Pro posouzení nositelů inovačního záměru je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost a složení týmu,
 • vnitřní vztahy a role v týmu,
 • orientace, nasazení a motivace členů v týmu,
 • odborné znalosti a zkušenosti členů týmu,
 • manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu,
 • prezentační dovednosti členů týmu.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ NOSITELŮ INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

Pro stanovení VELIKOSTI A SLOŽENÍ TÝMU požádejte jeho vedoucího o vyplnění vyhodnocovací tabulky VELIKOST A SLOŽENÍ TÝMU, nebo tuto tabulku vyplňte po diskusi s týmem sami.

Pro vyhodnocení VNITŘNÍCH VZTAHŮ A ROLÍ V TÝMU proveďte pohovor s hlavními členy týmu (ideovými vůdci týmu a/nebo jeho členy zapojenými na více než 50% do realizace inovačního záměru) jednotlivě a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku VNITŘNÍ VZTAHY A ROLE V TÝMU.

Pro vyhodnocení ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU proveďte pohovor se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 3. spojit s krokem 2.

Pro zhodnocení ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte publikační aktivity členů týmu a odborné zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 4. spojit s kroky 2. a 3.

Pro zhodnocení MANAŽERSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte jejich manažerské a podnikatelské zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku MANAŽERSKÉ A PODNIKATELSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 5. spojit s kroky 2., 3. a 4.

Pro vyhodnocení PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU požádejte tým, aby připravil na společnou schůzku s hlavními členy týmu „elevator pitch“. Tato prezentace se vyhodnotí vyplněním vyhodnocovací tabulky PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU.

Pro posouzení nositelů inovačního záměru se vyhodnotí výše uvedené dílčí sub-dimenze následujícím postupem:

 

Velikost a složení týmu

Pro popis velikosti a složení týmu se vyplní tabulka (v buňkách, jejichž hodnota se počítá, jsou napsány vzorce):

Velikost a složení týmu

 

A

B

C

D

1

Celkový počet členů týmu

 

2

Jméno

Pozice/role v týmu

Věk

Zapojení do aktivit týmu

(v %)

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

Součet

 

=SUMA(C3:C13)

=SUMA(D3:D13)

15

Maximum

 

=MAX(C3:C13)

=MAX(D3:D13)

16

Minimum

 

=MIN(C3:C13)

=MIN(D3:D13)

17

Průměr

 

=C14/D1

=D14/D1

Sub-rating VT pro sub-dimenzi Velikost a složení v týmu se vypočte podle vzorce

VT = 1 + R*S*(U+V)

kde

R = 0 pokud D15 < 80%, jinak 1

S = 0 pokud D17 < 25%, jinak 1

U = 2 pokud 1 < D1 < 8, jinak 1

 V = 0 pokud C17 £ 20

    = 1 pokud ≥ 50

    = 2 pokud 20 < C17 < 50

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost a složení týmu je

hodnota VT

 

Vnitřní vztahy a role v týmu

Pro vyhodnocení vnitřních vztahů a rolí v týmu se vyplní tabulka (v každém řádku se vybere příslušná buňka ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

Vnitřní vztahy a role v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částeč- ně

NE

Není relevan-tní

Nelze stanovit

2

Má tým jednoznačného ideového vůdce a motivátora ostatních?

 

 

 

 

 

3

Má tým jasného technologického guru?

 

 

 

 

 

4

Má tým odborníka na komerční využití výsledků VaV?

 

 

 

 

 

5

Mají členové týmu vzájemný respekt a harmonické vztahy?

 

 

 

 

 

6

Je komunikace v týmu efektivní?

 

 

 

 

 

7

Součet

=SUMA

(B2:B6)

=SUMA

(C2:C6)

=SUMA

(D2:D6)

=SUMA

(E2:E6)

=SUMA

(F2:F6)

Sub-rating VR pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmu se vypočte podle vzorce:

VR = Zaokrouhleno na celé číslo [B7 + C7/2]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

 

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

Pro vyhodnocení orientace nasazení a motivace členů týmu se vyplní tabulka (v každém řádku se vybere příslušnou buňku ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku):

 

 

Orientace, nasazení a motivace členů v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částečně

NE

Není rele-vantní

Nelze stanovit

2

Mají členové týmu alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků výzkumu a vývoje?

 

 

 

 

 

3

Mají členové týmu ujasněnou motivaci, která je vede k zapojení do realizace inovačního záměru?

 

 

 

 

 

4

Vykazují členové týmu ochotu k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat?

 

 

 

 

 

5

Součet

=SUMA

(B2:B4)

=SUMA

(C2:C4)

=SUMA

(D2:D4)

=SUMA

(E2:E4)

=SUMA

(F2:F4)

Sub-rating OR pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud 3-E5-F5 = 0, OR = 0
 • pokud 3-E5-F5 > 0, OR = zaokrouhleno na celé číslo [5*(B5 + C5/2)/(3-E5-F5)]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu je

hodnota OR

 

Odborné znalosti a zkušenosti členů v týmu

Pro vyhodnocení odborných znalostí a zkušeností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“:

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, kteří mají Hindex > 4

 

 

2

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 10 let

 

 

3

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení na zahraničním pracovišti v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 1 rok

 

 

4

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání národního registraci patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

5

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání registraci mezinárodního patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Celkový sub-rating OZ pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak OZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak OZ = zaokrouhleno nahoru na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je

hodnota OZ

 

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení manažerských a podnikatelských znalostí a dovedností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“.

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, absolvovali souhrnně nejméně týden školení o transferu znalostí a technologií a inovačním podnikání

 

 

2

Počet členů týmu, kteří po dobu nejméně 1 roku spolupracovali s komerčním subjektem

 

 

3

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky v malém a středním podniku

 

 

4

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky ve velké společnosti

 

 

5

Součet počtu start-up společností, které založili, nebo na jejichž založení se podíleli členové týmu, (pokud se na založení start-up společnosti podílelo více členů týmu, vstupuje do součtu tato společnost opakovaně) 

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Sub-rating MPZ pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak MPZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak MPZ = Zaokrouhlit na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu je

hodnota MPZ

 

Prezentační dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení prezentačních dovedností členů týmu se nechá tým předvést „elevator pitch“ (max. 3 min. zevrubná prezentace) jejich inovačního záměru a ten se vyhodnotí vyplněním následující tabulky: v každém řádku se ohodnotí uvedený aspekt prezentace známkou od 1 do 5 (jednička nejhorší, pětka nejlepší):

Prezentační dovednosti členů týmu

 

A

B

1

Úplnost výkladu

 

2

Jasnost prezentace

 

3

Přesvědčivost

 

4

Dodržení časového limitu

 

5

 

=SUMA (B1:B4)

Sub-rating PD sub-dimenze Prezentační dovednosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud B4 = 1 PD = 0
 • pokud B4 ≥ 2 PD = Zaokrouhleno na celé číslo (B5/4)

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je

hodnota PD

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro ohodnocení nositelů inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

 

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost a složení týmu

hodnota VT

Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

hodnota OR

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

hodnota OZ

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

hodnota MPZ

Prezentační dovednosti členů týmu

hodnota PD

Hodnota celkového ratingu PR dimenze Nositelé inovačního záměru se stanoví podle následujícího vzorce:

PR = Zaokrouhleno na celou hodnotu nahoru [VT + (K11*VR + K12*OR + K13*OZ + K14*MPZ + K15*PD)/ ((K11+K12+K13+K14+K15)*25)]/2

kde

K11 = 0,3

K12 = 0,3

K13 = 0,17

K14 = 0,13

K15 = 0,1

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový rating pro dimenzi Nositelé inovačního záměru

hodnota PR

 

11.5  Rating dimenzí na úrovni 3

Rating dimenzí na úrovni 3 není v této verzi 2.0 implementován.

 

11.6  Předběžná klasifikace

Ať je již rating jednotlivých dimenzí stanoven postupy na úrovni evaluace 1. či 2, druhý krok evaluace spočívá v obou případech dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating některé z jednotlivých z dimenzí je

DIMENZE

RATING

Inovativnost

= 0

Potenciální klienti a trhy

£ 1

Ochrana duševního vlastnictví

£ 1

Nositelé inovačního záměru

£ 2

 

 

 

 

 

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

 

 

 

 

 

 

Potenciální klienti a trhy

 

 

 

 

 

 

Ochrana duševního vlastnictví

 

 

 

 

 

 

Nositelé inovačního záměru

 

 

 

 

 

 

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole, postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

 

11.7   Výpočet skóre a klasifikace

Ve třetím kroku evaluace (opět stejně pro úrovně evaluace 1. i 2.) se vypočte průměrný rating všech čtyř dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 2. Tomuto skóre se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,31 < rating £ 5

Mimořádně perspektivní

3,63 < rating £ 4,31

Velmi perspektivní

2,94 < rating £ 3,63

Průměrně perspektivní

2,25 < rating £ 2,94

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,25

Neperspektivní

 

 

 

 

 

 

 

Toto hodnocení se porovná s předběžným hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud je v tomto kroku hodnocen inovační záměr jako „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku nemá inovační záměr hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnotou průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,25, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,25, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

11.8   Výstupy evaluace

Výstupem evaluace pro úroveň IRL = 2, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, je hodnota skóre v rozmezí 1 – 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNÍ“ či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulém oddílu. Formální podoba výstupu je popsána v oddílu 19.

 

11.9  Doporučení pro zlepšení skóre

Po ukončení evaluace inovačního záměru poskytuje aplikace InnovationProcessor nápovědu jak dosažené skóre zlepšit. Po kliknutí na tlačítko

 

CO UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SKÓRE?

 

 
 

 


se objeví doporučení na podniknutí kroků směřujících ke zvýšení ratingu těch dimenzí, které vykazují výrazně nízké hodnoty. Tato doporučení jsou různá pro různá IRL a liší se opět podle zvolené úrovně evaluace. V případě evaluace na úrovni 1 se týkají pouze jednotlivých evaluačních dimenzí (Inovativnost, Potenciální klienti a trhy, Ochrana duševního vlastnictví, Nositelé inovačního záměru) pro evaluaci na úrovni 2 se doporučení poskytují i pro jednotlivé sub-dimenze.

Pro evaluaci na úrovni 1 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka. (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, za kterých se doporučení objeví.):

Úroveň = 1

Objeví se za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi Inovativnost je rating  £ 1

Navrhněte předkladatelům inovačního námětu lepší promyšlení a zlepšení pasáže o jeho inovativnosti.

V dimenzi Klienti a trhy je rating  £ 2

Navrhněte nositelům inovačního záměru promyslet znova, zda jej nelze formulovat pro širší aplikační využití.

V dimenzi Ochrana duševního vlastnictví je rating  £ 2

Doporučte nositelům inovačního záměru podrobnější analýzu možnosti ochrany duševního vlastnictví.

V dimenzi Nositelé inovačního záměru jerating  £ 3

Zprostředkujte nositelům inovačního záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jejich týmové práce.

Pro evaluaci na úrovni 2 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém a středním sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, resp. sub-ratingu jednotlivých sub-dimenzí, za kterých se doporučení objeví.):

 

 

 

 

Úroveň = 2

Objeví se pouze za podmínky když:

Objeví se pouze za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi „Inovativnost“ je rating INV £ 1

V sub-dimenzi Řád inovace je sub-rating TVX £ 3

Zvažte opětně klasifikaci řádu inovace v charakteristice inovačního záměru a případně ji modifikujte. Pokud se přidržíte již zadané hodnoty, přijměte ji jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je sub-rating JED £ 1

Zvažte opětně klíčová slova zadaná v charakteristice inovačního záměru, ze kterých vyplývá jeho jedinečnost, a případně je modifikujte a/nebo doplňte. Pokud dospějete ke stejným klíčovým slovům, přijmete hodnotu jedinečnosti posuzovaného inovačního záměru, odvozenou z výskytu klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet, jako jeho inherentní charakteristiku.

V sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je sub-rating INH £ 1

Zvažte opětně polohu dané technologie/podkladového know-how na křivce Innovation hype a případně ji modifikujte. Pokud se přidržíte již zadané pozice, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví je sub-rating PATS £ 1

Analyzujte opětně „IPR landscape“ relevantní pro technologii nebo podkladové know-how relevantní pro daný inovační záměr. Pokud dospějete ke stejnému výsledku přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V dimenzi „Aplikační záběr“ je rating AZ £ 2

V sub-dimenzi Šíře výchozí znalostní základny je sub-rating FMX £ 1

Zvažte opět oblasti podkladového know-how definované podle Frascatiho manuálu a případně je modifikujte a/nebo rozšiřte. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Šíře aplikačního prostoru je sub-rating NACEX £ 1

Analyzujte opět oblasti potenciální aplikace podkladového know-how definované podle třídníku NACE, do kterých směřuje inovační záměr, a případně je modifikujte a/nebo rozšiřte. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Specifická omezení aplikačního využití dané technologie / podkladového know-howje sub-rating SO £ 2

Zvažte opět specifická omezení aplikačního využití dané technologie a případně tuto klasifikaci modifikujte. Pokud dospějete ke stejným závěrům, považujte tuto skutečnost za fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V dimenzi Nositelé inovačního záměru je rating PR £ 3

 

V parametru Velikost a složení týmuje sub-rating VT £ 1

Uvažte, jak vhodným způsobem rozšířit nebo reorganizovat tým tak, aby:

 • velikost týmu byla 2 – 7 osob
 • zapojení do projektu představovalo pro členy týmu větší podíl jejich aktivit a existoval alespoň jeden člen týmu, pro kterého by zapojení do projektu představovalo více než 80% jeho aktivit,
 • průměrný věk členů týmu byl mezi 20 až 50 léty.

V sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmu je sub-rating VR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem modifikovat složení týmu a vylepšit jeho vnitřní vztahy tak, aby

 • tým měl jasného vedoucího a technologického guru, případně i odborníka na komerční využití výsledků VaV,
 • v týmu byly harmonické vztahy a probíhala zde efektivní komunikace.

V sub-dimenzi Nasazení a motivace členů týmu je sub-rating OR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem vzdělat a motivovat členy týmu tak, aby všichni členové týmu:

 • měli alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků VaV,
 • měli jasnou a silnou motivaci pro zapojení do realizace inovačního záměru,
 • byli ochotni k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat.

V sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je sub-rating OZ £ 3

Uvažte, jak vhodným způsobem tým rozšířit nebo reorganizovat, případně jej propojit s dalšími odborníky tak, aby

se zvýšil počet členů týmu:

s větší vědeckou erudicí, se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích

 • s větší vědeckou erudicí,
 • se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích,
 • se zkušenostmi s podáváním patentových přihlášek relevantních k danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Manažerské znalosti a dovednosti členů týmu je sub-rating MPZ £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem a školeními, případně propojením s manažerskými kouči zvýšit manažerské znalosti a dovednosti členů týmu. Případně reorganizujte tým tak, aby se zvýšil počet jeho členů, kteří

 • mají zkušenosti se spoluprací s komerčními subjekty,
 • působili v MSP či korporaci,
 • mají zkušenosti se zakládáním start-up společností.

V sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je sub-rating PD £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem zvýšit prezentační dovednosti členů týmu tak, aby byli schopni prezentovat kvalitně elevator pitch.

V dimenzi Ochrana duševního vlastnictví je rating ODV ≤ 3

V sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je sub-rating SODV £ 2

Analyzujte opětně možnosti všech druhů ochrany technologií a/nebo podkladového know-how relevantních pro daný inovační záměr jako duševního vlastnictví. Zamyslete se nad nestandardními postupy. Pokud dospějete ke stejným závěrům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je sub-rating NSP £ 2

Analyzujte opětně všechny možné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví. Pokuste se nalézt cesty k jejich překonání.  Pokud se nepodaří situaci zlepšit, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví je sub-rating ASODV £ 2.

Proberte s nositeli inovačního záměru stav aktivit souvisejících s ochranou duševního vlastnictví relevantního k danému inovačnímu záměru a pokuste se tyto aktivity maximálně urychlit.

Pokud v důsledku podmínek v levém sloupci se neobjeví žádné doporučení, objeví se informační hláška:

Skóre inovačního záměru je tak vysoké, že neexistují jednoduchá doporučení pro zvýšení ratingu!

 

12.    Evaluace inovačního záměru pro IRL = 3

 

12.1   Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=3 je pro všechny úrovně hodnocení podrobný popis inovačního záměru a další podklady zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

12.2  Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=3 jsou čtyři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru:

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • právní rámec aktivit,
 • realizační tým.

Každá z těchto dimenzí je oceněna v rozmezí 0 – 5 bodů (čím více, tím lépe), z těchto ratingů se vypočte celkové skóre charakterizující aplikační potenciál posuzovaného inovačního záměru.  Na úrovni evaluace 2 se ratingy pro jednotlivé dimenze vypočtou jako kombinace sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze, které každou dimenzi podrobněji charakterizují.

 

12.3  Rating dimenzí na úrovni 1

Rating jednotlivých dimenzí zvolených pro charakteristiku inovačního záměru pro IRL = 3 se získá podle návodu v následujících tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále:

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku. 

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká. 

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence a další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji, než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může. Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y)  – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trhy, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • situace v řešení ochrany duševního vlastnictví.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování. 

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U situace v řešení ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se proces ochrany duševního vlastnictví aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky pro ochranu duševního vlastnictví až po stav, že ochrana duševního vlastnictví je v maximální možné míře zcela ošetřena.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.)

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů. Zvažte rovněž nasazení týmu a míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitřní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru spíše nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitřní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitřní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

Z ratingů těchto dimenzí se pak určí předběžná klasifikace (viz oddíl 12.6) a vypočte se celkové skóre a určí finální klasifikace (viz oddíl 12.7).

 

12.4  Rating dimenzí na úrovni 2

Rating jednotlivých dimenzí spočívá v jejich rozkladu do sub-dimenzí a následném sub-ratingu těchto sub-dimenzí postupem popsaným níže.

 

12.4.1 Inovativnost a design produktu

Posouzení inovativnosti inovačního záměru a designu jeho produktu má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska jejich původnosti a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • řád inovace,
 • jedinečnost podkladového know-how,
 • polohu na křivce Innovation hype,
 • inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví.

Pro tyto sub-dimenze je nutno stanovit sub-rating charakterizující v každé sub-dimenzi aplikační potenciál daného inovačního záměru. Celkový rating pro dimenzi INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU vznikne strukturovanou kombinací jednotlivých dílčích sub-ratingů.

 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ INOVATIVNOSTI A DESIGNU PRODUKTU INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

ŘÁD INOVACE je jednou z charakteristik inovačního záměru, která již byla stanovena v předchozích krocích.

Jedinečnost podkladového know-how (z hlediska jeho aplikačního potenciálu) se stanoví porovnáním frekvence klíčových slov, která již byla pro daný inovační záměr definována v předchozích krocích, v databázích World of Science a Espacenet, která se vyplní do tabulky JEDINEČNOST PODKLADOVÉHO KNOW-HOW.

POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE udává stupeň rozvoje dané technologie a ohodnocení její perspektivnost v celosvětovém měřítku. Křivka Innovation hype vzniká syntézou řady mezinárodních informačních zdrojů a je každý rok provozovatelem aplikace aktualizována. Poloha dané technologie / know-how se stanoví vyplněním tabulky POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE.

INOVATIVNOST Z HLEDISKA OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ mapuje obsazení prostoru v oblasti průmyslové, případně jiné ochrany duševního vlastnictví, do které technologie neb podkladové know-how daného inovačního záměru spadá. Pro toto mapování je možno využít buď postupu popsaného dále, nebo využít některého z na tuto oblast specializovaných SW nástrojů (např.  Patsnap – viz. https://www.patsnap.com).

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Řád inovace

Ten je dán klasifikací inovace podle Valenty, ta je přímo i hodnotou sub-ratingu pro danou sub-dimenzi (TVX).

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou

Sub-rating pro sub-dimenzi Řád inovace je                          

hodnota TVX

 

 

Jedinečnost podkladového know-how

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě porovnání výskytu klíčových slov charakterizujících daný inovační záměr v databázi „World of Science“ (WoSFn, kde “n” je číslo klíčového slova) a v databázi Espacenet (ESNFn, kde n je číslo klíčového slova), tj. vyplněním druhého a třetího sloupce následující tabulky:

Poměr frekvence klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet

Klíčové slovo

Frekvence v databázi World of Science

Frekvence v databázi Espacenet

Poměr

První klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF1

Vloží zpracovatel: ESNF1

Vypočte se 

P1=ESNF1 /WoSF1

Druhé klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF2

Vloží zpracovatel: ESNF2

Vypočte se

P2= ESNF2/WoSF2

Třetí klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF3

Vloží zpracovatel: ESNF3

Vypočte se

P3= ESNF3/WoSF3

Čtvrté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF4

Vloží zpracovatel:

ESNF4

Vypočte se

P4= ESNF4/WoSF4

Páté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF5

Vloží zpracovatel: ESNF5

Vypočte se

P5= ESNF5/WoSF5

Pokud tabulka není pro všechna klíčová slova kompletně vyplněna, nepustí systém zpracovatele dál.

Pokud u všech řádek, kde je klíčové slovo, jsou vyplněny sloupce druhý a třetí, pak:

 • pokud jedno nebo více WoSFn = 0, pak „jedinečnost“ JED = 5.
 • pokud žádné WoSFn není nula, pak se „jedinečnost“ JED vypočte podle vzorce

                                                                                 N

JED = Zaokrouhleno na celé číslo [5 / (1 + ( S (Pn)/N ) ],

                                                                           n=1                                                                                                        

kde N je počet klíčových slov, tj. vyplněných řádek v tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je                          

hodnota JED

 

Poloha na křivce Innovation hype

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví pomocí polohy dané technologie / podkladového know-how na křivce Innovation hype (viz Šablony a návody) a to vyznačením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Poloha na křivce Innovation hype

Technologie / podkladové know-how se na křivce vůbec nenachází

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 1

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 2

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 3

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 4

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 5

 

Příslušný sub-rating pro danou sub-dimenzi se stanoví jako číslo zóny, ve které se technologie / podkladové know-how nachází, případně jako 0, pokud se tam nenachází vůbec.

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro polohu na křivce Innovation Hype (INH) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušné zóny, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je                              

hodnota INH

 

Inovativnost z hlediska duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyhodnocením „IPR landscape“, což představuje konzervativní rozšíření známého „patent landscape“ cestou analýzy databáze Espacenet (případně dalších databází mapujících ochranu IPR) nebo využitím některého z komerčně nabízených nástrojů na analýzu patentových (případně dalších) databází a následně vyznačením polohy dané technologie nebo podkladového know-how pro posuzovaný inovační záměr v následující tabulce (Označte právě jeden řádek, která nejlépe odpovídá situaci daného inovačního záměru):

Vyhodnocení „IPR landscape“

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Hodnocení

0

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale veškeré relevantní pole je vykryto platnými patenty domácích nebo mezinárodních korporací a institucí.

 

1

Neexistuje prakticky žádný prostor, jak by bylo možno chránit technologii nebo podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru jako duševní vlastnictví.

 

2

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje určitý prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

3

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje značný prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

4

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje určitý prostor pro tuto ochranu.

 

5

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje relativně velký prostor pro tuto ochranu.

 

Pokud není vyznačen ani jeden řádek, nebo pokud je vyznačeno více řádků než jeden, nepustí systém zpracovatele dál.

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví PATS se potom stanoví jako číslo řádku v této tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví                              

hodnota PATS

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze pro stanovení Inovativnosti a design produktu inovačního záměru:

Sub-dimenze

Sub-rating

Řád inovace

hodnota TVX

Jedinečnost podkladového know-how

hodnota ED

Poloha na křivce Innovation hype

hodnota INH

Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví 

hodnota PATS

Celkový rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu (INV) se vypočte z jednotlivých sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze podle vzorce:

INV = ((TVX+1) + JED + INH+PATS)/5

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu inovačního záměru

hodnota INV

 

12.4.2 Klienti a trhy

Posouzení klientů a trhů relevantních pro realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska šíře dopadu jejich realizace v aplikační sféře a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost oslovovaných trhů,
 • teritoriální rozsah oslovovaných trhů,
 • dynamika oslovovaných trhů,
 • speciální bariéry vstupu na trh.

 

 

 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÉ RATINGU PRO KLIENTY A TRHY RELEVANTNÍ PRO POSUZOVANÝ INOVAČNÍ ZÁMĚR

VELIKOST OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Východiskem pro stanovení velikosti oslovovaných trhů je stanovení, zda se jedná o B2B nebo B2C podnikání (případně jejich kombinaci). Pro oba typy je nutno vytipovat zákaznické segmenty a odhadnout počet jejich členů. Při odhadech vycházíme ze situace v ČR. Pro jejich získání je nutno provést alespoň orientační tržní analýzu, na jejímž základě se vyplní tabulka VELIKOST OSLOVOVANÝCH TRHŮ.

TERITORIÁLNÍ ROZSAH OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Při stanovení rozsahu oslovovaných trhů vycházíme z předpokladu, že produkt se uvádí na trh primárně v ČR. Následně se předpokládá škálování navazujících podnikatelských aktivit na mezinárodní trhy. Je nutno zvážit, nakolik je produkt vázán na české lokální prostředí a nakolik jeho případná internacionalizace vyžaduje jeho adaptaci nebo modifikaci. Dále je nutno zvážit logistické problémy výroby, dopravy a distribuce produktu na vzdálenější prodejní místa a jejich dopad na internacionalizaci produktu. Odhad možností škálování vyžaduje diskusi s realizačním týmem, případně s dalšími guru s hlubší znalostí předpokládaných trhů; na jeho základě se vyplní tabulka TERITORIÁLNÍ ROZSAH OSLOVOVANÝCH TRHŮ. 

DYNAMIKA OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Při posuzování dynamiky oslovovaných trhů je nutno zvážit, zda se u trhů detekovaných v předchozích oddílech jedná o trhy stagnující či dokonce klesající, trhy rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trhy dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji (exponenciálně) než roste celá ekonomika. Pro odhad dynamiky trhů je nutno provést speciální analýzu, na jejím základě se vyplní tabulka ODHAD DYNAMIKY OSLOVOVANÝCH TRHŮ.  

SPECIÁLNÍ BARIÉRY VSTUPU NA TRH. Zavedení produktu na různé trhy může narážet na speciální bariéry představované potřebou jeho standardizovaného testování, získání certifikátů o dodržení určitých postupů a norem či požadavky na jeho registraci způsobem na tomto trhu předepsaném. Kromě těchto legislativních překážek je možno narazit i na administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, či případně možné dopravní problémy. Pro odhad rozsahu těchto bariér je nutno provést orientační úvahu a diskusi s realizačním týmem, případně s dalšími guru s hlubší znalostí předpokládaných trhů. Na základě této diskuse se vyplní tabulka SPECIÁLNÍ BARIÉRY VSTUPU NA TRH.  

Sub-dimenze velikost oslovovaných trhů posuzuje počet tržních segmentů, resp. zákazníků, které je možné daným produktem oslovit. Odhad pro příslušný sub-rating získáme vyplněním následující tabulky. Vyznačte jak v oblasti B2B, tak i v oblasti B2C právě jeden řádek, který nejlépe odpovídá odhadovanému (řádovému) počtu zákazníků produktu vytvořeného v rámci realizace posuzovaného inovačního záměru:

 

Řádový počet zákazníků v ČR

V oblasti B2B - N

Klasifikace

V oblasti B2C - M

Klasifikace

N = 0

0

 

M = 0

0

 

N < 10

1

 

M < 1000

1

 

10 £ N < 100

2

 

1000 £ M < 10000

2

 

100 £ N < 1000

3

 

10000 £ M < 100000

3

 

1000 £ N < 10000

4

 

100000 £ M < 1000000

4

 

10000 £ N

5

 

1000000 < M

5

 

Musí být jak v oblasti B2B, tak i v oblasti B2C označen právě jeden řádek. Pokud tomu tak není, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je označen právě jeden řádek jak v části B2B, tak i v části B2C, vypočte se VOT = hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů podle vzorce:

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2B = 0,

pak VOT = Klasifikace vyznačeného řádku v B2C

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2C = 0,

pak VOT = Klasifikace vyznačeného řádku v B2B

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2B ¹ 0 a současně klasifikace vyznačeného řádku B2C ¹ 0 pak

            2

VOT = √ [Klasifikace vyznačeného řádku B2B x Klasifikace vyznačeného řádku v B2C]

Tato skutečnost je vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů je                              

hodnota VOT

 

Teritoriální rozsah oslovovaných trhů

Sub-dimenze teritoriální rozsah oslovovaných trhů posuzuje možnost rozšíření podnikatelských aktivit založených na realizaci posuzovaného inovačního záměru na mezinárodní trhy, tj. mimo teritorium ČR. Odhad pro příslušný sub-rating se získá vyplněním následující tabulky:

Č.

Legenda

 

1

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou vázán na český trh a jeho internacionalizace na jiné trhy je prakticky nemožná.

 

2

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je typický pro český trh a jeho internacionalizace na jiné trhy vyžaduje podstatné změny jeho designu s nejistým výsledkem.

 

3

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou škálovatelný na určitou oblast mezinárodních trhů, v jiných oblastech je jeho zavedené problematické. Jeho distribuce v každém případě vyžaduje řadu náročnějších logistických a podpůrných operací.

 

4

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou snadno škálovatelný a jeho rozšířené na veškeré mezinárodní trhy je zejména otázkou propagace a marketingu. Jeho distribuce však vyžaduje řadu náročnějších logistických a podpůrných operací.

 

5

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou snadno škálovatelný a jeho rozšíření na veškeré mezinárodní trhy je zejména otázkou propagace a marketingu. Jeho distribuce nevyžaduje žádné nestandardní náročné operace.

 

Pokud není označen žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál. Pokud jeoznačen právě jeden řádek, TROT = hodnota sub-ratingu sub-dimenze Teritoriální rozsah oslovovaných trhů je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Teritoriální rozsah oslovovaných trhů je                               

hodnota TROT

 

Dynamika oslovovaných trhů

Sub-dimenze dynamika oslovovaných trhů posuzuje budoucí výhled vývoje trhů oslovovaných podnikatelskými aktivitami založenými na realizaci posuzovaného inovačního záměru. Odhad pro příslušný sub-rating se získá vyplněním následující tabulky:

Č.

Legenda

 

1

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr stagnují nebo se zmenšují.

 

2

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr jsou dlouhodobě stabilní, ale rostou pouze úměrně růstu celé ekonomiky.

 

3

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr stabilně mírně až dynamicky rostou.

 

4

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr expanzivně rostou, tento růst může mít dočasný charakter.

 

5

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr dlouhodobě expanzivně rostou.

 

Pokud není označen žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál. Pokud je označen právě jeden řádek, DOT = hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je                              

hodnota DOT

 

Speciální bariéry vstupu na trh

Tržní implementace produktu je - někdy velmi podstatně – omezena speciálními bariérami představovanými různými právními předpisy a regulacemi trhu. Míru tohoto omezení pro posuzovaný inovační záměr se stanoví výběrem právě jedné z možností uvedených v následující tabulce:

Speciální bariéry vstupu na trh

Rating

Charakteristika inovačního záměru

Volba

0

Na všech předpokládaných trzích pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že prakticky znemožňují úspěch této implementace.

 

1

Na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že významně ohrožují úspěch této implementace; existují však oblasti, kdy tyto překážky nejsou, nebo jsou méně závažné.

 

2

Na všech nebo na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují závažné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky silně problematizující jeho úspěšnou implementaci.

 

3

V řadě předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky nezanedbatelně problematizující jeho implementaci.

 

4

Na všech nebo na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují drobné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující jeho implementaci.

 

5

Neexistují žádné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující aplikaci podkladového know-how v předpokládaných oblastech jeho implementace.

 

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu SO pro sub-dimenzi Specifické bariéry vstupu na trh (SO) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušného řádku, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Specifické bariéry vstupu na trh je  

hodnota SO

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro stanovení ratingu dimenze Klienti a trhy posuzovaného inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost oslovovaných trhů

hodnota VOT

Teritoriální rozsah oslovovaných trhů

hodnota TROT

Dynamika oslovovaných trhů

hodnota DOT

Speciální bariéry vstupu na trh

hodnota SBVT

Hodnota ratingu dimenze Klienti a trhy (KAT) se vypočte podle vzorce:

KAT= SBVT * (VOT+TROT+DOT)/15

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Klienti a trhy

hodnota KAT

 

12.4.3 Právní rámec aktivit

Posouzení právního rámce aktivit při realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl:

 • posouzení možností a stavu ochrany duševního vlastnictví, zahrnující

-     vymezení obecné možnosti ochrany technologie nebo podkladového know-how jakožto duševního vlastnictví,

-     revizi všechny kroků, které již byly v této oblasti učiněny,

-     analýzu případných překážek specifických pro daný inovační záměr, které potřebnou ochranu duševního vlastnictví problematizují;

 • posouzení a srovnání s běžným standardem právních vztahů mezi zúčastněnými fyzickými osobami a jejich institucemi, zahrnující

-     posouzení právních vztahů mezi členy realizačního týmu,

-     posouzení právního ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi.

Pro tento účel je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví,
 • nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví,
 • aktuální stav ochrany duševního vlastnictví,
 • právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu,
 • právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÍ RATINGU PRO PRÁVNÍ RÝÁMEC AKTIVIT

POTENCIÁLNÍ SÍLA OCHRANY TECHNOLOGIE NEBO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Možnost ochrany duševního vlastnictví je jedním z nejdůležitějších prvků determinujících realizaci inovačního záměru. Možná síla ochrany relevantního duševního vlastnictví determinuje potenciál, který je možno při této ochraně využít. Čím je tento potenciál větší, tím je větší I pravděpodobnost úspěchu realizace daného inovačního záměru. Tento potenciál je nutno definovat na základě analýzy využívané technologie nebo podkladového know-how.

NESTANDARDNÍ PŘEKÁŽKY PROBLEMATIZUJÍCÍ OCHRANU TECHNOLOGIE NEBO PODKLADOVÉHO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. I když teoreticky může být potenciál technologie nebo podkladového know-how daného inovačního záměru velký, mohou pro dané nositele inovačního záměru nebo jejich instituci existovat určité specifické překážky, které využití tohoto potenciálu problematizují.

AKTUÁLNÍ STAV OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ shrnuje a hodnotí kroky, které byly podniknuty pro využití detekovaného potenciálu viz výše. Přehled těchto kroků je nutno sestavit na základě diskuse s nositeli inovačního záměru.

PRÁVNÍ OŠETŘENÍ VZTAHŮ MEZI ČLENY REALIZAČNÍHO TÝMU hodnotí stav právní úpravy vztahů souvisejících s realizací posuzovaného inovačního záměru (tj. zejména původcovství) mezi členy realizačního týmu mezi sebou, případně dalšími fyzickými osobami, a mezi nimi a jejich zaměstnávajícími institucemi.

PRÁVNÍ OŠETŘENÍ VZTAHŮ MEZI ZÚČASTNĚNÝMI INSTITUCEMI hodnotí stav právní úpravy vztahů souvisejících s realizací posuzovaného inovačního záměru mezi všemi zúčastněnými institucemi, včetně případných nároků českého státu, zahraničních institucí, jiných států nebo nadnárodních struktur.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Volba

1

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena pouze na ochranu nespecifického know-how, případně využitím ochranné známky, využití průmyslové ani autorskoprávní ochrany (ani ochran analogických) není možné.

 

2

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena převážně na ochranu nespecifického know-how, případně využití ochranné známky, využití průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (či ochran analogických) je možné pouze u určitých dílčích prvků.

 

3

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými), ale s řadou vážných rizik a omezení.

 

4

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými) avšak s určitými riziky a omezeními.

 

5

Potenciální síla ochrany veškeré technologie a/nebo podkladového know-how je velmi vysoká slibuje jejich robustní ochranu jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není označen ani jeden řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub-rating SODV pro sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

Hodnota SODV

 

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku následující tabulky:

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Existují nestandardní překážky naprosto znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

2

Existují vážné nestandardní překážky silně problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

3

Existují překonatelné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

4

Existují drobné nestandardní překážky problematizující v omezené míře ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

5

Neexistují žádné nestandardní překážky problematizující a/nebo znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub rating NSP sub-dimenze Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

hodnota  NSP

 

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

0

V oblasti ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr dosud nebyly podniknuty žádné aktivity.

 

1

Probíhá mapování všech možných, potřebných a účelných kroků pro zajištění co nejsilnější ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

2

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a připravují se nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

3

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a byla podniknuta nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

4

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a část z nich již byla realizována.

 

5

Byly realizovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu ASODV pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany DV se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví je  

hodnota ASODV

 

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci inovačního záměru je kvalitní právní úprava vztahů mezi všemi fyzickým osobami, které se jeho realizace účastní. Jedná se zejména o členy realizačního týmu, ale může se jednat i o další fyzické osoby a také o úpravu právní ch vztahů mezi nimi a je zaměstnávajícími, případně i dalšími zúčastněnými institucemi.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Žádné právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi neexistuje, členové realizačního týmu buď vůbec netuší, že je potřebné, nebo hluboce podceňují jeho význam.

 

1

Právní ošetření právních vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi neexistuje, ale a členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a mají snahu tento problém řešit.

 

2

Existuje určité rámcové právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a některými relevantními institucemi (např. ve formě vnitřní právních předpisů), členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a podnikají v tomto směru určité kroky. 

 

3

Realizační tým disponuje určitou formou právního ošetření vztahů mezi svými členy mezi sebou a s relevantními institucemi, toto ošetření je však nekompletní a nedostatečné.

 

4

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi pokrývá všechny potřebné oblasti, ale vykazuje právní vady.

 

5

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi pokrývá všechny potřebné oblasti a je právně bezchybné.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je vyplněn právě jeden řádek, PVOT = hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu – je rovna číslu vyznačeného řádku.

 Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu je

hodnota PVOT

 

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

Nezbytnou podmínkou pro realizaci posuzovaného inovačního záměru je kvalitní právní ošetření vztahů mezi všemi zúčastněnými institucemi, včetně případných nároků českého státu, zahraničních institucí, jiných států nebo nadnárodních struktur.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Žádné právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru neexistuje, členové realizačního týmu buď vůbec netuší, že je potřebné, nebo hluboce podceňují jeho význam.

 

1

Žádné právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru neexistuje, ale členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a mají snahu tento problém řešit.

 

2

Existuje určité ošetření právních vztahů mezi některými právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru (např. ve formě rámcových smluv o spolupráci), ale je zcela nedostatečné. Členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a podnikají již určité kroky k jeho zajištění.

 

3

Realizační tým disponuje určitou formou právního ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru, toto ošetření je však nekompletní a nedostatečné.

 

4

Právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru pokrývá všechny potřebné oblasti, ale vykazuje právní vady.

 

5

Právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru pokrývá všechny potřebné oblasti a je právně bezchybné.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál. Pokud je vyplněn právě jeden řádek PVOI = hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi je

hodnota PVOI

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro posouzení právního rámce realizace inovačního záměru:

Sub-dimenze

Sub-rating

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

hodnota SODV

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

hodnota NSP

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

hodnota ASODV

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

hodnota POVT

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

hodnota POVI

Hodnota ratingu pro dimenzi Právní rámec aktivit (PRA) se vypočte podle následujícího vzorce:

PRA = (√ (POVT * POVI) + √ (SODV * NSP) + ASODV) ) / 3

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Právní rámec aktivit

hodnota PRA

 

12.4.4 Realizační tým

Jedním ze základních parametrů pro úspěšnou realizaci inovačního záměru zaměřeného na aplikační využití technologie nebo know-how je charakter realizačního týmu, který je nositelem projektu. Pro posouzení kvality realizačního týmu inovačního záměru je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost a složení týmu,
 • vnitřní vztahy a role v týmu,
 • orientace, nasazení a motivace členů v týmu,
 • odborné znalosti a zkušenosti členů týmu,
 • manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu,
 • prezentační dovednosti členů týmu.

 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Pro stanovení VELIKOSTI A SLOŽENÍ TÝMU požádejte jeho vedoucího o vyplnění vyhodnocovací tabulky VELIKOST A SLOŽENÍ TÝMU, nebo tuto tabulku vyplňte po diskusi s týmem sami.

Pro vyhodnocení VNITŘNÍCH VZTAHŮ A ROLÍ V TÝMU proveďte pohovor s hlavními členy týmu (ideovými vůdci týmu a/nebo jeho členy zapojenými na více než 50% do realizace inovačního záměru) jednotlivě a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku VNITŘNÍ VZTAHY A ROLE V TÝMU. Pro vyhodnocení ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU proveďte pohovor se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 3. spojit s krokem 2.

Pro zhodnocení ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte publikační aktivity členů týmu a odborné zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 4. spojit s kroky 2. a 3.

Pro zhodnocení MANAŽERSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte jejich manažerské a podnikatelské zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku MANAŽERSKÉ A PODNIKATELSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 5. spojit s kroky 2., 3. a 4.

Pro vyhodnocení PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU požádejte tým, aby připravil na společnou schůzku s hlavními členy týmu „elevator pitch“. Tato prezentace se vyhodnotí vyplněním vyhodnocovací tabulky PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU.

Pro posouzení kvality realizačního týmu se vyhodnotí výše uvedené dílčí sub-dimenze postupem popsaným dále.

 

Velikost a složení týmu

Pro popis velikosti a složení týmu se vyplní tabulka (v buňkách, jejichž hodnota se počítá, jsou napsány vzorce):

 

Velikost a složení týmu

 

A

B

C

D

1

Celkový počet členů týmu

 

2

Jméno

Pozice/role v týmu

Věk

Zapojení do aktivit týmu

(v %)

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

Součet

 

=SUMA(C3:C13)

=SUMA(D3:D13)

15

Maximum

 

=MAX(C3:C13)

=MAX(D3:D13)

16

Minimum

 

=MIN(C3:C13)

=MIN(D3:D13)

17

Průměr

 

=C14/D1

=D14/D1

Sub-rating VT pro sub-dimenzi Velikost a složení v týmu se vypočte podle vzorce

VT = 1 + R*S*(U+V)

kde

R = 0 pokud D15 < 80%, jinak 1

S = 0 pokud D17 < 25%, jinak 1

U = 2 pokud 1 < D1 < 8, jinak 1

 V = 0 pokud C17 £ 20

    = 1 pokud ≥ 50

    = 2 pokud 20 < C17 < 50

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost a složení týmu je

hodnota VT

 

Vnitřní vztahy a role v týmu

Pro vyhodnocení vnitřních vztahů a rolí v týmu se vyplní následující tabulka (v každém řádku se vyberte příslušná buňka ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

Vnitřní vztahy a role v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částeč- ně

NE

Není relevan-tní

Nelze stanovit

2

Má tým jednoznačného ideového vůdce a motivátora ostatních?

 

 

 

 

 

3

Má tým jasného technologického guru?

 

 

 

 

 

4

Má tým odborníka na komerční využití výsledků VaV?

 

 

 

 

 

5

Mají členové týmu vzájemný respekt a harmonické vztahy?

 

 

 

 

 

6

Je komunikace v týmu efektivní?

 

 

 

 

 

7

Součet

=SUMA

(B2:B6)

=SUMA

(C2:C6)

=SUMA

(D2:D6)

=SUMA

(E2:E6)

=SUMA

(F2:F6)

Sub-rating VR pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmu se vypočte podle vzorce:

VR = Zaokrouhleno na celé číslo [B7 + C7/2]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

 

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

Pro vyhodnocení orientace nasazení a motivace členů týmu se vyplní následující tabulka (v každém řádku se vybere příslušná buňku ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

Orientace, nasazení a motivace členů v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částečně

NE

Není rele-vantní

Nelze stanovit

2

Mají členové týmu alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků výzkumu a vývoje?

 

 

 

 

 

3

Mají členové týmu ujasněnou motivaci, která je vede k zapojení do realizace inovačního záměru?

 

 

 

 

 

4

Vykazují členové týmu ochotu k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat?

 

 

 

 

 

5

Součet

=SUMA

(B2:B4)

=SUMA

(C2:C4)

=SUMA

(D2:D4)

=SUMA

(E2:E4)

=SUMA

(F2:F4)

Sub-rating OR pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud 3-E5-F5 = 0, OR = 0
 • pokud 3-E5-F5 > 0, OR = zaokrouhleno na celé číslo [5*(B5 + C5/2)/(3-E5-F5)]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu je

hodnota OR

 

Odborné znalosti a zkušenosti členů v týmu

Pro vyhodnocení odborných znalostí a zkušeností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“:

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, kteří mají Hindex > 4

 

 

2

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 10 let

 

 

3

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení na zahraničním pracovišti v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 1 rok

 

 

4

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání národního registraci patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

5

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání registraci mezinárodního patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Celkový sub-rating OZ pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak OZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak OZ = zaokrouhleno nahoru na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je

hodnota OZ

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení manažerských a podnikatelských znalostí a dovedností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“.

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, absolvovali souhrnně nejméně týden školení o transferu znalostí a technologií a inovačním podnikání

 

 

2

Počet členů týmu, kteří po dobu nejméně 1 roku spolupracovali s komerčním subjektem

 

 

3

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky v malém a středním podniku

 

 

4

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky ve velké společnosti

 

 

5

Součet počtu start-up společností, které založili, nebo na jejichž založení se podíleli členové týmu, (pokud se na založení start-up společnosti podílelo více členů týmu, vstupuje do součtu tato společnost opakovaně) 

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Sub-rating MPZ pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak MPZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak MPZ = Zaokrouhlit na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu je

hodnota MPZ

 

Prezentační dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení prezentačních dovedností členů týmu se nechá tým předvést „elevator pitch“ (max. 3 min. zevrubná prezentace) jejich inovačního záměru a ten se vyhodnotí vyplněním následující tabulky: v každém řádku se ohodnotí uvedený aspekt prezentace známkou od 1 do 5 (jednička nejhorší, pětka nejlepší):

Prezentační dovednosti členů týmu

 

A

B

1

Úplnost výkladu

 

2

Jasnost prezentace

 

3

Přesvědčivost

 

4

Dodržení časového limitu

 

5

SOUČET

=SUMA (B1:B4)

Sub-rating PD sub-dimenze Prezentační dovednosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud B4 = 1 PD = 0
 • pokud B4 ≥ 2 PD = Zaokrouhleno na celé číslo (B5/4)

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je

hodnota PD

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro ohodnocení nositelů inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost a složení týmu

hodnota VT

Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

hodnota OR

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

hodnota OZ

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

hodnota MPZ

Prezentační dovednosti členů týmu

hodnota PD

Hodnota celkového ratingu RT dimenze Realizační tým inovačního záměru se stanoví podle následujícího vzorce:

RT = Zaokrouhleno na celou hodnotu nahoru [VT + (K11*VR + K12*OR + K13*OZ + K14*MPZ + K15*PD)/ ((K11+K12+K13+K14+K15)*25)]/2

kde

K11 = 0,28

K12 = 0,28

K13 = 0,16

K14 = 0,16

K15 = 0,12

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový rating pro dimenzi Realizační tým

hodnota RT

12.5  Rating dimenzí na úrovni 3

Rating dimenzí na úrovni 3 není v této verzi 2.0 implementován.

 

12.6  Předběžná klasifikace

Ať je již rating jednotlivých dimenzí stanoven postupy na úrovni evaluace 1. či 2, druhý krok evaluace spočívá v obou případech dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating některé z jednotlivých z dimenzí je

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Právní rámec aktivit

£ 2

Realizační tým

£ 2

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

 1. bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

 

 

 

 

 

 

Potenciální klienti a trhy

 

 

 

 

 

 

Ochrana duševního vlastnictví

 

 

 

 

 

 

Nositelé inovačního záměru

 

 

 

 

 

 

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

 

12.7  Výpočet skóre a klasifikace

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 3. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

 

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,375 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,75 < rating £ 4,375

Velmi perspektivní

3,125 < rating £ 3,75

Průměrně perspektivní

2,50 < rating £ 3,125

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,50

Neperspektivní

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní).  V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,5, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,5, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

12.8  Výstupy z evaluace

Výstupem evaluace pro úroveň IRL = 3, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, je hodnota skóre v rozmezí 1 – 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNÍ“ či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulém oddílu. Formální podoba výstupu je popsána v oddílu 19.

 

12.9  Doporučení pro zlepšení skóre

Po ukončení evaluace inovačního záměru poskytuje aplikace InnovationProcessor nápovědu jak dosažené skóre zlepšit. Po kliknutí na tlačítko

 

CO UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SKÓRE?

 

 
 

 


se objeví doporučení na podniknutí kroků směřujících ke zvýšení ratingu těch dimenzí, které vykazují výrazně nízké hodnoty. Tato doporučení jsou různá pro různá IRL a liší se opět podle zvolené úrovně evaluace. V případě evaluace na úrovni 1 se týkají pouze jednotlivých evaluačních dimenzí (Inovativnost a design produktu, Klienti a trhy, Právní rámec aktivit, Realizační tým), pro evaluaci na úrovni 2 se doporučení poskytují i pro jednotlivé sub-dimenze.

Pro evaluaci na úrovni 1 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka. (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, za kterých se doporučení objeví.)

Úroveň = 1

Objeví se za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating INV £ 1

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Klienti a trhy je rating KAT £ 2

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating PRA £ 3

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Realizační tým je rating RT £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

Pro evaluaci na úrovni 2 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém a středním sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, resp. sub-ratingu jednotlivých sub-dimenzí, za kterých se doporučení objeví.):

Úroveň = 2

Objeví se pouze za podmínky když:

Objeví se pouze za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi „Inovativnost a design produktu“ je rating INV £ 1

V sub-dimenzi Řád inovace je sub-rating TVX £ 3

Zvažte opětně klasifikaci řádu inovace v charakteristice inovačního záměru a případně ji modifikujte. Pokud se přidržíte již zadané hodnoty, přijměte ji jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je sub-rating JED £ 1

Zvažte opětně klíčová slova zadaná v charakteristice inovačního záměru, ze kterých vyplývá jeho jedinečnost, a případně je modifikujte a/nebo doplňte. Pokud dospějete ke stejným klíčovým slovům, přijmete hodnotu jedinečnosti posuzovaného inovačního záměru, odvozenou z výskytu klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet, jako jeho inherentní charakteristiku.

V sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je sub-rating INH £ 1

Zvažte opětně polohu dané technologie/podkladového know-how na křivce Innovation hype a případně ji modifikujte. Pokud se přidržíte již zadané pozice, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví je sub-rating PATS £ 1

Analyzujte opětně „IPR landscape“ relevantní pro technologii nebo podkladové know-how relevantní pro daný inovační záměr. Pokud dospějete ke stejnému výsledku přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V dimenzi „Klienti a trhy“ je rating KAT £ 2

V sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů je sub-rating £ 1

Zvažte opět orientační tržní analýzu a prověřte odhady velikosti oslovovaných trhů, případně je modifikujte. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Teritoriální rozsah oslovovaných trhů je sub-rating TROT £ 1

Zopakujte úvahy o možném škálování produktu vyplývajícího z posuzovaného inovačního záměru, diskutujte je s experty na tržní analýzy, případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je sub-rating DOT £ 1

Zvažte opět orientační tržní analýzu a prověřte závěry pro odhad dynamiky trhů oslovovaných inovačním záměrem, případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

Speciální bariéry vstupu na trh je sub-rating SBVT £ 1

Zvažte opět specifické bariéry vstupu produktu vyplývajícího z daného inovačního záměru na trh a případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným závěrům, považujte tuto skutečnost za fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V dimenzi „Právní rámec aktivit je PRA £ 2

V sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je sub-rating SODV £ 2

Analyzujte opětně možnosti všech druhů ochrany technologií a/nebo podkladového know-how relevantních pro daný inovační záměr jako duševního vlastnictví. Zamyslete se nad nestandardními postupy. Pokud dospějete ke stejným závěrům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

je sub-rating NSP £ 2

Analyzujte opětně všechny možné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví. Pokuste se nalézt cesty k jejich překonání.  Pokud se nepodaří situaci zlepšit, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

je ASDOV £ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru stav aktivit souvisejících s ochranou duševního vlastnictví relevantního k danému inovačnímu záměru a pokuste se tyto aktivity maximálně urychlit.

V sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu je sub-rating PVOT  £ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a pokuste se posunout toto ošetření na standardní úroveň.

V sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi je sub-rating P|VOI

£ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi a pokuste se posunout toto ošetření na standardní úroveň.

V dimenzi „Realizační tým“ je rating RT £ 3

 

V sub-dimenzi Velikost a složení týmu je sub-rating VT £ 1

Uvažte, jak vhodným způsobem rozšířit nebo reorganizovat tým tak, aby:

 • velikost týmu byla 2 – 7 osob
 • zapojení do projektu představovalo pro členy týmu větší podíl jejich aktivit a existoval alespoň jeden člen týmu, pro kterého by zapojení do projektu představovalo více než 80% jeho aktivit,
 • průměrný věk členů týmu byl mezi 20 až 50 léty.

V sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmuje sub-rating VR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem modifikovat složení týmu a vylepšit jeho vnitřní vztahy tak, aby

 • tým měl jasného vedoucího a technologického guru, případně i odborníka na komerční využití výsledků VaV,
 • v týmu byly harmonické vztahy a probíhala zde efektivní komunikace.

V sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů týmu je sub-rating OR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem vzdělat a motivovat členy týmu tak, aby všichni členové týmu:

 • měli alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků VaV,
 • měli jasnou a silnou motivaci pro zapojení do realizace inovačního záměru,
 • byli ochotni k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat.

V sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je sub-rating OZ £ 3

Uvažte, jak vhodným způsobem tým rozšířit nebo reorganizovat, případně jej propojit s dalšími odborníky tak, aby se zvýšil počet členů týmu:

 • s větší vědeckou erudicí, se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích
 • s větší vědeckou erudicí,
 • se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích,
  • se zkušenostmi s podáváním patentových přihlášek relevantních k danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Manažerské znalosti a dovednosti členů týmu je sub-rating MPZ £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem a školeními, případně propojením s manažerskými kouči zvýšit manažerské znalosti a dovednosti členů týmu. Případně reorganizujte tým tak, aby se zvýšil počet jeho členů, kteří

 • mají zkušenosti se spoluprací s komerčními subjekty,
 • působili v MSP či korporaci,
 • mají zkušenosti se zakládáním start-up společností.

V sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je sub-rating PD £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem zvýšit prezentační dovednosti členů týmu tak, aby byli schopni prezentovat kvalitně elevator pitch.

Pokud v důsledku podmínek v levém sloupci se neobjeví žádné doporučení, objeví se informační hláška:

Skóre inovačního záměru je tak vysoké, že neexistují jednoduchá doporučení pro zvýšení ratingu!

 

13.    Evaluace inovačního záměru pro IRL = 4

 

13.1  Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=4 je pro všechny úrovně hodnocení Předběžná studie proveditelnosti a další podklady zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

13.2  Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=4 je pět rozhodujících evaluačních dimenzí pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • právní rámec aktivit,
 • realizační tým,
 • inovační proces.

 

13.3  Rating dimenzí na úrovni 1

Rating jednotlivých dimenzí zvolených pro charakteristiku inovačního záměru pro IRL = 4 se získá podle návodu v následujících tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále:

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku. 

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká. 

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence a další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji, než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může. Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y)  – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trhy, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • situace v řešení ochrany duševního vlastnictví.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování. 

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U situace v řešení ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se proces ochrany duševního vlastnictví aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky pro ochranu duševního vlastnictví až po stav, že ochrana duševního vlastnictví je v maximální možné míře zcela ošetřena.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.)

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů. Zvažte rovněž nasazení týmu a míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitřní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru spíše nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitřní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitřní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

 

DIMENZE

Inovační proces

Zvažte průběh inovačního procesu zaměřeného na realizaci inovačního záměru z následujících hledisek:

 • organizace inovačního procesu,
 • intenzita běhu inovačního procesu.

Při posuzování organizace inovačního procesu posuďte, nakolik jsou procesy zajišťující realizaci inovačního záměru jasně, realisticky a věrohodně definovány a nakolik členové realizačního týmu chápou své role a odpovědnosti při této realizaci.

Při posuzování intenzity běhu inovačního procesu posuďte tempo, kterým je inovační záměr realizován a zařaďte jej na škále mezi extrémy „inovační proces prakticky neprobíhá“ až po „inovační proces probíhá svižně, všechny potřebné aktivity se realizují“. 

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVAČNÍ PROCES podle následující tabulky (Pokud je hodnocení organizace inovačního procesu silně pozitivní a hodnocení intenzity inovačního procesu silně negativní nebo naopak, zvolte některý ze středních stupňů.)

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Proces realizace inovačního záměru je definován velmi vágně, nejasně, nebo zcela nerealisticky a nositelé inovačního záměru mají naprostý zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces prakticky neběží.

2

Proces realizace inovačního záměru je přijatelně definován, byť ne úplně věrohodně, jasně a realisticky, ale nositelé inovačního záměru mají značný zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží pomalým tempem.

3

Proces realizace inovačního záměru je celkem věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru však neznají nebo nechápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

4

Proces realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, ale nositelé inovačního záměru pouze omezeně chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

5

Proces aplikační realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru zcela jasné chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží rychlým tempem.

Z ratingů těchto dimenzí se pak určí předběžná klasifikace (viz oddíl 12.6) a vypočte se celkové skóre a určí finální klasifikace (viz oddíl 12.7).

 

13.4  Rating dimenzí na úrovni 2

Rating jednotlivých dimenzí spočívá v jejich rozkladu do sub-dimenzí a následném sub-ratingu těchto sub-dimenzí postupem popsaným níže.

 

13.4.1 Inovativnost a design produktu

Posouzení inovativnosti inovačního záměru a designu jeho produktu má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska jejich původnosti a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • jedinečnost podkladového know-how,
 • polohu na křivce Innovation hype,
 • inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví,
 • design produktu,
 • stávající a hrozící konkurence.

Pro tyto sub-dimenze je nutno stanovit sub-rating charakterizující v každé sub-dimenzi aplikační potenciál daného inovačního záměru. Celkový rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu vznikne strukturovanou kombinací jednotlivých dílčích sub-ratingů.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ INOVATIVNOSTI A DESIGNU PRODUKTU INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

Jedinečnost podkladového know-how (z hlediska jeho aplikačního potenciálu) se stanoví porovnáním frekvence klíčových slov, která již byla pro daný inovační záměr definována v předchozích krocích, v databázích World of Science a Espacenet, která se vyplní do tabulky JEDINEČNOST PODKLADOVÉHO KNOW-HOW.

POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE udává stupeň rozvoje dané technologie a ohodnocení její perspektivnost v celosvětovém měřítku. Křivka Innovation hype vzniká syntézou řady mezinárodních informačních zdrojů a je každý rok provozovatelem aplikace aktualizována. Poloha dané technologie / know-how se stanoví vyplněním tabulky POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE.

INOVATIVNOST Z HLEDISKA OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ mapuje obsazení prostoru v oblasti průmyslové, případně jiné ochrany duševního vlastnictví, do které technologie neb podkladové know-how daného inovačního záměru spadá. Pro toto mapování je možno využít buď postupu popsaného dále, nebo využít některého z na tuto oblast specializovaných SW nástrojů (např.  Patsnap – viz. https://www.patsnap.com).

DESIGN PRODUKTU hodnotí pokročilost vývoje produktu implementujícího danou znalost nebo technologii. Příslušný sub-rating se stanoví na základě diskuse s nositeli inovačního záměru.

STÁVAJÍCÍ A HROZÍCÍ KONKURENCE mapuje a hodnotí, nakolik existuje pro produkt implementujícího danou znalost nebo technologii domácí či zahraniční konkurence či případně zda tato konkurence hrozí v budoucnosti. Příslušný sub-rating se stanoví na základě analýzy domácích a zahraničních trhů a tržních segmentů relevantních pro tento produkt.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Jedinečnost podkladového know-how

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě porovnání výskytu klíčových slov charakterizujících daný inovační záměr v databázi „World of Science“ (WoSFn, kde “n” je číslo klíčového slova) a v databázi Espacenet (ESNFn, kde n je číslo klíčového slova), tj. vyplněním druhého a třetího sloupce následující tabulky:

 

Poměr frekvence klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet

Klíčové slovo

Frekvence v databázi World of Science

Frekvence v databázi Espacenet

Poměr

První klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF1

Vloží zpracovatel: ESNF1

Vypočte se 

P1=ESNF1 /WoSF1

Druhé klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF2

Vloží zpracovatel: ESNF2

Vypočte se

P2= ESNF2/WoSF2

Třetí klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF3

Vloží zpracovatel: ESNF3

Vypočte se

P3= ESNF3/WoSF3

Čtvrté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF4

Vloží zpracovatel:

ESNF4

Vypočte se

P4= ESNF4/WoSF4

Páté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF5

Vloží zpracovatel: ESNF5

Vypočte se

P5= ESNF5/WoSF5

Pokud tabulka není pro všechna klíčová slova kompletně vyplněna, nepustí systém zpracovatele dál.

Pokud u všech řádek, kde je klíčové slovo, jsou vyplněny sloupce druhý a třetí, pak:

 • pokud jedno nebo více WoSFn = 0, pak „jedinečnost“ JED = 5.
 • pokud žádné WoSFn není nula, pak se „jedinečnost“ JED vypočte podle vzorce

                                                                                 N

JED = Zaokrouhleno na celé číslo [5 / (1 + ( S (Pn)/N ) ],

                                                                           n=1                                                                                                        

kde N je počet klíčových slov, tj. vyplněných řádků v tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je                           

hodnota JED

 

Poloha na křivce Innovation Hype

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví pomocí polohy dané technologie / podkladového know-how na křivce Innovation hype (viz Šablony a návody) a to vyznačením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Poloha na křivce Innovation hype

Technologie / podkladové know-how se na křivce vůbec nenachází

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 1

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 2

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 3

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 4

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 5

 

Příslušný sub-rating pro danou sub-dimenzi se stanoví jako číslo zóny, ve které se technologie / podkladové know-how nachází, případně jako 0, pokud se tam nenachází vůbec.

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro polohu na křivce Innovation hype (INH) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně roven číslu příslušné zóny, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je                              

hodnota INH

 

Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyhodnocením „IPR landscape“, což představuje konzervativní rozšíření známého „patent landscape“ cestou analýzy databáze Espacenet (případně dalších databází mapujících ochranu IPR) nebo využitím některého z komerčně nabízených nástrojů na analýzu patentových (případně dalších) databází a následně vyznačením polohy dané technologie nebo podkladového know-how pro posuzovaný inovační záměr v následující tabulce označením právě jednoho řádku, který nejlépe odpovídá situaci daného inovačního záměru):

 

 

 

 

Vyhodnocení „IPR landscape“

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Hodnocení

0

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale veškeré relevantní pole je vykryto platnými patenty domácích nebo mezinárodních korporací a institucí.

 

1

Neexistuje prakticky žádný prostor, jak by bylo možno chránit technologii nebo podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru jako duševní vlastnictví.

 

2

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje určitý prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

3

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje značný prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

4

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje určitý prostor pro tuto ochranu.

 

5

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje relativně velký prostor pro tuto ochranu.

 

Pokud není vyznačen ani jeden řádek, nebo pokud je vyznačeno více řádků než jeden, nepustí systém zpracovatele dál.

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví PATS se potom stanoví jako číslo řádku v této tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví                              

hodnota PATS

 

Design produktu

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví podrobnou diskusí s nositeli inovačního záměru a následným vyplněním následující tabulky:

Stav vývoje produktu

Č. řádku

Situace

Hodnocení

1

Produkt existuje pouze v ideovém záměru, neexistuje ani prototyp.

 

2

Produkt existuje ve formě prototypu, dosud nebyl plně otestován a technologicky vyladěn, nemá všechna potřebná povolení a atesty ani nebyl pilotně tržně odzkoušen.

 

3

Produkt existuje ve finální formě, je otestován a technologicky vyladěn, ale dosud nemá všechna potřebná povolení a atesty ani nebyl pilotně tržně odzkoušen.

 

4

Produkt existuje ve finální formě, je otestován a technologicky vyladěn, získal všechna potřebná povolení a atesty, ale nebyl ani pilotně tržně odzkoušen.

 

5

Produkt existuje ve finální formě, je otestován a vyladěn technologicky, získal všechny potřebná povolení a atesty a byl i pilotně tržně odzkoušen.

 

Pokud není vyznačen ani jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Design produktu (DP) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost hodnota vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Design produktu je                              

hodnota DP

 

Stávající a hrozící konkurence

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě analýzy trhu a následným vyplněním následující tabulky. Do každého řádku se napíše do sloupce úplně vpravo počet bodů, který odpovídá nejvíce situaci popsané ve sloupci vlevo, podle návodu v prostředním sloupci.

Posouzení stávající a hrozící konkurence

A.

B.

C.

D.

1.

Počet subjektů v ČR, které nabízejí totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

2.

Počet subjektů v ČR, u kterých bylo detekováno, že se chystají nabízet totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

3.

Počet subjektů v ČR, u kterých by teoreticky připadalo v úvahu, že mohou být schopné v brzké době nabídnout totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

4.

Počet subjektů v zahraničí, které nabízejí totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

5.

Počet subjektů v zahraničí, u kterých bylo detekováno, že se chystají nabízet totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

6.

Počet subjektů v ČR, u kterých by teoreticky připadalo v úvahu, že mohou být schopné v brzké době nabídnout totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

Po vyplnění tabulky se provede kontrola. V každé buňce sloupce „D“ vpravo musí být některé z čísel 1, 3 a 5. Pokud tomu tak není, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Stávající a hrozící konkurence (SHK) se vypočte podle vzorce:

SHK = Zaokrouhleno na celé číslo [((D1 + D2/2 + D3/5) + (D4 + D5/2 + D6/5)/2 ) / 2,55]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Stávající a hrozící konkurence je                              

hodnota SHK

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze pro stanovení Inovativnosti a design produktu inovačního záměru:

Sub-dimenze

Sub-rating

Jedinečnost podkladového know-how

hodnota ED

Poloha na křivce Innovation hype

hodnota INH

Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví 

hodnota PATS

Design produktu

hodnota DP

Stávající a hrozící konkurence

hodnota SHK

Celkový rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu (INV) se vypočte z jednotlivých sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze podle vzorce:

                                                      2

INV = [(JED + INH + PATS) / 3 + √ (DP *SHK) ]/2

kde

 • JED = sub-rating vypočtený pro sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how“
 • INH = sub-rating pro sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype
 • PATS = sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví
 • DP = sub-rating pro sub-dimenzi Design produktu
 • SHK = sub-rating pro sub-dimenzi Hrozící a stávající konkurence

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu

hodnota INV

 

13.4.2 Klienti a trhy

Posouzení klientů a trhů relevantních pro realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska šíře dopadu jejich realizace v aplikační sféře a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost oslovovaných trhů,
 • teritoriální rozsah oslovovaných trhů,
 • dynamika oslovovaných trhů,
 • speciální bariéry vstupu na trh.

 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÉ RATINGU PRO KLIENTY A TRHY RELEVANTNÍ PRO POSUZOVANÝ INOVAČNÍ ZÁMĚR

VELIKOST OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Východiskem pro stanovení velikosti oslovovaných trhů je stanovení, zda se jedná o B2B nebo B2C podnikání (případně jejich kombinaci). Pro oba typy je nutno vytipovat zákaznické segmenty a odhadnout počet jejich členů. Při odhadech vycházíme ze situace v ČR. Pro jejich získání je nutno provést alespoň orientační tržní analýzu, na jejímž základě se vyplní tabulka VELIKOST OSLOVOVANÝCH TRHŮ.

TERITORIÁLNÍ ROZSAH OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Při stanovení rozsahu oslovovaných trhů vycházíme z předpokladu, že produkt se uvádí na trh primárně v ČR. Následně se předpokládá škálování navazujících podnikatelských aktivit na mezinárodní trhy. Je nutno zvážit, nakolik je produkt vázán na české lokální prostředí a nakolik jeho případná internacionalizace vyžaduje jeho adaptaci nebo modifikaci. Dále je nutno zvážit logistické problémy výroby, dopravy a distribuce produktu na vzdálenější prodejní místa a jejich dopad na internacionalizaci produktu. Odhad možností škálování vyžaduje diskusi s realizačním týmem, případně s dalšími guru s hlubší znalostí předpokládaných trhů; na jeho základě se vyplní tabulka TERITORIÁLNÍ ROZSAH OSLOVOVANÝCH TRHŮ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DYNAMIKA OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Při posuzování dynamiky oslovovaných trhů je nutno zvážit, zda se u trhů detekovaných v předchozích oddílech jedná o trhy stagnující či dokonce klesající, trhy rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trhy dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji (exponenciálně) než roste celá ekonomika. Pro odhad dynamiky trhů je nutno provést speciální analýzu, na jejím základě se vyplní tabulka ODHAD DYNAMIKY OSLOVOVANÝCH TRHŮ. 

SPECIÁLNÍ BARIÉRY VSTUPU NA TRH. Zavedení produktu na různé trhy může narážet na speciální bariéry představované potřebou jeho standardizovaného testování, získání certifikátů o dodržení určitých postupů a norem či požadavky na jeho registraci způsobem na tomto trhu předepsaném. Kromě těchto legislativních překážek je možno narazit i na administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, či případně možné dopravní problémy. Pro odhad rozsahu těchto bariér je nutno provést orientační úvahu a diskusi s realizačním týmem, případně s dalšími guru s hlubší znalostí předpokládaných trhů. Na základě této diskuse se vyplní tabulka SPECIÁLNÍ BARIÉRY VSTUPU NA TRH. 

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Velikost oslovovaných trhů

Sub-dimenze velikost oslovovaných trhů posuzuje počet tržních segmentů, resp. zákazníků, které je možné daným produktem oslovit. Odhad pro příslušný sub-rating získáme vyplněním následující tabulky. Vyznačte jak v oblasti B2B, tak i v oblasti B2C právě jeden řádek, který nejlépe odpovídá odhadovanému (řádovému) počtu zákazníků produktu vytvořeného v rámci realizace posuzovaného inovačního záměru:

Řádový počet zákazníků v ČR

V oblasti B2B - N

Klasifikace

V oblasti B2C - M

Klasifikace

N = 0

0

 

M = 0

0

 

N < 10

1

 

M < 1000

1

 

10 £ N < 100

2

 

1000 £ M < 10000

2

 

100 £ N < 1000

3

 

10000 £ M < 100000

3

 

1000 £ N < 10000

4

 

100000 £ M < 1000000

4

 

10000 £ N

5

 

1000000 < M

5

 

Jak v oblasti B2B, tak i v oblasti B2C musí být označen právě jeden řádek. Pokud tomu tak není, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je označen právě jeden řádek jak v části B2B, tak i v části B2C, vypočte se hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů (VOT) podle vzorce:

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2B = 0,

pak VOT = Klasifikace vyznačeného řádku v B2C

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2C = 0,

pak VOT = Klasifikace vyznačeného řádku v B2B

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2B ¹ 0 a současně klasifikace vyznačeného řádku B2C ¹ 0 pak

            2

VOT = √ [Klasifikace vyznačeného řádku B2B x Klasifikace vyznačeného řádku v B2C]

Tato skutečnost je vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů je                              

hodnota VOT

 

Teritoriální rozsah oslovovaných trhů

Sub-dimenze teritoriální rozsah oslovovaných trhů posuzuje možnost rozšíření podnikatelských aktivit založených na realizaci posuzovaného inovačního záměru na mezinárodní trhy, tj. mimo teritorium ČR. Odhad pro příslušný sub-rating se získá vyplněním následující tabulky:

Č.

Legenda

 

1

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou vázán na český trh a jeho internacionalizace na jiné trhy je prakticky nemožná.

 

2

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je typický pro český trh a jeho internacionalizace na jiné trhy vyžaduje podstatné změny jeho designu s nejistým výsledkem.

 

3

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou škálovatelný na určitou oblast mezinárodních trhů, v jiných oblastech je jeho zavedené problematické. Jeho distribuce v každém případě vyžaduje řadu náročnějších logistických a podpůrných operací.

 

4

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou snadno škálovatelný a jeho rozšířené na veškeré mezinárodní trhy je zejména otázkou propagace a marketingu. Jeho distribuce však vyžaduje řadu náročnějších logistických a podpůrných operací.

 

5

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou snadno škálovatelný a jeho rozšíření na veškeré mezinárodní trhy je zejména otázkou propagace a marketingu. Jeho distribuce nevyžaduje žádné nestandardní náročné operace.

 

Pokud není označen žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud jeoznačen právě jeden řádek, pak hodnota sub-ratingu sub-dimenze Teritoriální rozsah oslovovaných trhů (TROT) je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Teritoriální rozsah oslovovaných trhů je

hodnota TROT

 

Dynamika oslovovaných trhů

Sub-dimenze dynamika oslovovaných trhů posuzuje budoucí výhled vývoje trhů oslovovaných podnikatelskými aktivitami založenými na realizaci posuzovaného inovačního záměru. Odhad pro příslušný sub-rating se získá vyplněním následující tabulky:

Č.

Legenda

 

1

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr stagnují nebo se zmenšují.

 

2

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr jsou dlouhodobě stabilní, ale rostou pouze úměrně růstu celé ekonomiky.

 

3

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr stabilně mírně až dynamicky rostou.

 

4

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr expanzivně rostou, tento růst může mít dočasný charakter.

 

5

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr dlouhodobě expanzivně rostou.

 

Pokud není označen žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál. Pokud je označen právě jeden řádek, hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů (DOT) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je                              

hodnota DOT

 

Speciální bariéry vstupu na trh

Tržní implementace produktu je – někdy velmi podstatně – omezena speciálními bariérami představovanými různými právními předpisy a regulacemi trhu. Míru tohoto omezení pro posuzovaný inovační záměr se stanoví výběrem právě jedné z možností uvedených v následující tabulce:

Speciální bariéry vstupu na trh

Rating

Charakteristika inovačního záměru

Volba

0

Na všech předpokládaných trzích pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že prakticky znemožňují úspěch této implementace.

 

1

Na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že významně ohrožují úspěch této implementace; existují však oblasti, kdy tyto překážky nejsou, nebo jsou méně závažné.

 

2

Na všech nebo na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují závažné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky silně problematizující jeho úspěšnou implementaci.

 

3

V řadě předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky nezanedbatelně problematizující jeho implementaci.

 

4

Na všech nebo na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují drobné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující jeho implementaci.

 

5

Neexistují žádné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující aplikaci podkladového know-how v předpokládaných oblastech jeho implementace.

 

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Specifická omezení aplikačního využití (SBVT) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušného řádku, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Speciální bariéry vstupu na trh

hodnota SBVT

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro stanovení ratingu dimenze Klienti a trhy posuzovaného inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost oslovovaných trhů

hodnota VOT

Teritoriální rozsah oslovovaných trhů

hodnota TROT

Dynamika oslovovaných trhů

hodnota DOT

Speciální bariéry vstupu na trh

hodnota SBVT

Hodnota ratingu dimenze Klienti a trhy (KAT) se vypočte podle vzorce:

KAT= SBVT * (VOT+TROT+DOT)/15

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Klienti a trhy

hodnota KAT

 

 

13.4.3 Právní rámec aktivit

Posouzení právního rámce aktivit při realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl:

 • posouzení možností a stavu ochrany duševního vlastnictví, zahrnující

-     stanovení obecných možností ochrany technologie nebo podkladového know-how jakožto duševního vlastnictví,

-     revizi všech kroků, které již byly v této oblasti učiněny,

-     analýzu případných překážek specifických pro daný inovační záměr, které potřebnou ochranu duševního vlastnictví problematizují;

 • posouzení a srovnání s běžným standardem právních vztahů mezi zúčastněnými fyzickými osobami a jejich institucemi, zahrnující

-     posouzení právních vztahů mezi členy realizačního týmu,

-     posouzení právního ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi.

Pro tento účel je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví,
 • nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví,
 • aktuální stav ochrany duševního vlastnictví,
 • právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu,
 • právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGŮ PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÍ RATINGU PRO PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT

POTENCIÁLNÍ SÍLA OCHRANY TECHNOLOGIE NEBO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Možnost ochrany duševního vlastnictví je jedním z nejdůležitějších prvků determinujících realizaci inovačního záměru. Možná síla ochrany relevantního duševního vlastnictví determinuje potenciál, který je možno při této ochraně využít. Čím je tento potenciál větší, tím je větší I pravděpodobnost úspěchu realizace daného inovačního záměru. Tento potenciál je nutno definovat na základě analýzy využívané technologie nebo podkladového know-how.

NESTANDARDNÍ PŘEKÁŽKY PROBLEMATIZUJÍCÍ OCHRANU TECHNOLOGIE NEBO PODKLADOVÉHO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. I když teoreticky může být potenciál technologie nebo podkladového know-how daného inovačního záměru velký, mohou pro dané nositele inovačního záměru nebo jejich instituci existovat určité specifické překážky, které využití tohoto potenciálu problematizují.

AKTUÁLNÍ STAV OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ shrnuje a hodnotí kroky, které byly podniknuty pro využití detekovaného potenciálu viz výše. Přehled těchto kroků je nutno sestavit na základě diskuse s nositeli inovačního záměru.

PRÁVNÍ OŠETŘENÍ VZTAHŮ MEZI ČLENY REALIZAČNÍHO TÝMU hodnotí stav právní úpravy vztahů souvisejících s realizací posuzovaného inovačního záměru (tj. zejména původcovství) mezi členy realizačního týmu mezi sebou, případně dalšími fyzickými osobami, a mezi nimi a jejich zaměstnávajícími institucemi.

 

PRÁVNÍ OŠETŘENÍ VZTAHŮ MEZI ZÚČASTNĚNÝMI INSTITUCEMI hodnotí stav právní úpravy vztahů souvisejících s realizací posuzovaného inovačního záměru mezi všemi zúčastněnými institucemi, včetně případných nároků českého státu, zahraničních institucí, jiných států nebo nadnárodních struktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Volba

1

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena pouze na ochranu nespecifického know-how, případně využitím ochranné známky, využití průmyslové ani autorskoprávní ochrany (ani ochran analogických) není možné.

 

2

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena převážně na ochranu nespecifického know-how, případně využití ochranné známky, využití průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (či ochran analogických) je možné pouze u určitých dílčích prvků.

 

3

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými), ale s řadou vážných rizik a omezení.

 

4

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými) avšak s určitými riziky a omezeními.

 

5

Potenciální síla ochrany veškeré technologie a/nebo podkladového know-how je velmi vysoká slibuje jejich robustní ochranu jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není označen ani jeden řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub-rating SODV pro sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

Hodnota SODV

 

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku následující tabulce:

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Existují nestandardní překážky naprosto znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

2

Existují vážné nestandardní překážky silně problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

3

Existují překonatelné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

4

Existují drobné nestandardní překážky problematizující v omezené míře ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

5

Neexistují žádné nestandardní překážky problematizující a/nebo znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub rating NSP sub-dimenze Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

hodnota  NSP

 

 

 

 

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

0

V oblasti ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr dosud nebyly podniknuty žádné aktivity.

 

1

Probíhá mapování všech možných, potřebných a účelných kroků pro zajištění co nejsilnější ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

2

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a připravují se nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

3

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a byla podniknuta nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

4

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a část z nich již byla realizována.

 

5

Byly realizovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu ASODV pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany DV se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví je  

hodnota ASODV

 

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci inovačního záměru je kvalitní právní úprava vztahů mezi všemi fyzickým osobami, které se jeho realizace účastní. Jedná se zejména o členy realizačního týmu, ale může se jednat i o další fyzické osoby a také o úpravu právní ch vztahů mezi nimi a je zaměstnávajícími, případně i dalšími zúčastněnými institucemi.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Žádné právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi neexistuje, členové realizačního týmu buď vůbec netuší, že je potřebné, nebo hluboce podceňují jeho význam.

 

1

Právní ošetření právních vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi neexistuje, ale a členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a mají snahu tento problém řešit.

 

2

Existuje určité rámcové právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a některými relevantními institucemi (např. ve formě vnitřní právních předpisů), členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a podnikají v tomto směru určité kroky. 

 

3

Realizační tým disponuje určitou formou právního ošetření vztahů mezi svými členy mezi sebou a s relevantními institucemi, toto ošetření je však nekompletní a nedostatečné.

 

4

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi pokrývá všechny potřebné oblasti, ale vykazuje právní vady.

 

5

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi pokrývá všechny potřebné oblasti a je právně bezchybné.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je vyplněn právě jeden řádek, hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu (PVOT) je rovna číslu vyznačeného řádku.

 Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu je

hodnota PVOT

 

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

Nezbytnou podmínkou pro realizaci posuzovaného inovačního záměru je kvalitní právní ošetření vztahů mezi všemi zúčastněnými institucemi, včetně případných nároků českého státu, zahraničních institucí, jiných států nebo nadnárodních struktur.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Žádné právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru neexistuje, členové realizačního týmu buď vůbec netuší, že je potřebné, nebo hluboce podceňují jeho význam.

 

1

Žádné právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru neexistuje, ale členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a mají snahu tento problém řešit.

 

2

Existuje určité ošetření právních vztahů mezi některými právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru (např. ve formě rámcových smluv o spolupráci), ale je zcela nedostatečné. Členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a podnikají již určité kroky k jeho zajištění.

 

3

Realizační tým disponuje určitou formou právního ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru, toto ošetření je však nekompletní a nedostatečné.

 

4

Právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru pokrývá všechny potřebné oblasti, ale vykazuje právní vady.

 

5

Právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru pokrývá všechny potřebné oblasti a je právně bezchybné.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je vyplněn právě jeden řádek hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi (PVOI) je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi je

hodnota PVOI

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro posouzení právního rámce realizace inovačního záměru:

Sub-dimenze

Sub-rating

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Hodnota SODV

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

hodnota NSP

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

hodnota ASODV

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

hodnota POVT

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

hodnota POVI

Hodnota ratingu pro dimenzi Právní rámec aktivit (PRA) se vypočte podle následujícího vzorce:

PRA = (√ (POVT * POVI) + √ (SODV * NSP) + ASODV) ) / 3

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Právní rámec aktivit

hodnota PRA

 

13.4.4 Realizační tým

Jedním ze základních parametrů pro úspěšnou realizaci inovačního záměru zaměřeného na aplikační využití technologie nebo know-how je charakter realizačního týmu, který je nositelem projektu. Pro posouzení kvality realizačního týmu inovačního záměru je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost a složení týmu,
 • vnitřní vztahy a role v týmu,
 • orientace, nasazení a motivace členů v týmu,
 • odborné znalosti a zkušenosti členů týmu,
 • manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu,
 • prezentační dovednosti členů týmu.

 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Pro stanovení VELIKOSTI A SLOŽENÍ TÝMU požádejte jeho vedoucího o vyplnění vyhodnocovací tabulky VELIKOST A SLOŽENÍ TÝMU, nebo tuto tabulku vyplňte po diskusi s týmem sami.

Pro vyhodnocení VNITŘNÍCH VZTAHŮ A ROLÍ V TÝMU proveďte pohovor s hlavními členy týmu (ideovými vůdci týmu a/nebo jeho členy zapojenými na více než 50% do realizace inovačního záměru) jednotlivě a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku VNITŘNÍ VZTAHY A ROLE V TÝMU.

Pro vyhodnocení ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU proveďte pohovor se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 3. spojit s krokem 2.

Pro zhodnocení ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte publikační aktivity členů týmu a odborné zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 4. spojit s kroky 2. a 3.

Pro zhodnocení MANAŽERSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte jejich manažerské a podnikatelské zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku MANAŽERSKÉ A PODNIKATELSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 5. spojit s kroky 2., 3. a 4.

Pro vyhodnocení PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU požádejte tým, aby připravil na společnou schůzku s hlavními členy týmu „elevator pitch“. Tato prezentace se vyhodnotí vyplněním vyhodnocovací tabulky PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU.

Pro posouzení kvality realizačního týmu se vyhodnotí výše uvedené dílčí sub-dimenze postupem popsaným dále.

 

Velikost a složení týmu

Pro popis velikosti a složení týmu se vyplní tabulka (v buňkách, jejichž hodnota se počítá, jsou napsány vzorce):

Velikost a složení týmu

 

A

B

C

D

1

Celkový počet členů týmu

 

2

Jméno

Pozice/role v týmu

Věk

Zapojení do aktivit týmu

(v %)

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

Součet

 

=SUMA(C3:C13)

=SUMA(D3:D13)

15

Maximum

 

=MAX(C3:C13)

=MAX(D3:D13)

16

Minimum

 

=MIN(C3:C13)

=MIN(D3:D13)

17

Průměr

 

=C14/D1

=D14/D1

Sub-rating VT pro sub-dimenzi Velikost a složení v týmu se vypočte podle vzorce

VT = 1 + R*S*(U+V)

kde

R = 0 pokud D15 < 80%, jinak 1

S = 0 pokud D17 < 25%, jinak 1

U = 2 pokud 1 < D1 < 8, jinak 1

 V = 0 pokud C17 £ 20

    = 1 pokud ≥ 50

    = 2 pokud 20 < C17 < 50

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost a složení týmu je

hodnota VT

 

Vnitřní vztahy a role v týmu

Pro vyhodnocení vnitřních vztahů a rolí v týmu se vyplní následující tabulka (v každém řádku se vyberte příslušná buňka ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

Vnitřní vztahy a role v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částeč- ně

NE

Není relevantní

Nelze stanovit

2

Má tým jednoznačného ideového vůdce a motivátora ostatních?

 

 

 

 

 

3

Má tým jasného technologického guru?

 

 

 

 

 

4

Má tým odborníka na komerční využití výsledků VaV?

 

 

 

 

 

5

Mají členové týmu vzájemný respekt a harmonické vztahy?

 

 

 

 

 

6

Je komunikace v týmu efektivní?

 

 

 

 

 

7

Součet

=SUMA

(B2:B6)

=SUMA

(C2:C6)

=SUMA

(D2:D6)

=SUMA

(E2:E6)

=SUMA

(F2:F6)

Sub-rating VR pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmu se vypočte podle vzorce:

VR = Zaokrouhleno na celé číslo [B7 + C7/2]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

 

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

Pro vyhodnocení orientace nasazení a motivace členů týmu se vyplní následující tabulka (v každém řádku se vybere příslušná buňku ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

Orientace, nasazení a motivace členů v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částečně

NE

Není relevantní

Nelze stanovit

2

Mají členové týmu alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků výzkumu a vývoje?

 

 

 

 

 

3

Mají členové týmu ujasněnou motivaci, která je vede k zapojení do realizace inovačního záměru?

 

 

 

 

 

4

Vykazují členové týmu ochotu k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat?

 

 

 

 

 

5

Součet

=SUMA

(B2:B4)

=SUMA

(C2:C4)

=SUMA

(D2:D4)

=SUMA

(E2:E4)

=SUMA

(F2:F4)

Sub-rating OR pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud 3-E5-F5 = 0, OR = 0
 • pokud 3-E5-F5 > 0, OR = zaokrouhleno na celé číslo [5*(B5 + C5/2)/(3-E5-F5)]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu je

hodnota OR

 

Odborné znalosti a zkušenosti členů v týmu

Pro vyhodnocení odborných znalostí a zkušeností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“.

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, kteří mají Hindex > 4

 

 

2

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 10 let

 

 

3

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení na zahraničním pracovišti v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 1 rok

 

 

4

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání národního registraci patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

5

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání registraci mezinárodního patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Celkový sub-rating OZ pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak OZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak OZ = zaokrouhleno nahoru na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je

hodnota OZ

 

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení manažerských a podnikatelských znalostí a dovedností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“.

 

 

 

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, absolvovali souhrnně nejméně týden školení o transferu znalostí a technologií a inovačním podnikání

 

 

2

Počet členů týmu, kteří po dobu nejméně 1 roku spolupracovali s komerčním subjektem

 

 

3

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky v malém a středním podniku

 

 

4

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky ve velké společnosti

 

 

5

Součet počtu start-up společností, které založili, nebo na jejichž založení se podíleli členové týmu, (pokud se na založení start-up společnosti podílelo více členů týmu, vstupuje do součtu tato společnost opakovaně) 

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Sub-rating MPZ pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak MPZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak MPZ = Zaokrouhlit na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu je

hodnota MPZ

 

Prezentační dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení prezentačních dovedností členů týmu se nechá tým předvést „elevator pitch“ (max. 3 min. zevrubná prezentace) jejich inovačního záměru a ten se vyhodnotí vyplněním následující tabulky: v každém řádku se ohodnotí uvedený aspekt prezentace známkou od 1 do 5 (jednička nejhorší, pětka nejlepší):

Prezentační dovednosti členů týmu

 

A

B

1

Úplnost výkladu

 

2

Jasnost prezentace

 

3

Přesvědčivost

 

4

Dodržení časového limitu

 

5

SOUČET

=SUMA (B1:B4)

Sub-rating PD sub-dimenze Prezentační dovednosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud B4 = 1 PD = 0
 • pokud B4 ≥ 2 PD = Zaokrouhleno na celé číslo (B5/4)

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je

hodnota PD

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro ohodnocení nositelů inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost a složení týmu

hodnota VT

Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

hodnota OR

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

hodnota OZ

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

hodnota MPZ

Prezentační dovednosti členů týmu

hodnota PD

Hodnota celkového ratingu PR dimenze Nositelé inovačního záměru se stanoví podle následujícího vzorce:

RT = Zaokrouhleno na celou hodnotu nahoru [VT + (K11*VR + K12*OR + K13*OZ + K14*MPZ + K15*PD)/ ((K11+K12+K13+K14+K15)*25)]/2

kde

K11 = 0,25

K12 = 0,25

K13 = 0,15

K14 = 0,20

K15 = 0,15

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový rating pro dimenzi Realizační tým

hodnota RT

 

13.4.5 Inovační proces

Posouzení stavu inovačního procesu při realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl prověřit nakolik již realizované nebo plánované aktivity směřující k této realizaci jsou kompletní, efektivně koordinovány a směřují k naplnění stanovených cílů. Pro tento účel je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • obchodní model,
 • kvalita předběžné Studie proveditelnosti.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUBRATINGŮ PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÍ RATINGU DIMENZE INOVAČNÍ PROCES

OBCHODNÍ MODEL je v dané fázi základní komponentou pro realizaci inovačního záměru a výsledné vybudování úspěšného obchodního případu. V této sub-dimenzi se hodnotí existence obchodního modelu, jeho věrohodnost, rozpracovanost a sladění s tržní realitou. Potřebné informace pro stanovení příslušného sub-ratingu se získají z Předběžné studie proveditelnosti / Studie proveditelnosti / Předběžného podnikatelského plánu zpracované (-ho) realizačním týmem inovačního záměru a diskusí s tímto týmem.

KVALITA PŘEDBĚŽNÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI. Realizaci inovačního záměru postupně provází zpracování řady dokumentů, jejichž kvalita a propracovanost odráží i samotnou kvalitu realizace inovačního záměru. V dané fázi je to Předběžná studie proveditelnosti. V této sub-dimenzi se hodnotí její vypovídací hodnota, úplnost, kvalita, reálnost a věrohodnost. Potřebné informace pro stanovení příslušného sub-ratingu se získají oponenturou Předběžné studie proveditelnosti zpracované realizačním týmem inovačního záměru.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím stanovte následujícím postupem.

 

Obchodní model

V dané fázi je pro další úspěšnou realizaci inovačního záměru nezbytné vyvinutí obchodního modelu, kterým se bude produkt vyvinutý jako implementace podkladového know-how nebo technologie produkovat, propagovat a distribuovat ke koncovým zákazníkům.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Kvalita obchodního modelu

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Realizační tým inovačního záměru nedisponuje v dané fázi žádným obchodním modelem pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii.

 

1

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je rozpracován, ale je z řady důvodů nereálný a zcela nevěrohodný.

 

2

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je do jisté míry rozpracován, jeho souznění s oslovovanými trhy, reálnost a věrohodnost není možno potvrdit.

 

3

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je do jisté míry rozpracován, jeho souznění s oslovovanými trhy, reálnost a věrohodnost je však možno potvrdit pouze v omezené míře.

 

4

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro  tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je vyvinut, o jeho souznění s oslovovanými trhy, reálnosti a věrohodnosti jsou maximálně nepodstatné pochybnosti. 

 

5

Je vyvinut podrobný obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii, který souzní s oslovovanými trhy a je reálný a věrohodný.

 

Pokud není vyplněn právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Obchodní model (OMO) je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Obchodní model je

hodnota OMO

 

Kvalita Předběžné studie proveditelnosti

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky označením  právě jednoho řádku, který nejlépe odpovídá stávající situaci při realizaci posuzovaného inovačního záměru.

Kvalita Předběžné studie proveditelnosti

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Předběžná studie proveditelnosti existuje pouze ve velmi obecném náčrtu, který prakticky neumožňuje posouzení (jeho) její kvality.

 

2

Předběžná studie proveditelnosti je zpracována nepřehledně a nekvalitně, poskytuje málo potřebných informací a chybí jí jasný návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

3

Předběžná studie proveditelnosti je zpracována celkem přehledně, ale v průměrné kvalitě, poskytuje většinu potřebných informací a rámcový návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

4

Předběžná studie proveditelnosti je zpracována celkem přehledně a kvalitně a poskytuje téměř všechny potřebné informace i jasný a relativně podrobný návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

5

Předběžná studie proveditelnosti je zpracována velmi přehledně a kvalitně a poskytuje všechny potřebné informace i jasný, podrobný a přesvědčivý návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

Pokud není označen právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Kvalita předběžné studie proveditelnosti (KPSP) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Kvalita Předběžné studie proveditelnosti je

hodnota KPSP

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro posouzení právního rámce realizace inovačního záměru:

Sub-dimenze

Sub-rating

Obchodní model

hodnota OMO

Kvalita Předběžné studie proveditelnosti

hodnota   KPSP

Hodnota ratingu pro dimenzi Inovační proces (INPR) se vypočte podle následujícího vzorce:

INPR = (OMO + KPSP) / 2

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Inovační proces

hodnota INPR

 

13.5  Rating dimenzí na úrovni 3

Rating dimenzí na úrovni 3 není v této verzi 2.0 implementován.

 

13.6  Předběžná klasifikace

Ať je již rating jednotlivých dimenzí stanoven postupy na úrovni evaluace 1. či 2, druhý krok evaluace spočívá v obou případech dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating některé z jednotlivých z dimenzí je

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Právní rámec aktivit

£ 2

Realizační tým

£ 2

Inovační proces

£ 1

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

 1. bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

 

 

 

 

 

 

Potenciální klienti a trhy

 

 

 

 

 

 

Ochrana duševního vlastnictví

 

 

 

 

 

 

Realizační tým

 

 

 

 

 

 

Inovační proces

 

 

 

 

 

 

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

 

13.7  Výpočet skóre a klasifikace

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech pěti dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 4. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,35 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,70 < rating £ 4,35

Velmi perspektivní

3,05 < rating £ 3,7

Průměrně perspektivní

2,40 < rating £ 3,05

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,40

Neperspektivní

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní).  V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,4, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,4, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

13.8  Výstupy z evaluace

Výstupem evaluace pro úroveň IRL = 3, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, je hodnota skóre v rozmezí 1 – 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNÍ“ či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulém oddílu. Formální podoba výstupu je popsána v oddílu 19.

 

13.9  Doporučení pro zlepšení skóre

Po ukončení evaluace inovačního záměru poskytuje aplikace InnovationProcessor nápovědu jak dosažené skóre zlepšit. Po kliknutí na tlačítko

 

CO UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SKÓRE?

 

 
 

 


se objeví doporučení na podniknutí kroků směřujících ke zvýšení ratingu těch dimenzí, které vykazují výrazně nízké hodnoty. Tato doporučení jsou různá pro různá IRL a liší se opět podle zvolené úrovně evaluace. V případě evaluace na úrovni 1 se týkají pouze jednotlivých evaluačních dimenzí (Inovativnost a design produktu, Klienti a trhy, Právní rámec aktivit, Realizační tým a Inovační proces), pro evaluaci na úrovni 2 se doporučení poskytují i pro jednotlivé sub-dimenze.

Pro evaluaci na úrovni 1 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka. (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, za kterých se doporučení objeví.)

Úroveň = 1

Objeví se za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating INV £ 1

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Klienti a trhy je rating KT £ 2

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating PRA£ 3

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Realizační tým je rating RT £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Inovační proces je rating IP £ 2

Zprostředkujte předkladatelům inovačního záměru školení nebo mentorskou podporu při strukturování inovačního procesu a jejich rolí při jeho realizaci.

Pro evaluaci na úrovni 2 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém a středním sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, resp. sub-ratingu jednotlivých sub-dimenzí, za kterých se doporučení objeví.):

Úroveň = 2

Objeví se pouze za podmínky když:

Objeví se pouze za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi „Inovativnost a design produktu“ je rating INV £ 1

 

V sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je sub-rating JED £ 1

Zvažte opětně klíčová slova zadaná v charakteristice inovačního záměru, ze kterých vyplývá jeho jedinečnost, a případně je modifikujte a/nebo doplňte. Pokud dospějete ke stejným klíčovým slovům, přijmete hodnotu jedinečnosti posuzovaného inovačního záměru, odvozenou z výskytu klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet, jako jeho inherentní charakteristiku.

V sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je sub-rating INH £ 1

Zvažte opětně polohu dané technologie/podkladového know-how na křivce Innovation hype a případně ji modifikujte. Pokud se přidržíte již zadané pozice, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví je sub-rating PATS £ 1

Analyzujte opětně „IPR landscape“ relevantní pro technologii nebo podkladové know-how relevantní pro daný inovační záměr. Pokud dospějete ke stejnému výsledku přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Design produktu je DP £ 1

Proberte s realizačním týmem stav vývoje produktu a jeho design. Zvažte možnosti zintenzivnění a urychlení prací na jeho vývoji.

V sub-dimenzi Stávající a hrozící konkurence je sub-rating SHK £ 2

Analyzujte opětně stávající možnou budoucí konkurenci ohrožující tržní realizaci inovačního záměru. Zamyslete se nad možnými konkurenčními výhodami posuzovaného produktu.

V dimenzi „Klienti a trhy“ je rating KAT £ 2

V sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů je sub-rating VOT £ 1

Zvažte opět orientační tržní analýzu a prověřte odhady velikosti oslovovaných trhů, případně je modifikujte. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Teritoriální rozsah oslovovaných trhů je sub-rating TROT £ 1

Zopakujte úvahy o možném škálování produktu vyplývajícího z posuzovaného inovačního záměru, diskutujte je s experty na tržní analýzy, případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je sub-rating DOT £ 1

Zvažte opět orientační tržní analýzu a prověřte závěry pro odhad dynamiky trhů oslovovaných inovačním záměrem, případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

Speciální bariéry vstupu na trh je sub-rating SBVT £ 1

Zvažte opět specifické bariéry vstupu produktu vyplývajícího z daného inovačního záměru na trh a případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným závěrům, považujte tuto skutečnost za fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V dimenzi „Právní rámec aktivit je PRA £ 3

V sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je sub-rating SODV £ 2

Analyzujte opětně možnosti všech druhů ochrany technologií a/nebo podkladového know-how relevantních pro daný inovační záměr jako duševního vlastnictví. Zamyslete se nad nestandardními postupy. Pokud dospějete ke stejným závěrům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

je sub-rating NSP £ 2

Analyzujte opětně všechny možné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví. Pokuste se nalézt cesty k jejich překonání.  Pokud se nepodaří situaci zlepšit, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

je ASDOV £ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru stav aktivit souvisejících s ochranou duševního vlastnictví relevantního k danému inovačnímu záměru a pokuste se tyto aktivity maximálně urychlit.

V sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu je sub-rating PVOT  £ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a pokuste se posunout toto ošetření na standardní úroveň.

V sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi je sub-rating P|VOI

£ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi a pokuste se posunout toto ošetření na standardní úroveň.

V dimenzi „Realizační tým“ je RT £ 3

 

V sub-dimenzi Velikost a složení týmu je sub-rating VT £ 1

Uvažte, jak vhodným způsobem rozšířit nebo reorganizovat tým tak, aby:

 • velikost týmu byla 2 – 7 osob
 • zapojení do projektu představovalo pro členy týmu větší podíl jejich aktivit a existoval alespoň jeden člen týmu, pro kterého by zapojení do projektu představovalo více než 80% jeho aktivit,
 • průměrný věk členů týmu byl mezi 20 až 50 léty.

V sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmuje sub-rating VR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem modifikovat složení týmu a vylepšit jeho vnitřní vztahy tak, aby

 • tým měl jasného vedoucího a technologického guru, případně i odborníka na komerční využití výsledků VaV,
 • v týmu byly harmonické vztahy a probíhala zde efektivní komunikace.

V sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů týmu je sub-rating OR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem vzdělat a motivovat členy týmu tak, aby všichni členové týmu:

 • měli alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků VaV,
 • měli jasnou a silnou motivaci pro zapojení do realizace inovačního záměru,
 • byli ochotni k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat.

V sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je sub-rating OZ £ 3

Uvažte, jak vhodným způsobem tým rozšířit nebo reorganizovat, případně jej propojit s dalšími odborníky tak, aby se zvýšil počet členů týmu:

 • s větší vědeckou erudicí, se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích
 • s větší vědeckou erudicí,
 • se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích,
  • se zkušenostmi s podáváním patentových přihlášek relevantních k danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Manažerské znalosti a dovednosti členů týmu je sub-rating MPZ £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem a školeními, případně propojením s manažerskými kouči zvýšit manažerské znalosti a dovednosti členů týmu. Případně reorganizujte tým tak, aby se zvýšil počet jeho členů, kteří

 • mají zkušenosti se spoluprací s komerčními subjekty,
 • působili v MSP či korporaci,
 • mají zkušenosti se zakládáním start-up společností.

V sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je sub-rating PD £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem zvýšit prezentační dovednosti členů týmu tak, aby byli schopni prezentovat kvalitně elevator pitch.

V dimenzi „Inovační proces“ je INPR ≤ 2

V sub-dimenzi Obchodní model je OMO ≤ 2

Proberte s Realizačním týmem stav přípravy obchodního modelu a diskutujte možné cesty jeho zpřesnění a urychlení jeho finalizace. 

 

V sub-dimenzi Kvalita Předběžné studie proveditelnosti je KPSP ≤ 2

Proberte s Realizačním týmem stávající verzi Předběžné studie proveditelnosti, upozorněte její zpracovatele na její nedostatky a poraďte jim, jak je odstranit.

Pokud v důsledku podmínek v levém sloupci se neobjeví žádné doporučení, objeví se informační hláška:

Skóre inovačního záměru je tak vysoké, že neexistují jednoduchá doporučení pro zvýšení ratingu!

 

14.    Evaluace inovačního záměru pro IRL = 5

 

14.1  Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=5 je pro všechny tři úrovně Studie proveditelnosti a další materiály zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

14.2  Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=5 je pět rozhodujících evaluačních dimenzí pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • právní rámec aktivit,
 • realizační tým,
 • inovační proces.

 

14.3  Rating dimenzí na úrovni 1

Rating jednotlivých dimenzí zvolených pro charakteristiku inovačního záměru pro IRL = 5 se získá podle návodu v následujících tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále:

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku. 

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká. 

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence a další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji, než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může. Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y) – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trhy, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • situace v řešení ochrany duševního vlastnictví.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování. 

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U situace v řešení ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se proces ochrany duševního vlastnictví aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky pro ochranu duševního vlastnictví až po stav, že ochrana duševního vlastnictví je v maximální možné míře zcela ošetřena.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.)

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů. Zvažte rovněž nasazení týmu a míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitřní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru spíše nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitřní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitřní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

 

DIMENZE

Inovační proces

Zvažte průběh inovačního procesu zaměřeného na realizaci inovačního záměru z následujících hledisek:

 • organizace inovačního procesu,
 • intenzita běhu inovačního procesu.

Při posuzování organizace inovačního procesu posuďte, nakolik jsou procesy zajišťující realizaci inovačního záměru jasně, realisticky a věrohodně definovány a nakolik členové realizačního týmu chápou své role a odpovědnosti při této realizaci.

Při posuzování intenzity běhu inovačního procesu posuďte tempo, kterým je inovační záměr realizován a zařaďte jej na škále mezi extrémy „inovační proces prakticky neprobíhá“ až po „inovační proces probíhá svižně, všechny potřebné aktivity se realizují“. 

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVAČNÍ PROCES podle následující tabulky (Pokud je hodnocení organizace inovačního procesu silně pozitivní a hodnocení intenzity inovačního procesu silně negativní nebo naopak, zvolte některý ze středních stupňů.)

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Proces realizace inovačního záměru je definován velmi vágně, nejasně, nebo zcela nerealisticky a nositelé inovačního záměru mají naprostý zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces prakticky neběží.

2

Proces realizace inovačního záměru je přijatelně definován, byť ne úplně věrohodně, jasně a realisticky, ale nositelé inovačního záměru mají značný zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží pomalým tempem.

3

Proces realizace inovačního záměru je celkem věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru však neznají nebo nechápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

4

Proces realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, ale nositelé inovačního záměru pouze omezeně chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

5

Proces aplikační realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru zcela jasné chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží rychlým tempem.

Z ratingů těchto dimenzí se pak určí předběžná klasifikace (viz oddíl 12.6) a vypočte se celkové skóre a určí finální klasifikace (viz oddíl 12.7).

 

14.4  Rating dimenzí na úrovni 2

Rating jednotlivých dimenzí spočívá v jejich rozkladu do sub-dimenzí a následném sub-ratingu těchto sub-dimenzí postupem popsaným níže.

 

14.4.1 Inovativnost a design produktu

Posouzení inovativnosti inovačního záměru a designu jeho produktu má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska jejich původnosti a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • jedinečnost podkladového know-how,
 • polohu na křivce Innovation hype,
 • inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví,
 • design produktu,
 • stávající a hrozící konkurence
 • konkurenční výhody.

Pro tyto sub-dimenze je nutno stanovit sub-rating charakterizující v každé sub-dimenzi aplikační potenciál daného inovačního záměru. Celkový rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu vznikne strukturovanou kombinací jednotlivých dílčích sub-ratingů.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ INOVATIVNOSTI A DESIGNU PRODUKTU INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

Jedinečnost podkladového know-how (z hlediska jeho aplikačního potenciálu) se stanoví porovnáním frekvence klíčových slov, která již byla pro daný inovační záměr definována v předchozích krocích, v databázích World of Science a Espacenet, která se vyplní do tabulky JEDINEČNOST PODKLADOVÉHO KNOW-HOW.

POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE udává stupeň rozvoje dané technologie a ohodnocení její perspektivnost v celosvětovém měřítku. Křivka Innovation hype vzniká syntézou řady mezinárodních informačních zdrojů a je každý rok provozovatelem aplikace aktualizována. Poloha dané technologie / know-how se stanoví vyplněním tabulky POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE.

INOVATIVNOST Z HLEDISKA OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ mapuje obsazení prostoru v oblasti průmyslové, případně jiné ochrany duševního vlastnictví, do které technologie neb podkladové know-how daného inovačního záměru spadá. Pro toto mapování je možno využít buď postupu popsaného dále, nebo využít některého z na tuto oblast specializovaných SW nástrojů (např.  Patsnap – viz. https://www.patsnap.com).

DESIGN PRODUKTU hodnotí pokročilost vývoje produktu implementujícího danou znalost nebo technologii. Příslušný sub-rating se stanoví na základě diskuse s nositeli inovačního záměru.

STÁVAJÍCÍ A HROZÍCÍ KONKURENCE mapuje a hodnotí, nakolik existuje pro produkt implementujícího danou znalost nebo technologii domácí či zahraniční konkurence či případně zda tato konkurence hrozí v budoucnosti. Příslušný sub-rating se stanoví na základě analýzy domácích a zahraničních trhů a tržních segmentů relevantních pro tento produkt.

KONKURENČNÍ VÝHODYhodnotí nakolik se produkt implementující danou znalost nebo technologii v pozitivním smyslu odlišuje o podobných produktů nabízených existující, případně hrozící konkurencí. Příslušný sub-rating se stanoví na základě diskuse s nositeli inovačního záměru, případně s dalšími technologickými guru.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Jedinečnost podkladového know-how

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě porovnání výskytu klíčových slov charakterizujících daný inovační záměr v databázi „World of Science“ (WoSFn, kde “n” je číslo klíčového slova) a v databázi Espacenet (ESNFn, kde n je číslo klíčového slova), tj. vyplněním druhého a třetího sloupce následující tabulky:

Poměr frekvence klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet

Klíčové slovo

Frekvence v databázi World of Science

Frekvence v databázi Espacenet

Poměr

První klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF1

Vloží zpracovatel: ESNF1

Vypočte se 

P1=ESNF1 /WoSF1

Druhé klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF2

Vloží zpracovatel: ESNF2

Vypočte se

P2= ESNF2/WoSF2

Třetí klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF3

Vloží zpracovatel: ESNF3

Vypočte se

P3= ESNF3/WoSF3

Čtvrté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF4

Vloží zpracovatel:

ESNF4

Vypočte se

P4= ESNF4/WoSF4

Páté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF5

Vloží zpracovatel: ESNF5

Vypočte se

P5= ESNF5/WoSF5

Pokud tabulka není pro všechna klíčová slova kompletně vyplněna, nepustí systém zpracovatele dál.

Pokud u všech řádek, kde je klíčové slovo, jsou vyplněny sloupce druhý a třetí, pak:

 • pokud jedno nebo více WoSFn = 0, pak „jedinečnost“ JED = 5.
 • pokud žádné WoSFn není nula, pak se „jedinečnost“ JED vypočte podle vzorce

                                                                                 N

JED = Zaokrouhleno na celé číslo [5 / (1 + ( S (Pn)/N ) ],

                                                                           n=1                                                                                                       

kde N je počet klíčových slov, tj. vyplněných řádek v tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je                          

hodnota JED

 

Poloha na křivce Innovation Hype

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví pomocí polohy dané technologie / podkladového know-how na křivce Innovation hype (viz Šablony a návody) a to vyznačením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Poloha na křivce Innovation hype

Technologie / podkladové know-how se na křivce vůbec nenachází

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 1

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 2

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 3

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 4

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 5

 

Příslušný sub-rating pro danou sub-dimenzi se stanoví jako číslo zóny, ve které se technologie / podkladové know-how nachází, případně jako 0, pokud se tam nenachází vůbec.

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro polohu na křivce Innovation hype (INH) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušné zóny, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je                              

hodnota INH

 

Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyhodnocením „IPR landscape“, což představuje konzervativní rozšíření známého „patent landscape“ cestou analýzy databáze Espacenet (případně dalších databází mapujících ochranu IPR) nebo využitím některého z komerčně nabízených nástrojů na analýzu patentových (případně dalších) databází a následně vyznačením polohy dané technologie nebo podkladového know-how pro posuzovaný inovační záměr v následující tabulce označením právě jednoho řádku, který nejlépe odpovídá situaci danému inovačnímu záměru:

 

 

Vyhodnocení „IPR landscape“

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Hodnocení

0

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale veškeré relevantní pole je vykryto platnými patenty domácích nebo mezinárodních korporací a institucí.

 

1

Neexistuje prakticky žádný prostor, jak by bylo možno chránit technologii nebo podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru jako duševní vlastnictví.

 

2

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje určitý prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

3

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje značný prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

4

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje určitý prostor pro tuto ochranu.

 

5

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje relativně velký prostor pro tuto ochranu.

 

Pokud není vyznačen ani jeden řádek, nebo pokud je vyznačeno více řádků než jeden, nepustí systém zpracovatele dál.

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví PATS se potom stanoví jako číslo řádku v této tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví                              

hodnota PATS

 

Design produktu

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví podrobnou diskusí s nositeli inovačního záměru a následným vyplněním následující tabulky:

Stav vývoje produktu

Č. řádku

Situace

Hodnocení

1

Produkt existuje pouze v ideovém záměru, neexistuje ani prototyp.

 

2

Produkt existuje ve formě prototypu, dosud nebyl plně otestován a technologicky vyladěn, nemá všechna potřebná povolení a atesty ani nebyl pilotně tržně odzkoušen.

 

3

Produkt existuje ve finální formě, je otestován a technologicky vyladěn, ale dosud nemá všechna potřebná povolení a atesty ani nebyl pilotně tržně odzkoušen.

 

4

Produkt existuje ve finální formě, je otestován a technologicky vyladěn, získal všechna potřebná povolení a atesty, ale nebyl ani pilotně tržně odzkoušen.

 

5

Produkt existuje ve finální formě, je otestován a vyladěn technologicky, získal všechny potřebná povolení a atesty a byl i pilotně tržně odzkoušen.

 

Pokud není vyznačen ani jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Design produktu (DP) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Design produktu je                              

hodnota DP

 

Stávající a hrozící konkurence

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě analýzy trhu a následným vyplněním následující tabulky. Do každého řádku napište do sloupce úplně vpravo počet bodů, který odpovídá nejvíce situaci popsané ve sloupci vlevo, podle návodu v prostředním sloupci.

Posouzení stávající hrozící konkurence

A.

B.

C.

D.

1.

Počet subjektů v ČR, které nabízejí totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

2.

Počet subjektů v ČR, u kterých bylo detekováno, že se chystají nabízet totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

3.

Počet subjektů v ČR, u kterých by teoreticky připadalo v úvahu, že mohou být schopné v brzké době nabídnout totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

4.

Počet subjektů v zahraničí, které nabízejí totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

5.

Počet subjektů v zahraničí, u kterých bylo detekováno, že se chystají nabízet totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

6.

Počet subjektů v ČR, u kterých by teoreticky připadalo v úvahu, že mohou být schopné v brzké době nabídnout totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

Po vyplnění tabulky se provede kontrola. V každé buňce sloupce „D“ vpravo musí být některé z čísel 1, 3 a 5. Pokud tomu tak není, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Stávající a hrozící konkurence (SHK) se vypočte podle vzorce:

SHK = Zaokrouhleno na celé číslo [((D1 + D2/2 + D3/5) + (D4 + D5/2 + D6/5)/2 ) / 2,55]

Tato skutečnost hodnota vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Stávající a hrozící konkurence je                              

hodnota SHK

 

Konkurenční výhody

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě diskuse s nositeli inovačního záměru, případně dalšími technologickými guru. Výsledky těchto diskusí se vyznačí do následující tabulky označením právě jednoho řádku, který nejlépe odpovídá situaci daného inovačního záměru:

Konkurenční výhody 

Č. řádku

Situace

Hodnocení

1

Produkt implementující dané know-how nebo technologii nemá žádné konkurenční výhody ve srovnání s případnými konkurenčními produkty, případně je dokonce ještě horší.

 

2

Produkt implementující dané know-how nebo technologii je srovnatelný s případnými konkurenčními produkty a nemá oproti nim žádné konkurenční výhody.

 

3

Produkt implementující dané know-how nebo technologii má ve srovnání s případnými konkurenčními produkty omezený počet drobných konkurenčních výhod.

 

4

Produkt implementující dané know-how nebo technologii má ve srovnání s případnými konkurenčními produkty alespoň jednu výraznou konkurenční výhodu, nebo větší počet drobných konkurenčních výhod.

 

5

Produkt implementující dané know-how nebo technologii má větší počet výrazných konkurenčních výhod ve srovnání s případnými konkurenčními produkty.

 

Pokud není vyznačen právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Konkurenční výhody KV bude potom rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Konkurenční výhody je                              

hodnota KV

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze pro stanovení ratingu dimenze Inovativnost a design produktu dá informační hláška:

 

Sub-dimenze

Sub-rating

Jedinečnost podkladového know-how

hodnota ED

Poloha na křivce Innovation hype

hodnota INH

Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví 

hodnota PATS

Design produktu

hodnota DP

Stávající a hrozící konkurence

hodnota SHK

Konkurenční výhody

hodnota KV

Celkový rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu (INV) se vypočte z jednotlivých sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze podle vzorce:

                                                      3

INV = [(JED + INH + PATS) / 3 + √ (DP *SHK*KV)]/2

kde

 • JED = sub-rating vypočtený pro sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how“
 • INH = sub-rating pro sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype
 • PATS = sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví
 • DP = sub-rating pro sub-dimenzi Design produktu
 • SHK = sub-rating pro sub-dimenzi Hrozící a stávající konkurence
 • KV = sub-rating pro konkurenční výhodu

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu

hodnota INV

 

14.4.2 Klienti a trhy

Posouzení klientů a trhů relevantních pro realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska šíře dopadu jejich realizace v aplikační sféře a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost oslovovaných trhů,
 • teritoriální rozsah oslovovaných trhů,
 • dynamika oslovovaných trhů,
 • speciální bariéry vstupu na trh.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÉ RATINGU PRO KLIENTY A TRHY RELEVANTNÍ PRO POSUZOVANÝ INOVAČNÍ ZÁMĚR

VELIKOST OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Východiskem pro stanovení velikosti oslovovaných trhů je stanovení, zda se jedná o B2B nebo B2C podnikání (případně jejich kombinaci). Pro oba typy je nutno vytipovat zákaznické segmenty a odhadnout počet jejich členů. Při odhadech vycházíme ze situace v ČR. Pro jejich získání je nutno provést alespoň orientační tržní analýzu, na jejímž základě se vyplní tabulka VELIKOST OSLOVOVANÝCH TRHŮ.

TERITORIÁLNÍ ROZSAH OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Při stanovení rozsahu oslovovaných trhů vycházíme z předpokladu, že produkt se uvádí na trh primárně v ČR. Následně se předpokládá škálování navazujících podnikatelských aktivit na mezinárodní trhy. Je nutno zvážit, nakolik je produkt vázán na české lokální prostředí a nakolik jeho případná internacionalizace vyžaduje jeho adaptaci nebo modifikaci. Dále je nutno zvážit logistické problémy výroby, dopravy a distribuce produktu na vzdálenější prodejní místa a jejich dopad na internacionalizaci produktu. Odhad možností škálování vyžaduje diskusi s realizačním týmem, případně s dalšími guru s hlubší znalostí předpokládaných trhů; na jeho základě se vyplní tabulka TERITORIÁLNÍ ROZSAH OSLOVOVANÝCH TRHŮ.

  DYNAMIKA OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Při posuzování dynamiky oslovovaných trhů je nutno zvážit, zda se u trhů detekovaných v předchozích oddílech jedná o trhy stagnující či dokonce klesající, trhy rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trhy dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji (exponenciálně) než roste celá ekonomika. Pro odhad dynamiky trhů je nutno provést speciální analýzu, na jejím základě se vyplní tabulka ODHAD DYNAMIKY OSLOVOVANÝCH TRHŮ.  

SPECIÁLNÍ BARIÉRY VSTUPU NA TRH. Zavedení produktu na různé trhy může narážet na speciální bariéry představované potřebou jeho standardizovaného testování, získání certifikátů o dodržení určitých postupů a norem či požadavky na jeho registraci způsobem na tomto trhu předepsaném. Kromě těchto legislativních překážek je možno narazit i na administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, či případně možné dopravní problémy. Pro odhad rozsahu těchto bariér je nutno provést orientační úvahu a diskusi s realizačním týmem, případně s dalšími guru s hlubší znalostí předpokládaných trhů. Na základě této diskuse se vyplní tabulka SPECIÁLNÍ BARIÉRY VSTUPU NA TRH.  

 

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Velikost oslovovaných trhů

Sub-dimenze velikost oslovovaných trhů posuzuje počet tržních segmentů, resp. zákazníků, které je možné daným produktem oslovit. Odhad pro příslušný sub-rating získáme vyplněním následující tabulky vyznačením jak v oblasti B2B, tak i v oblasti B2C právě jednoho řádku, který nejlépe odpovídá odhadovanému (řádovému) počtu zákazníků produktu vytvořeného v rámci realizace posuzovaného inovačního záměru:

Řádový počet zákazníků v ČR

V oblasti B2B - N

Klasifikace

V oblasti B2C - M

Klasifikace

N = 0

0

 

M = 0

0

 

N < 10

1

 

M < 1000

1

 

10 £ N < 100

2

 

1000 £ M < 10000

2

 

100 £ N < 1000

3

 

10000 £ M < 100000

3

 

1000 £ N < 10000

4

 

100000 £ M < 1000000

4

 

10000 £ N

5

 

1000000 < M

5

 

Musí být jak v oblasti B2B, tak i v oblasti B2C označen právě jeden řádek. Pokud tomu tak není, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je označen právě jeden řádek jak v části B2B, tak i v části B2C, vypočte se VOT = hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů podle vzorce:

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2B = 0,

pak VOT = Klasifikace vyznačeného řádku v B2C

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2C = 0,

pak VOT = Klasifikace vyznačeného řádku v B2B

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2B ¹ 0 a současně klasifikace vyznačeného řádku B2C ¹ 0 pak

            2

VOT = √ [Klasifikace vyznačeného řádku B2B x Klasifikace vyznačeného řádku v B2C]

Tato skutečnost je vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů je                              

hodnota VOT

 

Teritoriální rozsah oslovovaných trhů

Sub-dimenze teritoriální rozsah oslovovaných trhů posuzuje možnost rozšíření podnikatelských aktivit založených na realizaci posuzovaného inovačního záměru na mezinárodní trhy, tj. mimo teritorium ČR. Odhad pro příslušný sub-rating se získá vyplněním následující tabulky:

Č.

Legenda

 

1

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou vázán na český trh a jeho internacionalizace na jiné trhy je prakticky nemožná.

 

2

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je typický pro český trh a jeho internacionalizace na jiné trhy vyžaduje podstatné změny jeho designu s nejistým výsledkem.

 

3

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou škálovatelný na určitou oblast mezinárodních trhů, v jiných oblastech je jeho zavedené problematické. Jeho distribuce v každém případě vyžaduje řadu náročnějších logistických a podpůrných operací.

 

4

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou snadno škálovatelný a jeho rozšířené na veškeré mezinárodní trhy je zejména otázkou propagace a marketingu. Jeho distribuce však vyžaduje řadu náročnějších logistických a podpůrných operací.

 

5

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou snadno škálovatelný a jeho rozšíření na veškeré mezinárodní trhy je zejména otázkou propagace a marketingu. Jeho distribuce nevyžaduje žádné nestandardní náročné operace.

 

Pokud není označen žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál. Pokud jeoznačen právě jeden řádek, hodnota sub-ratingu sub-dimenze Teritoriální rozsah oslovovaných trhů (TROT) je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Teritoriální rozsah oslovovaných trhů je

hodnota TROT

 

Dynamika oslovovaných trhů

Sub-dimenze dynamika oslovovaných trhů posuzuje budoucí výhled vývoje trhů oslovovaných podnikatelskými aktivitami založenými na realizaci posuzovaného inovačního záměru. Odhad pro příslušný sub-rating se získá vyplněním následující tabulky:

Č.

Legenda

 

1

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr stagnují nebo se zmenšují.

 

2

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr jsou dlouhodobě stabilní, ale rostou pouze úměrně růstu celé ekonomiky.

 

3

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr stabilně mírně až dynamicky rostou.

 

4

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr expanzivně rostou, tento růst může mít dočasný charakter.

 

5

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr dlouhodobě expanzivně rostou.

 

Pokud není označen žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je označen právě jeden řádek, hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů (DOT) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je                              

hodnota DOT

 

Speciální bariéry vstupu na trh

Tržní implementace produktu je - někdy velmi podstatně – omezena speciálními bariérami představovanými různými právními předpisy a regulacemi trhu. Míru tohoto omezení pro posuzovaný inovační záměr se stanoví výběrem právě jedné z možností uvedených v následující tabulce:

Speciální bariéry vstupu na trh

Rating

Charakteristika inovačního záměru

Volba

0

Na všech předpokládaných trzích pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že prakticky znemožňují úspěch této implementace.

 

1

Na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že významně ohrožují úspěch této implementace; existují však oblasti, kdy tyto překážky nejsou, nebo jsou méně závažné.

 

2

Na všech nebo na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují závažné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky silně problematizující jeho úspěšnou implementaci.

 

3

V řadě předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky nezanedbatelně problematizující jeho implementaci.

 

4

Na všech nebo na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují drobné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující jeho implementaci.

 

5

Neexistují žádné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující aplikaci podkladového know-how v předpokládaných oblastech jeho implementace.

 

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Specifická omezení aplikačního využití (SBVT) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušného řádku, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Speciální bariéry vstupu na trh

hodnota SBVT

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro stanovení ratingu dimenze Klienti a trhy posuzovaného inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost oslovovaných trhů

hodnota VOT

Teritoriální rozsah oslovovaných trhů

hodnota TROT

Dynamika oslovovaných trhů

hodnota DOT

Speciální bariéry vstupu na trh

hodnota SBVT

Hodnota ratingu dimenze Klienti a trhy (KAT) se vypočte podle vzorce:

KAT= SBVT * (VOT+TROT+DOT) / 15

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Klienti a trhy

hodnota KAT

 

14.4.3 Právní rámec aktivit

Posouzení právního rámce aktivit při realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl:

 • posouzení možností a stavu ochrany duševního vlastnictví, zahrnující

-     stanovení obecných možností ochrany technologie nebo podkladového know-how jakožto duševního vlastnictví,

-     revizi všech kroků, které již byly v této oblasti učiněny,

-     analýzu případných překážek specifických pro daný inovační záměr, které potřebnou ochranu duševního vlastnictví problematizují;

 • posouzení a srovnání s běžným standardem právních vztahů mezi zúčastněnými fyzickými osobami a jejich institucemi, zahrnující

-     posouzení právních vztahů mezi členy realizačního týmu,

-     posouzení právního ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi.

Pro tento účel je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví,
 • nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví,
 • aktuální stav ochrany duševního vlastnictví,
 • právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu,
 • právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGŮ PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÍ RATINGU PRO PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT

POTENCIÁLNÍ SÍLA OCHRANY TECHNOLOGIE NEBO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Možnost ochrany duševního vlastnictví je jedním z nejdůležitějších prvků determinujících realizaci inovačního záměru. Možná síla ochrany relevantního duševního vlastnictví determinuje potenciál, který je možno při této ochraně využít. Čím je tento potenciál větší, tím je větší I pravděpodobnost úspěchu realizace daného inovačního záměru. Tento potenciál je nutno definovat na základě analýzy využívané technologie nebo podkladového know-how.

NESTANDARDNÍ PŘEKÁŽKY PROBLEMATIZUJÍCÍ OCHRANU TECHNOLOGIE NEBO PODKLADOVÉHO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. I když teoreticky může být potenciál technologie nebo podkladového know-how daného inovačního záměru velký, mohou pro dané nositele inovačního záměru nebo jejich instituci existovat určité specifické překážky, které využití tohoto potenciálu problematizují.

AKTUÁLNÍ STAV OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ shrnuje a hodnotí kroky, které byly podniknuty pro využití detekovaného potenciálu viz výše. Přehled těchto kroků je nutno sestavit na základě diskuse s nositeli inovačního záměru.

PRÁVNÍ OŠETŘENÍ VZTAHŮ MEZI ČLENY REALIZAČNÍHO TÝMU hodnotí stav právní úpravy vztahů souvisejících s realizací posuzovaného inovačního záměru (tj. zejména původcovství) mezi členy realizačního týmu mezi sebou, případně dalšími fyzickými osobami, a mezi nimi a jejich zaměstnávajícími institucemi.

PRÁVNÍ OŠETŘENÍ VZTAHŮ MEZI ZÚČASTNĚNÝMI INSTITUCEMI hodnotí stav právní úpravy vztahů souvisejících s realizací posuzovaného inovačního záměru mezi všemi zúčastněnými institucemi, včetně případných nároků českého státu, zahraničních institucí, jiných států nebo nadnárodních struktur.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

 

Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Volba

1

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena pouze na ochranu nespecifického know-how, případně využitím ochranné známky, využití průmyslové ani autorskoprávní ochrany (ani ochran analogických) není možné.

 

2

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena převážně na ochranu nespecifického know-how, případně využití ochranné známky, využití průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (či ochran analogických) je možné pouze u určitých dílčích prvků.

 

3

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými), ale s řadou vážných rizik a omezení.

 

4

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými) avšak s určitými riziky a omezeními.

 

5

Potenciální síla ochrany veškeré technologie a/nebo podkladového know-how je velmi vysoká slibuje jejich robustní ochranu jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není označen ani jeden řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub-rating pro sub- SODV dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

Hodnota SODV

 

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku následující tabulky:

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Existují nestandardní překážky naprosto znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

2

Existují vážné nestandardní překážky silně problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

3

Existují překonatelné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

4

Existují drobné nestandardní překážky problematizující v omezené míře ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

5

Neexistují žádné nestandardní překážky problematizující a/nebo znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub rating NSP sub-dimenze Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

hodnota  NSP

 

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

0

V oblasti ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr dosud nebyly podniknuty žádné aktivity.

 

1

Probíhá mapování všech možných, potřebných a účelných kroků pro zajištění co nejsilnější ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

2

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a připravují se nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

3

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a byla podniknuta nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

4

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a část z nich již byla realizována.

 

5

Byly realizovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu ASODV pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany DV se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví je  

hodnota ASODV

 

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci inovačního záměru je kvalitní právní úprava vztahů mezi všemi fyzickým osobami, které se jeho realizace účastní. Jedná se zejména o členy realizačního týmu, ale může se jednat i o další fyzické osoby a také o úpravu právní ch vztahů mezi nimi a je zaměstnávajícími, případně i dalšími zúčastněnými institucemi.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Žádné právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi neexistuje, členové realizačního týmu buď vůbec netuší, že je potřebné, nebo hluboce podceňují jeho význam.

 

1

Právní ošetření právních vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi neexistuje, ale a členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a mají snahu tento problém řešit.

 

2

Existuje určité rámcové právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a některými relevantními institucemi (např. ve formě vnitřní právních předpisů), členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a podnikají v tomto směru určité kroky. 

 

3

Realizační tým disponuje určitou formou právního ošetření vztahů mezi svými členy mezi sebou a s relevantními institucemi, toto ošetření je však nekompletní a nedostatečné.

 

4

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi pokrývá všechny potřebné oblasti, ale vykazuje právní vady.

 

5

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi pokrývá všechny potřebné oblasti a je právně bezchybné.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je vyplněn právě jeden řádek, hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu (PVOT) je rovna číslu vyznačeného řádku.

 Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu je

hodnota PVOT

 

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

Nezbytnou podmínkou pro realizaci posuzovaného inovačního záměru je kvalitní právní ošetření vztahů mezi všemi zúčastněnými institucemi, včetně případných nároků českého státu, zahraničních institucí, jiných států nebo nadnárodních struktur.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Žádné právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru neexistuje, členové realizačního týmu buď vůbec netuší, že je potřebné, nebo hluboce podceňují jeho význam.

 

1

Žádné právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru neexistuje, ale členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a mají snahu tento problém řešit.

 

2

Existuje určité ošetření právních vztahů mezi některými právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru (např. ve formě rámcových smluv o spolupráci), ale je zcela nedostatečné. Členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a podnikají již určité kroky k jeho zajištění.

 

3

Realizační tým disponuje určitou formou právního ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru, toto ošetření je však nekompletní a nedostatečné.

 

4

Právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru pokrývá všechny potřebné oblasti, ale vykazuje právní vady.

 

5

Právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru pokrývá všechny potřebné oblasti a je právně bezchybné.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je vyplněn právě jeden řádek, hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi (PVOI) je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi je

hodnota PVOI

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro posouzení právního rámce realizace inovačního záměru:

Sub-dimenze

Sub-rating

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Hodnota SODV

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

hodnota NSP

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

hodnota ASODV

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

hodnota POVT

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

hodnota POVI

Hodnota ratingu pro dimenzi Právní rámec aktivit (PRA) se vypočte podle následujícího vzorce:

                                             2

PRA = (√ (POVT * POVI) + √ (SODV * NSP) + ASODV) ) / 3

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Právní rámec aktivit

hodnota PRA

14.4.4 Realizační tým

Jedním ze základních parametrů pro úspěšnou realizaci inovačního záměru zaměřeného na aplikační využití technologie nebo know-how je charakter realizačního týmu, který je nositelem projektu. Pro posouzení kvality realizačního týmu inovačního záměru je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost a složení týmu,
 • vnitřní vztahy a role v týmu,
 • orientace, nasazení a motivace členů v týmu,
 • odborné znalosti a zkušenosti členů týmu,
 • manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu,
 • prezentační dovednosti členů týmu.

 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Pro stanovení VELIKOSTI A SLOŽENÍ TÝMU požádejte jeho vedoucího o vyplnění vyhodnocovací tabulky VELIKOST A SLOŽENÍ TÝMU, nebo tuto tabulku vyplňte po diskusi s týmem sami.

Pro vyhodnocení VNITŘNÍCH VZTAHŮ A ROLÍ V TÝMU proveďte pohovor s hlavními členy týmu (ideovými vůdci týmu a/nebo jeho členy zapojenými na více než 50% do realizace inovačního záměru) jednotlivě a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku VNITŘNÍ VZTAHY A ROLE V TÝMU.

Pro vyhodnocení ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU proveďte pohovor se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 3. spojit s krokem 2.

Pro zhodnocení ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte publikační aktivity členů týmu a odborné zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 4. spojit s kroky 2. a 3.

Pro zhodnocení MANAŽERSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte jejich manažerské a podnikatelské zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku MANAŽERSKÉ A PODNIKATELSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 5. spojit s kroky 2., 3. a 4.

Pro vyhodnocení PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU požádejte tým, aby připravil na společnou schůzku s hlavními členy týmu „elevator pitch“. Tato prezentace se vyhodnotí vyplněním vyhodnocovací tabulky PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU.

Pro posouzení kvality realizačního týmu se vyhodnotí výše uvedené dílčí sub-dimenze postupem popsaným dále.

Velikost a složení týmu

Pro popis velikosti a složení týmu se vyplní tabulka (v buňkách, jejichž hodnota se počítá, jsou napsány vzorce):

Velikost a složení týmu

 

A

B

C

D

1

Celkový počet členů týmu

 

2

Jméno

Pozice/role v týmu

Věk

Zapojení do aktivit týmu

(v %)

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

Součet

 

=SUMA(C3:C13)

=SUMA(D3:D13)

15

Maximum

 

=MAX(C3:C13)

=MAX(D3:D13)

16

Minimum

 

=MIN(C3:C13)

=MIN(D3:D13)

17

Průměr

 

=C14/D1

=D14/D1

Sub-rating VT pro sub-dimenzi Velikost a složení v týmu se vypočte podle vzorce

VT = 1 + R*S*(U+V)

kde

R = 0 pokud D15 < 80%, jinak 1

S = 0 pokud D17 < 25%, jinak 1

U = 2 pokud 1 < D1 < 8, jinak 1

 V = 0 pokud C17 £ 20

    = 1 pokud ≥ 50

    = 2 pokud 20 < C17 < 50

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost a složení týmu je

hodnota VT

 

Vnitřní vztahy a role v týmu

Pro vyhodnocení vnitřních vztahů a rolí v týmu se vyplní následující tabulka (v každém řádku se vyberte příslušná buňka ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

Vnitřní vztahy a role v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částeč- ně

NE

Není relevan-tní

Nelze stanovit

2

Má tým jednoznačného ideového vůdce a motivátora ostatních?

 

 

 

 

 

3

Má tým jasného technologického guru?

 

 

 

 

 

4

Má tým odborníka na komerční využití výsledků VaV?

 

 

 

 

 

5

Mají členové týmu vzájemný respekt a harmonické vztahy?

 

 

 

 

 

6

Je komunikace v týmu efektivní?

 

 

 

 

 

7

Součet

=SUMA

(B2:B6)

=SUMA

(C2:C6)

=SUMA

(D2:D6)

=SUMA

(E2:E6)

=SUMA

(F2:F6)

Sub-rating VR pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmu se vypočte podle vzorce:

VR = Zaokrouhleno na celé číslo [B7 + C7/2]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

 

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

Pro vyhodnocení orientace nasazení a motivace členů týmu se vyplní následující tabulka (v každém řádku se vybere příslušná buňku ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

 

 

 

 

 

Orientace, nasazení a motivace členů v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částečně

NE

Není rele-vantní

Nelze stanovit

2

Mají členové týmu alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků výzkumu a vývoje?

 

 

 

 

 

3

Mají členové týmu ujasněnou motivaci, která je vede k zapojení do realizace inovačního záměru?

 

 

 

 

 

4

Vykazují členové týmu ochotu k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat?

 

 

 

 

 

5

Součet

=SUMA

(B2:B4)

=SUMA

(C2:C4)

=SUMA

(D2:D4)

=SUMA

(E2:E4)

=SUMA

(F2:F4)

Sub-rating OR pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud 3-E5-F5 = 0, OR = 0
 • pokud 3-E5-F5 > 0, OR = zaokrouhleno na celé číslo [5*(B5 + C5/2)/(3-E5-F5)]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu je

hodnota OR

 

Odborné znalosti a zkušenosti členů v týmu

Pro vyhodnocení odborných znalostí a zkušeností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“.

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, kteří mají Hindex > 4

 

 

2

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 10 let

 

 

3

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení na zahraničním pracovišti v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 1 rok

 

 

4

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání národního registraci patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

5

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání registraci mezinárodního patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Celkový sub-rating OZ pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak OZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak OZ = zaokrouhleno nahoru na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je

hodnota OZ

 

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení manažerských a podnikatelských znalostí a dovedností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“.

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, absolvovali souhrnně nejméně týden školení o transferu znalostí a technologií a inovačním podnikání

 

 

2

Počet členů týmu, kteří po dobu nejméně 1 roku spolupracovali s komerčním subjektem

 

 

3

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky v malém a středním podniku

 

 

4

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky ve velké společnosti

 

 

5

Součet počtu start-up společností, které založili, nebo na jejichž založení se podíleli členové týmu, (pokud se na založení start-up společnosti podílelo více členů týmu, vstupuje do součtu tato společnost opakovaně) 

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Sub-rating MPZ pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak MPZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak MPZ = Zaokrouhlit na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu je

hodnota MPZ

 

Prezentační dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení prezentačních dovedností členů týmu se nechá tým předvést „elevator pitch“ (max. 3 min. zevrubná prezentace) jejich inovačního záměru a ten se vyhodnotí vyplněním následující tabulky: v každém řádku se ohodnotí uvedený aspekt prezentace známkou od 1 do 5 (jednička nejhorší, pětka nejlepší):

Prezentační dovednosti členů týmu

 

A

B

1

Úplnost výkladu

 

2

Jasnost prezentace

 

3

Přesvědčivost

 

4

Dodržení časového limitu

 

5

SOUČET

=SUMA (B1:B4)

Sub-rating PD sub-dimenze Prezentační dovednosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud B4 = 1 PD = 0
 • pokud B4 ≥ 2 PD = Zaokrouhleno na celé číslo (B5/4)

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je

hodnota PD

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro ohodnocení nositelů inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost a složení týmu

hodnota VT

Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

hodnota OR

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

hodnota OZ

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

hodnota MPZ

Prezentační dovednosti členů týmu

hodnota PD

Hodnota celkového ratingu RT dimenze Realizační tým se stanoví podle následujícího vzorce:

RT = Zaokrouhleno na celou hodnotu nahoru [VT + (K11*VR + K12*OR + K13*OZ + K14*MPZ + K15*PD)/ ((K11+K12+K13+K14+K15)*25)]/2

kde

K11 = 0,25

K12 = 0,25

K13 = 0,15

K14 = 0,20

K15 = 0,15

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový rating pro dimenzi Realizační tým

hodnota RT

 

14.4.5 Inovační proces

Posouzení stavu inovačního procesu při realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl prověřit nakolik již realizované nebo plánované aktivity směřující k této realizaci jsou kompletní, efektivně koordinovány a směřují k naplnění stanovených cílů. Pro tento účel je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • obchodní model,
 • kvalita Studie proveditelnosti,
 • nositel inovačních aktivit.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUBRATINGŮ PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÍ RATINGU DIMENZE INOVAČNÍ PROCES

OBCHODNÍ MODEL je v dané fázi základní komponentou pro realizaci inovačního záměru a výsledné vybudování úspěšného obchodního případu. V této sub-dimenzi se hodnotí existence obchodního modelu, jeho věrohodnost, rozpracovanost a sladění s tržní realitou. Potřebné informace pro stanovení příslušného sub-ratingu se získají ze Studie proveditelnosti zpracované realizačním týmem inovačního záměru a diskusí s tímto týmem.

KVALITA STUDIE PROVEDITELNOSTI. Realizaci inovačního záměru postupně provází zpracování řady dokumentů, jejichž kvalita a propracovanost odráží i samotnou kvalitu realizace inovačního záměru. V dané fázi je to Studie proveditelnosti. V této sub-dimenzi se hodnotí její vypovídací hodnota, úplnost, kvalita, reálnost a věrohodnost. Potřebné informace pro stanovení příslušného sub-ratingu se získají oponenturou Studie proveditelnosti zpracované realizačním týmem inovačního záměru.

NOSITEL INOVAČNÍCH AKTIVIT V této fázi realizace inovačního záměru je základní otázkou definice subjektu, který inovační aktivity bude dále realizovat a za tuto realizaci odpovídat. V dané sub-dimenzi se hodnotí samotná existence takového subjektu, jeho vhodnost s ohledem na zvolený obchodní model, smysluplnost jeho volby a stav jeho zapojení do realizace inovačního záměru. Potřebné informace pro stanovení příslušného sub-ratingu se získají diskusí s realizačním týmem inovačního záměru a z tímto týmem zpracované Studie proveditelnosti.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím stanovte následujícím postupem.

 

Obchodní model

V dané fázi je pro další úspěšnou realizaci inovačního záměru nezbytné vyvinutí obchodního modelu, kterým se bude produkt vyvinutý jako implementace podkladového know-how nebo technologie produkovat, propagovat a distribuovat ke koncovým zákazníkům.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Kvalita obchodního modelu

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Realizační tým inovačního záměru nedisponuje v dané fázi žádným obchodním modelem pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii.

 

1

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je rozpracován, ale je z řady důvodů nereálný a zcela nevěrohodný.

 

2

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je do jisté míry rozpracován, jeho souznění s oslovovanými trhy, reálnost a věrohodnost není možno potvrdit.

 

3

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je do jisté míry rozpracován, jeho souznění s oslovovanými trhy, reálnost a věrohodnost je však možno potvrdit pouze v omezené míře.

 

4

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je vyvinut, o jeho souznění s oslovovanými trhy, reálnosti a věrohodnosti jsou maximálně nepodstatné pochybnosti. 

 

5

Je vyvinut podrobný obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii, který souzní s oslovovanými trhy a je reálný a věrohodný.

 

Pokud není vyplněn právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Obchodní model (OMO) je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Obchodní model je

hodnota OMO

 

Kvalita Studie proveditelnosti

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky. Označte právě jeden řádek, který nejlépe odpovídá stávající situaci při realizaci posuzovaného inovačního záměru.

Kvalita Studie proveditelnosti

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Studie proveditelnosti existuje pouze ve velmi obecném náčrtu, který prakticky neumožňuje posouzení (jeho) její kvality.

 

2

Studie proveditelnosti je zpracována nepřehledně a nekvalitně, poskytuje málo potřebných informací a chybí jí jasný návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

3

Studie proveditelnosti celkem přehledně, ale v průměrné kvalitě, poskytuje většinu potřebných informací a rámcový návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

4

Studie proveditelnosti je zpracována celkem přehledně a kvalitně a poskytuje téměř všechny potřebné informace i jasný a relativně podrobný návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

5

Studie proveditelnosti je zpracována velmi přehledně a kvalitně a poskytuje všechny potřebné informace i jasný, podrobný a přesvědčivý návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

Pokud není označen právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Kvalita Studie proveditelnosti (KSP) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Kvalita Studie proveditelnosti je

hodnota KSP

 

Nositel inovačních aktivit

Pro další realizaci inovačního záměru je nezbytné, aby byl v této fázi jasně právně a organizačně definován nositel inovačního záměru, který má možnosti a potenciál tento záměr realizovat v daném tržním kontextu.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky označením právě jednoho řádku, který nejlépe odpovídá stávající situaci při realizaci posuzovaného inovačního záměru.

Nositel inovačních aktivit

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Subjekt, který by zajišťoval dotažení inovačního záměru až do tržní realizace, dosud není definován.

 

2

Existuje pouze rámcová představa o subjektu, který by zajišťoval dotažení inovačního záměru až do tržní realizace.

 

3

Existuje přesná představa o subjektu, který bude zajišťovat dotažení inovačního záměru až do tržní realizace, a běží proces její realizace.

 

4

Subjekt, který bude zajišťovat dotažení inovačního záměru až do tržní realizace, je přesně definován, ale jeho právní ustavení a jeho organizační a právní pozice v realizaci inovačního záměru dosud nejsou zcela dotažené.

 

5

Subjekt, který bude zajišťovat dotažení inovačního záměru až do tržní realizace, je přesně definován, existuje a jeho pozice v realizaci inovačního záměru je bezchybně organizačně a právně zakotvena.

 

Pokud není označen právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Nositel inovačních aktivit (NIA) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Nositel inovačních aktivit je

hodnota NIA

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro posouzení právního rámce realizace inovačního záměru:

Sub-dimenze

Sub-rating

Obchodní model

hodnota OMO

Kvalita Studie proveditelnosti

hodnota   KPSP

Nositel inovačních aktivit

hodnota NIA

Hodnota ratingu pro dimenzi Inovační proces (INPR) se vypočte podle následujícího vzorce:

INPR = (0,5*OMO +0,3* KPSP + 0,2*NIA)

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Inovační proces

hodnota INPR

 

14.5  Rating dimenzí na úrovni 3

Rating dimenzí na úrovni 3 není v této verzi 2.0 implementován.

 

14.6  Předběžná klasifikace

Ať je již rating jednotlivých dimenzí stanoven postupy na úrovni evaluace 1. či 2, druhý krok evaluace spočívá v obou případech dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating některé z jednotlivých z dimenzí je

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Právní rámec aktivit

£ 2

Realizační tým

£ 2

Inovační proces

£ 2

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

 1. bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

 

 

 

 

 

 

Potenciální klienti a trhy

 

 

 

 

 

 

Ochrana duševního vlastnictví

 

 

 

 

 

 

Realizační tým

 

 

 

 

 

 

Inovační proces

 

 

 

 

 

 

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

 

14.7  Výpočet skóre a klasifikace

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 5. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,40 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,80 < rating £ 4,40

Velmi perspektivní

3,20 < rating £ 3,80

Průměrně perspektivní

2,60 < rating £ 3,20

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,60

Neperspektivní

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní).  V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,6, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,6, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

14.8  Výstupy z evaluace

Výstupem evaluace pro úroveň IRL = 3, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, je hodnota skóre v rozmezí 1 – 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNÍ“ či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulém oddílu. Formální podoba výstupu je popsána v oddílu 19.

 

14.9  Doporučení pro zlepšení skóre

Po ukončení evaluace inovačního záměru poskytuje aplikace InnovationProcessor nápovědu jak dosažené skóre zlepšit. Po kliknutí na tlačítko

 

CO UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SKÓRE?

 

 
 

 


se objeví doporučení na podniknutí kroků směřujících ke zvýšení ratingu těch dimenzí, které vykazují výrazně nízké hodnoty. Tato doporučení jsou různá pro různá IRL a liší se opět podle zvolené úrovně evaluace. V případě evaluace na úrovni 1 se týkají pouze jednotlivých evaluačních dimenzí (Inovativnost a design produktu, Klienti a trhy, Právní rámec aktivit, Realizační tým, Inovační proces), pro evaluaci na úrovni 2 se doporučení poskytují i pro jednotlivé sub-dimenze.

Pro evaluaci na úrovni 1 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka. (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, za kterých se doporučení objeví.)

Úroveň = 1

Objeví se za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating INV £ 1

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Klienti a trhy je rating KT £ 2

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating PRA £ 3

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Realizační tým je rating RT £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Inovační proces je rating IP £ 3

Zprostředkujte předkladatelům inovačního záměru školení nebo mentorskou podporu při strukturování inovačního procesu a jejich rolí při jeho realizaci.

Pro evaluaci na úrovni 2 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém a středním sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, resp. sub-ratingu jednotlivých sub-dimenzí, za kterých se doporučení objeví.):

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň = 2

Objeví se pouze za podmínky když:

Objeví se pouze za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi „Inovativnost a design produktu“ je rating INV £ 1

 

V sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je sub-rating JED £ 1

Zvažte opětně klíčová slova zadaná v charakteristice inovačního záměru, ze kterých vyplývá jeho jedinečnost, a případně je modifikujte a/nebo doplňte. Pokud dospějete ke stejným klíčovým slovům, přijmete hodnotu jedinečnosti posuzovaného inovačního záměru, odvozenou z výskytu klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet, jako jeho inherentní charakteristiku.

V sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je sub-rating INH £ 1

Zvažte opětně polohu dané technologie/podkladového know-how na křivce Innovation hype a případně ji modifikujte. Pokud se přidržíte již zadané pozice, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví je sub-rating PATS £ 1

Analyzujte opětně „IPR landscape“ relevantní pro technologii nebo podkladové know-how relevantní pro daný inovační záměr. Pokud dospějete ke stejnému výsledku přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Design produktu je DP £ 1

Proberte s realizačním týmem stav vývoje produktu a jeho design. Zvažte možnosti zintenzivnění a urychlení prací na jeho vývoji.

V sub-dimenzi Stávající a hrozící konkurence je sub-rating SHK £ 2

Analyzujte opětně stávající možnou budoucí konkurenci ohrožující tržní realizaci inovačního záměru. Zamyslete se nad možnými konkurenčními výhodami posuzovaného produktu.

V sub-dimenzi Konkurenční výhody je sub-rating KV £ 2

Zamyslete se opět nad konkurenčními výhodami produktu rezultujícího z tržní realizace inovačního záměru. Zvažte modifikaci designu produktu nebo obchodního modelu.

V dimenzi „Klienti a trhy“ je rating KAT £ 2

V sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů je sub-rating VOT £ 1

Zvažte opět orientační tržní analýzu a prověřte odhady velikosti oslovovaných trhů, případně je modifikujte. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Teritoriální rozsah oslovovaných trhů je sub-rating TROT £ 1

Zopakujte úvahy o možném škálování produktu vyplývajícího z posuzovaného inovačního záměru, diskutujte je s experty na tržní analýzy, případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je sub-rating DOT £ 1

Zvažte opět orientační tržní analýzu a prověřte závěry pro odhad dynamiky trhů oslovovaných inovačním záměrem, případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

Speciální bariéry vstupu na trh je sub-rating SBVT £ 1

Zvažte opět specifické bariéry vstupu produktu vyplývajícího z daného inovačního záměru na trh a případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným závěrům, považujte tuto skutečnost za fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V dimenzi „Právní rámec aktivit je PRA £ 3

V sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je sub-rating SODV £ 2

Analyzujte opětně možnosti všech druhů ochrany technologií a/nebo podkladového know-how relevantních pro daný inovační záměr jako duševního vlastnictví. Zamyslete se nad nestandardními postupy. Pokud dospějete ke stejným závěrům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

je sub-rating NSP £ 2

Analyzujte opětně všechny možné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví. Pokuste se nalézt cesty k jejich překonání.  Pokud se nepodaří situaci zlepšit, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

je ASDOV £ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru stav aktivit souvisejících s ochranou duševního vlastnictví relevantního k danému inovačnímu záměru a pokuste se tyto aktivity maximálně urychlit.

V sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu je sub-rating PVOT  £ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a pokuste se posunout toto ošetření na standardní úroveň.

V sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi je sub-rating P|VOI

£ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi a pokuste se posunout toto ošetření na standardní úroveň.

V dimenzi „Realizační tým“ je RT £ 3

 

V sub-dimenzi Velikost a složení týmu je sub-rating VT £ 1

Uvažte, jak vhodným způsobem rozšířit nebo reorganizovat tým tak, aby:

 • velikost týmu byla 2 – 7 osob
 • zapojení do projektu představovalo pro členy týmu větší podíl jejich aktivit a existoval alespoň jeden člen týmu, pro kterého by zapojení do projektu představovalo více než 80% jeho aktivit,
 • průměrný věk členů týmu byl mezi 20 až 50 léty.

V sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmuje sub-rating VR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem modifikovat složení týmu a vylepšit jeho vnitřní vztahy tak, aby

 • tým měl jasného vedoucího a technologického guru, případně i odborníka na komerční využití výsledků VaV,
 • v týmu byly harmonické vztahy a probíhala zde efektivní komunikace.

V sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů týmu je sub-rating OR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem vzdělat a motivovat členy týmu tak, aby všichni členové týmu:

 • měli alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků VaV,
 • měli jasnou a silnou motivaci pro zapojení do realizace inovačního záměru,
 • byli ochotni k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat.

V sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je sub-rating OZ £ 3

Uvažte, jak vhodným způsobem tým rozšířit nebo reorganizovat, případně jej propojit s dalšími odborníky tak, aby se zvýšil počet členů týmu:

 • s větší vědeckou erudicí, se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích
 • s větší vědeckou erudicí,
 • se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích,
  • se zkušenostmi s podáváním patentových přihlášek relevantních k danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Manažerské znalosti a dovednosti členů týmu je sub-rating MPZ £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem a školeními, případně propojením s manažerskými kouči zvýšit manažerské znalosti a dovednosti členů týmu. Případně reorganizujte tým tak, aby se zvýšil počet jeho členů, kteří

 • mají zkušenosti se spoluprací s komerčními subjekty,
 • působili v MSP či korporaci,
 • mají zkušenosti se zakládáním start-up společností.

V sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je sub-rating PD £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem zvýšit prezentační dovednosti členů týmu, tak, aby byli schopni prezentovat kvalitně elevator pitch.

V dimenzi „Inovační proces“ je INPR ≤ 3

 

V sub-dimenzi Obchodní model je OMO ≤ 2

Proberte s Realizačním týmem stav přípravy obchodního modelu a diskutujte možné cesty jeho zpřesnění a urychlení jeho finalizace. 

V sub-dimenzi Kvalita Studie proveditelnosti je KSP ≤ 2

Proberte s Realizačním týmem stávající verzi Studie proveditelnosti, upozorněte její zpracovatele na její nedostatky a poraďte jim, jak je odstranit.

V sub-dimenzi Nositel inovačních aktivit je NIA ≤ 2

Proberte s Realizačním týmem otázku dlouhodobého nositele inovačních aktivit a pomozte mu najít řešení, jak tohoto nositele správně definovat a právně organizačně zakotvit.

Pokud v důsledku podmínek v levém sloupci se neobjeví žádné doporučení, objeví se informační hláška:

Skóre inovačního záměru je tak vysoké, že neexistují jednoduchá doporučení pro zvýšení ratingu!

 

15.    Evaluace inovačního záměru pro IRL = 6

 

15.1  Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=6 je pro všechny tři úrovně Předběžný podnikatelský plán a další materiály zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

15.2  Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=6 je pět rozhodujících evaluačních dimenzí pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • právní rámec aktivit,
 • realizační tým,
 • inovační proces.

 

15.3  Rating dimenzí na úrovni 1

Rating jednotlivých dimenzí zvolených pro charakteristiku inovačního záměru pro IRL = 6 se získá podle návodu v následujících tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále:

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku. 

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká. 

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence a další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji, než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může. Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y)  – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trhy, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • situace v řešení ochrany duševního vlastnictví.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování. 

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U situace v řešení ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se proces ochrany duševního vlastnictví aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky pro ochranu duševního vlastnictví až po stav, že ochrana duševního vlastnictví je v maximální možné míře zcela ošetřena.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.)

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů. Zvažte rovněž nasazení týmu a míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitřní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru spíše nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitřní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitřní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

 

DIMENZE

Inovační proces

Zvažte průběh inovačního procesu zaměřeného na realizaci inovačního záměru z následujících hledisek:

 • organizace inovačního procesu,
 • intenzita běhu inovačního procesu.

Při posuzování organizace inovačního procesu posuďte, nakolik jsou procesy zajišťující realizaci inovačního záměru jasně, realisticky a věrohodně definovány a nakolik členové realizačního týmu chápou své role a odpovědnosti při této realizaci.

Při posuzování intenzity běhu inovačního procesu posuďte tempo, kterým je inovační záměr realizován a zařaďte jej na škále mezi extrémy „inovační proces prakticky neprobíhá“ až po „inovační proces probíhá svižně, všechny potřebné aktivity se realizují“. 

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVAČNÍ PROCES podle následující tabulky (Pokud je hodnocení organizace inovačního procesu silně pozitivní a hodnocení intenzity inovačního procesu silně negativní nebo naopak, zvolte některý ze středních stupňů.)

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Proces realizace inovačního záměru je definován velmi vágně, nejasně, nebo zcela nerealisticky a nositelé inovačního záměru mají naprostý zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces prakticky neběží.

2

Proces realizace inovačního záměru je přijatelně definován, byť ne úplně věrohodně, jasně a realisticky, ale nositelé inovačního záměru mají značný zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží pomalým tempem.

3

Proces realizace inovačního záměru je celkem věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru však neznají nebo nechápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

4

Proces realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, ale nositelé inovačního záměru pouze omezeně chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

5

Proces aplikační realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru zcela jasné chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží rychlým tempem.

Z ratingů těchto dimenzí se pak určí předběžná klasifikace (viz oddíl 12.6) a vypočte se celkové skóre a určí finální klasifikace (viz oddíl 12.7).

 

15.4  Rating dimenzí na úrovni 2

Rating jednotlivých dimenzí spočívá v jejich rozkladu do sub-dimenzí a následném sub-ratingu těchto sub-dimenzí postupem popsaným níže.

 

15.4.1 Inovativnost a design produktu

Posouzení inovativnosti inovačního záměru a designu jeho produktu má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska jejich původnosti a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • jedinečnost podkladového know-how,
 • polohu na křivce Innovation hype,
 • inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví,
 • design produktu,
 • stávající a hrozící konkurence
 • konkurenční výhody.

Pro tyto sub-dimenze je nutno stanovit sub-rating charakterizující v každé sub-dimenzi aplikační potenciál daného inovačního záměru. Celkový rating pro dimenzi INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU vznikne strukturovanou kombinací jednotlivých dílčích sub-ratingů.

 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ INOVATIVNOSTI A DESIGNU PRODUKTU INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

Jedinečnost podkladového know-how (z hlediska jeho aplikačního potenciálu) se stanoví porovnáním frekvence klíčových slov, která již byla pro daný inovační záměr definována v předchozích krocích, v databázích World of Science a Espacenet, která se vyplní do tabulky JEDINEČNOST PODKLADOVÉHO KNOW-HOW.

POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE udává stupeň rozvoje dané technologie a ohodnocení její perspektivnost v celosvětovém měřítku. Křivka Innovation hype vzniká syntézou řady mezinárodních informačních zdrojů a je každý rok provozovatelem aplikace aktualizována. Poloha dané technologie / know-how se stanoví vyplněním tabulky POLOHA NA KŘIVCE INNOVATION HYPE.

INOVATIVNOST Z HLEDISKA OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ mapuje obsazení prostoru v oblasti průmyslové, případně jiné ochrany duševního vlastnictví, do které technologie neb podkladové know-how daného inovačního záměru spadá. Pro toto mapování je možno využít buď postupu popsaného dále, nebo využít některého z na tuto oblast specializovaných SW nástrojů (např.  Patsnap – viz. https://www.patsnap.com).

DESIGN PRODUKTU hodnotí pokročilost vývoje produktu implementujícího danou znalost nebo technologii. Příslušný sub-rating se stanoví na základě diskuse s nositeli inovačního záměru.

STÁVAJÍCÍ A HROZÍCÍ KONKURENCE mapuje a hodnotí, nakolik existuje pro produkt implementujícího danou znalost nebo technologii domácí či zahraniční konkurence či případně zda tato konkurence hrozí v budoucnosti. Příslušný sub-rating se stanoví na základě analýzy domácích a zahraničních trhů a tržních segmentů relevantních pro tento produkt.

KONKURENČNÍ VÝHODYhodnotí nakolik se produkt implementující danou znalost nebo technologii v pozitivním smyslu odlišuje o podobných produktů nabízených existující, případně hrozící konkurencí. Příslušný sub-rating se stanoví na základě diskuse s nositeli inovačního záměru, případně s dalšími technologickými guru.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem:

 

Jedinečnost podkladového know-how

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě porovnání výskytu klíčových slov charakterizujících daný inovační záměr v databázi „World of Science“ (WoSFn, kde “n” je číslo klíčového slova) a v databázi Espacenet (ESNFn, kde n je číslo klíčového slova), tj. vyplněním druhého a třetího sloupce následující tabulky:

Poměr frekvence klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet

Klíčové slovo

Frekvence v databázi World of Science

Frekvence v databázi Espacenet

Poměr

První klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF1

Vloží zpracovatel: ESNF1

Vypočte se 

P1=ESNF1 /WoSF1

Druhé klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF2

Vloží zpracovatel: ESNF2

Vypočte se

P2= ESNF2/WoSF2

Třetí klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF3

Vloží zpracovatel: ESNF3

Vypočte se

P3= ESNF3/WoSF3

Čtvrté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF4

Vloží zpracovatel:

ESNF4

Vypočte se

P4= ESNF4/WoSF4

Páté klíčové slovo

Vloží zpracovatel: WoSF5

Vloží zpracovatel: ESNF5

Vypočte se

P5= ESNF5/WoSF5

Pokud tabulka není pro všechna klíčová slova kompletně vyplněna, nepustí systém zpracovatele dál.

Pokud u všech řádek, kde je klíčové slovo, jsou vyplněny sloupce druhý a třetí, pak:

 • pokud jedno nebo více WoSFn = 0, pak „jedinečnost“ JED = 5.
 • pokud žádné WoSFn není nula, pak se „jedinečnost“ JED vypočte podle vzorce

                                                                                 N

JED = Zaokrouhleno na celé číslo [5 / (1 + ( S (Pn)/N ) ],

                                                                           n=1                                                                                                       

kde N je počet klíčových slov, tj. vyplněných řádek v tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je                          

hodnota JED

 

Poloha na křivce Innovation Hype

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví pomocí polohy dané technologie / podkladového know-how na křivce Innovation hype (viz Šablony a návody) a to vyznačením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Poloha na křivce Innovation hype

Technologie / podkladové know-how se na křivce vůbec nenachází

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 1

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 2

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 3

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 4

 

Technologie / podkladové know-how se na křivce nachází v zóně 5

 

Příslušný sub-rating pro danou sub-dimenzi se stanoví jako číslo zóny, ve které se technologie / podkladové know-how nachází, případně jako 0, pokud se tam nenachází vůbec.

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro polohu na křivce Innovation Hype (INH) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušné zóny, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je                              

hodnota INH

 

Inovativnost z hlediska duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyhodnocením „IPR landscape“, což představuje konzervativní rozšíření známého „patent landscape“ cestou analýzy databáze Espacenet (případně dalších databází mapujících ochranu IPR) nebo využitím některého z komerčně nabízených nástrojů na analýzu patentových (případně dalších) databází a následně vyznačením polohy dané technologie nebo podkladového know-how pro posuzovaný inovační záměr v následující tabulce označením právě jednoho řádku, který nejlépe odpovídá situaci daného inovačního záměru):

Vyhodnocení „IPR landscape“

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Hodnocení

0

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale veškeré relevantní pole je vykryto platnými patenty domácích nebo mezinárodních korporací a institucí.

 

1

Neexistuje prakticky žádný prostor, jak by bylo možno chránit technologii nebo podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru jako duševní vlastnictví.

 

2

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje určitý prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

3

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru není možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví, ale existuje značný prostor pro ochranu duševního vlastnictví jinými cestami.

 

4

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje určitý prostor pro tuto ochranu.

 

5

Podkladové know-how relevantní pro realizaci inovačního záměru je možno chránit jako průmyslové duševní vlastnictví a existuje relativně velký prostor pro tuto ochranu.

 

Pokud není vyznačen ani jeden řádek, nebo pokud je vyznačeno více řádků než jeden, nepustí systém zpracovatele dál.

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví PATS se potom stanoví jako číslo řádku v této tabulce.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví                              

hodnota PATS

 

Design produktu

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví podrobnou diskusí s nositeli inovačního záměru a následným vyplněním následující tabulky:

Stav vývoje produktu

Č. řádku

Situace

Hodnocení

1

Produkt existuje pouze v ideovém záměru, neexistuje ani prototyp.

 

2

Produkt existuje ve formě prototypu, dosud nebyl plně otestován a technologicky vyladěn, nemá všechna potřebná povolení a atesty ani nebyl pilotně tržně odzkoušen.

 

3

Produkt existuje ve finální formě, je otestován a technologicky vyladěn, ale dosud nemá všechna potřebná povolení a atesty ani nebyl pilotně tržně odzkoušen.

 

4

Produkt existuje ve finální formě, je otestován a technologicky vyladěn, získal všechna potřebná povolení a atesty, ale nebyl ani pilotně tržně odzkoušen.

 

5

Produkt existuje ve finální formě, je otestován a vyladěn technologicky, získal všechny potřebná povolení a atesty a byl i pilotně tržně odzkoušen.

 

Pokud není vyznačen ani jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Stav vývoje produktu (DP) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost hodnota vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Design produktu je                              

hodnota DP

 

Stávající a hrozící konkurence

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě analýzy trhu a následným vyplněním následující tabulky. Do každého řádku napište do sloupce úplně vpravo počet bodů, který odpovídá nejvíce situaci popsané ve sloupci vlevo, podle návodu v prostředním sloupci.

 

 

 

 

Posouzení stávající hrozící konkurence

A.

B.

C.

D.

1.

Počet subjektů v ČR, které nabízejí totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

2.

Počet subjektů v ČR, u kterých bylo detekováno, že se chystají nabízet totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

3.

Počet subjektů v ČR, u kterých by teoreticky připadalo v úvahu, že mohou být schopné v brzké době nabídnout totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

4.

Počet subjektů v zahraničí, které nabízejí totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

5.

Počet subjektů v zahraničí, u kterých bylo detekováno, že se chystají nabízet totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

6.

Počet subjektů v ČR, u kterých by teoreticky připadalo v úvahu, že mohou být schopné v brzké době nabídnout totožný, nebo velmi podobný produkt

Více než 5 = 1 bod

 

Mezi 0 a 5 = 3 body

Žádný = 5 bodů

Po vyplnění tabulky se provede kontrola. V každé buňce sloupce „D“ vpravo musí být některé z čísel 1, 3 a 5. Pokud tomu tak není, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Stávající a hrozící konkurence (SHK) se vypočte podle vzorce:

SHK = Zaokrouhleno na celé číslo [((D1 + D2/2 + D3/5) + (D4 + D5/2 + D6/5)/2 ) / 2,55]

Tato skutečnost hodnota vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Stávající a hrozící konkurence je                              

hodnota SHK

 

 

Konkurenční výhody

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví na základě diskuse s nositeli inovačního záměru, případně dalšími technologickými guru. Výsledky těchto diskusí se vyznačí do následující tabulky označením právě jednoho řádku, který nejlépe odpovídá situaci daného inovačního záměru:

Konkurenční výhody 

Č. řádku

Situace

Hodnocení

1

Produkt implementující dané know-how nebo technologii nemá žádné konkurenční výhody ve srovnání s případnými konkurenčními produkty, případně je dokonce ještě horší.

 

2

Produkt implementující dané know-how nebo technologii je srovnatelný s případnými konkurenčními produkty a nemá oproti nim žádné konkurenční výhody.

 

3

Produkt implementující dané know-how nebo technologii má ve srovnání s případnými konkurenčními produkty omezený počet drobných konkurenčních výhod.

 

4

Produkt implementující dané know-how nebo technologii má ve srovnání s případnými konkurenčními produkty alespoň jednu výraznou konkurenční výhodu, nebo větší počet drobných konkurenčních výhod.

 

5

Produkt implementující dané know-how nebo technologii má větší počet výrazných konkurenčních výhod ve srovnání s případnými konkurenčními produkty.

 

Pokud není vyznačen právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Konkurenční výhody KV bude potom rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Konkurenční výhody je                              

hodnota KV

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze pro stanovení ratingu dimenze Inovativnost a design produktu dá informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Jedinečnost podkladového know-how

hodnota ED

Poloha na křivce Innovation hype

hodnota INH

Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví 

hodnota PATS

Design produktu

hodnota DP

Stávající a hrozící konkurence

hodnota SHK

Konkurenční výhody

hodnota KV

Celkový rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu (INV) se vypočte z jednotlivých sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze podle vzorce:

                                                      3

INV = [(JED + INH + PATS) / 3 + √ (DP *SHK*KV)]/2

kde

 • JED = sub-rating vypočtený pro sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how“
 • INH = sub-rating pro sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype
 • PATS = sub-rating pro sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví
 • DP = sub-rating pro sub-dimenzi Design produktu
 • SHK = sub-rating pro sub-dimenzi Hrozící a stávající konkurence
 • KV = sub-rating pro konkurenční výhodu

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Inovativnost a design produktu

hodnota INV

 

15.4.2 Klienti a trhy

Posouzení klientů a trhů relevantních pro realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl stanovit pozici daného inovačního záměru ve vztahu k jiným inovačním záměrům z hlediska šíře dopadu jejich realizace v aplikační sféře a z ní plynoucí atraktivnosti pro aplikační uplatnění. Pro toto posouzení je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost oslovovaných trhů,
 • teritoriální rozsah oslovovaných trhů,
 • dynamika oslovovaných trhů,
 • speciální bariéry vstupu na trh.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÉ RATINGU PRO KLIENTY A TRHY RELEVANTNÍ PRO POSUZOVANÝ INOVAČNÍ ZÁMĚR

VELIKOST OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Východiskem pro stanovení velikosti oslovovaných trhů je stanovení, zda se jedná o B2B nebo B2C podnikání (případně jejich kombinaci). Pro oba typy je nutno vytipovat zákaznické segmenty a odhadnout počet jejich členů. Při odhadech vycházíme ze situace v ČR. Pro jejich získání je nutno provést alespoň orientační tržní analýzu, na jejímž základě se vyplní tabulka VELIKOST OSLOVOVANÝCH TRHŮ.

TERITORIÁLNÍ ROZSAH OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Při stanovení rozsahu oslovovaných trhů vycházíme z předpokladu, že produkt se uvádí na trh primárně v ČR. Následně se předpokládá škálování navazujících podnikatelských aktivit na mezinárodní trhy. Je nutno zvážit, nakolik je produkt vázán na české lokální prostředí a nakolik jeho případná internacionalizace vyžaduje jeho adaptaci nebo modifikaci. Dále je nutno zvážit logistické problémy výroby, dopravy a distribuce produktu na vzdálenější prodejní místa a jejich dopad na internacionalizaci produktu. Odhad možností škálování vyžaduje diskusi s realizačním týmem, případně s dalšími guru s hlubší znalostí předpokládaných trhů; na jeho základě se vyplní tabulka TERITORIÁLNÍ ROZSAH OSLOVOVANÝCH TRHŮ.

DYNAMIKA OSLOVOVANÝCH TRHŮ. Při posuzování dynamiky oslovovaných trhů je nutno zvážit, zda se u trhů detekovaných v předchozích oddílech jedná o trhy stagnující či dokonce klesající, trhy rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trhy dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji (exponenciálně) než roste celá ekonomika. Pro odhad dynamiky trhů je nutno provést speciální analýzu, na jejím základě se vyplní tabulka ODHAD DYNAMIKY OSLOVOVANÝCH TRHŮ. 

SPECIÁLNÍ BARIÉRY VSTUPU NA TRH. Zavedení produktu na různé trhy může narážet na speciální bariéry představované potřebou jeho standardizovaného testování, získání certifikátů o dodržení určitých postupů a norem či požadavky na jeho registraci způsobem na tomto trhu předepsaném. Kromě těchto legislativních překážek je možno narazit i na administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, či případně možné dopravní problémy. Pro odhad rozsahu těchto bariér je nutno provést orientační úvahu a diskusi s realizačním týmem, případně s dalšími guru s hlubší znalostí předpokládaných trhů. Na základě této diskuse se vyplní tabulka SPECIÁLNÍ BARIÉRY VSTUPU NA TRH. 

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Velikost oslovovaných trhů

Sub-dimenze velikost oslovovaných trhů posuzuje počet tržních segmentů, resp. zákazníků, které je možné daným produktem oslovit. Odhad pro příslušný sub-rating získáme vyplněním následující tabulky. Vyznačte jak v oblasti B2B, tak i v oblasti B2C právě jeden řádek, který nejlépe odpovídá odhadovanému (řádovému) počtu zákazníků produktu vytvořeného v rámci realizace posuzovaného inovačního záměru:

Řádový počet zákazníků v ČR

V oblasti B2B - N

Klasifikace

V oblasti B2C - M

Klasifikace

N = 0

0

 

M = 0

0

 

N < 10

1

 

M < 1000

1

 

10 £ N < 100

2

 

1000 £ M < 10000

2

 

100 £ N < 1000

3

 

10000 £ M < 100000

3

 

1000 £ N < 10000

4

 

100000 £ M < 1000000

4

 

10000 £ N

5

 

1000000 < M

5

 

Musí být jak v oblasti B2B, tak i v oblasti B2C označen právě jeden řádek. Pokud tomu tak není, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je označen právě jeden řádek jak v části B2B, tak i v části B2C, vypočte se VOT = hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů podle vzorce:

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2B = 0,

pak VOT = Klasifikace vyznačeného řádku v B2C

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2C = 0,

pak VOT = Klasifikace vyznačeného řádku v B2B

Pokud klasifikace vyznačeného řádku B2B ¹ 0 a současně klasifikace vyznačeného řádku B2C ¹ 0 pak

            2

VOT = √ [Klasifikace vyznačeného řádku B2B x Klasifikace vyznačeného řádku v B2C]

Tato skutečnost je vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů je                              

hodnota VOT

 

Teritoriální rozsah oslovovaných trhů

Sub-dimenze teritoriální rozsah oslovovaných trhů posuzuje možnost rozšíření podnikatelských aktivit založených na realizaci posuzovaného inovačního záměru na mezinárodní trhy, tj. mimo teritorium ČR. Odhad pro příslušný sub-rating se získá vyplněním následující tabulky:

Č.

Legenda

 

1

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou vázán na český trh a jeho internacionalizace na jiné trhy je prakticky nemožná.

 

2

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je typický pro český trh a jeho internacionalizace na jiné trhy vyžaduje podstatné změny jeho designu s nejistým výsledkem.

 

3

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou škálovatelný na určitou oblast mezinárodních trhů, v jiných oblastech je jeho zavedené problematické. Jeho distribuce v každém případě vyžaduje řadu náročnějších logistických a podpůrných operací.

 

4

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou snadno škálovatelný a jeho rozšířené na veškeré mezinárodní trhy je zejména otázkou propagace a marketingu. Jeho distribuce však vyžaduje řadu náročnějších logistických a podpůrných operací.

 

5

Produkt implementující posuzovaný inovační záměr je svou podstatou snadno škálovatelný a jeho rozšíření na veškeré mezinárodní trhy je zejména otázkou propagace a marketingu. Jeho distribuce nevyžaduje žádné nestandardní náročné operace.

 

Pokud není označen žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud jeoznačen právě jeden řádek, hodnota sub-ratingu sub-dimenze Teritoriální rozsah oslovovaných trhů (TROT) je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Teritoriální rozsah oslovovaných trhů je

hodnota TROT

 

Dynamika oslovovaných trhů

Sub-dimenze dynamika oslovovaných trhů posuzuje budoucí výhled vývoje trhů oslovovaných podnikatelskými aktivitami založenými na realizaci posuzovaného inovačního záměru. Odhad pro příslušný sub-rating se získá vyplněním následující tabulky:

Č.

Legenda

 

1

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr stagnují nebo se zmenšují.

 

2

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr jsou dlouhodobě stabilní, ale rostou pouze úměrně růstu celé ekonomiky.

 

3

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr stabilně mírně až dynamicky rostou.

 

4

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr expanzivně rostou, tento růst může mít dočasný charakter.

 

5

Trhy pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr dlouhodobě expanzivně rostou.

 

Pokud není označen žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál. Pokud je označen právě jeden řádek, DOT = hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je                              

hodnota DOT

 

Speciální bariéry vstupu na trh

Tržní implementace produktu je - někdy velmi podstatně – omezena speciálními bariérami představovanými různými právními předpisy a regulacemi trhu. Míru tohoto omezení pro posuzovaný inovační záměr se stanoví výběrem právě jedné z možností uvedených v následující tabulce:

 

Speciální bariéry vstupu na trh

Rating

Charakteristika inovačního záměru

Volba

0

Na všech předpokládaných trzích pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že prakticky znemožňují úspěch této implementace.

 

1

Na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky takového charakteru, že významně ohrožují úspěch této implementace; existují však oblasti, kdy tyto překážky nejsou, nebo jsou méně závažné.

 

2

Na všech nebo na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují závažné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky silně problematizující jeho úspěšnou implementaci.

 

3

V řadě předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky nezanedbatelně problematizující jeho implementaci.

 

4

Na všech nebo na většině z předpokládaných trhů pro produkt implementující posuzovaný inovační záměr existují drobné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující jeho implementaci.

 

5

Neexistují žádné legislativní, etické, sociálně-psychologické nebo jiné překážky problematizující aplikaci podkladového know-how v předpokládaných oblastech jeho implementace.

 

Pokud není označen žádný řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Specifická omezení aplikačního využití (SBVT) je pak 0, pokud je označen první řádek, případně jako číslo příslušného řádku, pokud je označen některý z dalších řádků.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Speciální bariéry vstupu na trh

hodnota SBVT

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro stanovení ratingu dimenze Klienti a trhy posuzovaného inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost oslovovaných trhů

hodnota VOT

Teritoriální rozsah oslovovaných trhů

hodnota TROT

Dynamika oslovovaných trhů

hodnota DOT

Speciální bariéry vstupu na trh

hodnota SBVT

Hodnota ratingu dimenze Klienti a trhy (KAT3) se vypočte podle vzorce:

KAT= SBVT * (VOT+TROT+DOT) / 15

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Klienti a trhy

hodnota KAT

 

15.4.3 Právní rámec aktivit

Posouzení právního rámce aktivit při realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl:

 • posouzení možností a stavu ochrany duševního vlastnictví, zahrnující

-     stanovení obecných možností ochrany technologie nebo podkladového know-how jakožto duševního vlastnictví,

-     revizi všech kroků, které již byly v této oblasti učiněny,

-     analýzu případných překážek specifických pro daný inovační záměr, které potřebnou ochranu duševního vlastnictví problematizují;

 • posouzení a srovnání s běžným standardem právních vztahů mezi zúčastněnými fyzickými osobami a jejich institucemi, zahrnující

-     posouzení právních vztahů mezi členy realizačního týmu,

-     posouzení právního ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi.

Pro tento účel je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví,
 • nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví,
 • aktuální stav ochrany duševního vlastnictví,
 • právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu,
 • právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGŮ PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÍ RATINGU PRO PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT

POTENCIÁLNÍ SÍLA OCHRANY TECHNOLOGIE NEBO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Možnost ochrany duševního vlastnictví je jedním z nejdůležitějších prvků determinujících realizaci inovačního záměru. Možná síla ochrany relevantního duševního vlastnictví determinuje potenciál, který je možno při této ochraně využít. Čím je tento potenciál větší, tím je větší I pravděpodobnost úspěchu realizace daného inovačního záměru. Tento potenciál je nutno definovat na základě analýzy využívané technologie nebo podkladového know-how.

NESTANDARDNÍ PŘEKÁŽKY PROBLEMATIZUJÍCÍ OCHRANU TECHNOLOGIE NEBO PODKLADOVÉHO KNOW-HOW JAKO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. I když teoreticky může být potenciál technologie nebo podkladového know-how daného inovačního záměru velký, mohou pro dané nositele inovačního záměru nebo jejich instituci existovat určité specifické překážky, které využití tohoto potenciálu problematizují.

AKTUÁLNÍ STAV OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ shrnuje a hodnotí kroky, které byly podniknuty pro využití detekovaného potenciálu viz výše. Přehled těchto kroků je nutno sestavit na základě diskuse s nositeli inovačního záměru.

PRÁVNÍ OŠETŘENÍ VZTAHŮ MEZI ČLENY REALIZAČNÍHO TÝMU hodnotí stav právní úpravy vztahů souvisejících s realizací posuzovaného inovačního záměru (tj. zejména původcovství) mezi členy realizačního týmu mezi sebou, případně dalšími fyzickými osobami, a mezi nimi a jejich zaměstnávajícími institucemi.

PRÁVNÍ OŠETŘENÍ VZTAHŮ MEZI ZÚČASTNĚNÝMI INSTITUCEMI hodnotí stav právní úpravy vztahů souvisejících s realizací posuzovaného inovačního záměru mezi všemi zúčastněnými institucemi, včetně případných nároků českého státu, zahraničních institucí, jiných států nebo nadnárodních struktur.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím se stanoví následujícím postupem.

 

Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce.

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Č. řádku

Charakteristika inovačního záměru

Volba

1

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena pouze na ochranu nespecifického know-how, případně využitím ochranné známky, využití průmyslové ani autorskoprávní ochrany (ani ochran analogických) není možné.

 

2

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je omezena převážně na ochranu nespecifického know-how, případně využití ochranné známky, využití průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (či ochran analogických) je možné pouze u určitých dílčích prvků.

 

3

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými), ale s řadou vážných rizik a omezení.

 

4

Ochrana technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví je možná (kromě ochrany nespecifického know-how, případně využití ochranné známky) i cestou průmyslové a/nebo autorskoprávní ochrany (a/nebo postupy analogickými) avšak s určitými riziky a omezeními.

 

5

Potenciální síla ochrany veškeré technologie a/nebo podkladového know-how je velmi vysoká slibuje jejich robustní ochranu jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není označen ani jeden řádek v tabulce, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub-rating SODV pro sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

Hodnota SODV

 

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku následující tabulky:

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Existují nestandardní překážky naprosto znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

2

Existují vážné nestandardní překážky silně problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

3

Existují překonatelné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

4

Existují drobné nestandardní překážky problematizující v omezené míře ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

5

Neexistují žádné nestandardní překážky problematizující a/nebo znemožňující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Sub rating NSP sub-dimenze Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je

hodnota  NSP

 

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví označením právě jednoho řádku v následující tabulce:

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

Č. řádku

Legenda

Volba

0

V oblasti ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr dosud nebyly podniknuty žádné aktivity.

 

1

Probíhá mapování všech možných, potřebných a účelných kroků pro zajištění co nejsilnější ochrany duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

2

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a připravují se nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

3

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a byla podniknuta nezbytná opatření pro jejich realizaci.

 

4

Byly zmapovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr a část z nich již byla realizována.

 

5

Byly realizovány všechny možné, potřebné a účelné kroky zajišťující co nejsilnější ochranu duševního vlastnictví technologií a podkladového know-how relevantního pro daný inovační záměr.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu ASODV pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany DV se potom stanoví jako číslo tohoto řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví je  

hodnota ASODV

 

 

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci inovačního záměru je kvalitní právní úprava vztahů mezi všemi fyzickým osobami, které se jeho realizace účastní. Jedná se zejména o členy realizačního týmu, ale může se jednat i o další fyzické osoby a také o úpravu právní ch vztahů mezi nimi a je zaměstnávajícími, případně i dalšími zúčastněnými institucemi.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Žádné právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi neexistuje, členové realizačního týmu buď vůbec netuší, že je potřebné, nebo hluboce podceňují jeho význam.

 

1

Právní ošetření právních vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi neexistuje, ale a členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a mají snahu tento problém řešit.

 

2

Existuje určité rámcové právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a některými relevantními institucemi (např. ve formě vnitřní právních předpisů), členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a podnikají v tomto směru určité kroky. 

 

3

Realizační tým disponuje určitou formou právního ošetření vztahů mezi svými členy mezi sebou a s relevantními institucemi, toto ošetření je však nekompletní a nedostatečné.

 

4

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi pokrývá všechny potřebné oblasti, ale vykazuje právní vady.

 

5

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a relevantními institucemi pokrývá všechny potřebné oblasti a je právně bezchybné.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je vyplněn právě jeden řádek, hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu (PVOT) je rovna číslu vyznačeného řádku.

 Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu je

hodnota PVOT

 

 

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

Nezbytnou podmínkou pro realizaci posuzovaného inovačního záměru je kvalitní právní ošetření vztahů mezi všemi zúčastněnými institucemi, včetně případných nároků českého státu, zahraničních institucí, jiných států nebo nadnárodních struktur.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Žádné právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru neexistuje, členové realizačního týmu buď vůbec netuší, že je potřebné, nebo hluboce podceňují jeho význam.

 

1

Žádné právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru neexistuje, ale členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a mají snahu tento problém řešit.

 

2

Existuje určité ošetření právních vztahů mezi některými právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru (např. ve formě rámcových smluv o spolupráci), ale je zcela nedostatečné. Členové realizačního týmu si uvědomují jeho význam a podnikají již určité kroky k jeho zajištění.

 

3

Realizační tým disponuje určitou formou právního ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru, toto ošetření je však nekompletní a nedostatečné.

 

4

Právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru pokrývá všechny potřebné oblasti, ale vykazuje právní vady.

 

5

Právní ošetření vztahů mezi právnickými osobami zainteresovanými na realizaci inovačního záměru pokrývá všechny potřebné oblasti a je právně bezchybné.

 

Pokud není vyplněn žádný řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Pokud je vyplněn právě jeden řádek hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi (PVOI) je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi je

hodnota PVOI

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro posouzení právního rámce realizace inovačního záměru:

 

Sub-dimenze

Sub-rating

Potenciální síla ochrany technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

Hodnota SODV

Nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového duševního vlastnictví

hodnota NSP

Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

hodnota ASODV

Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu

hodnota POVT

Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi

hodnota POVI

Hodnota ratingu pro dimenzi Právní rámec aktivit (PRA) se vypočte podle následujícího vzorce:

             2                              2

PRA = (√ (POVT * POVI) + √ (SODV * NSP) + ASODV) ) / 3

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Právní rámec aktivit

hodnota PRA

 

15.4.4 Realizační tým

Jedním ze základních parametrů pro úspěšnou realizaci inovačního záměru zaměřeného na aplikační využití technologie nebo know-how je charakter realizačního týmu, který je nositelem projektu. Pro posouzení kvality realizačního týmu inovačního záměru je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • velikost a složení týmu,
 • vnitřní vztahy a role v týmu,
 • orientace, nasazení a motivace členů v týmu,
 • odborné znalosti a zkušenosti členů týmu,
 • manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu,
 • prezentační dovednosti členů týmu.

 

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUB-RATINGU PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Pro stanovení VELIKOSTI A SLOŽENÍ TÝMU požádejte jeho vedoucího o vyplnění vyhodnocovací tabulky VELIKOST A SLOŽENÍ TÝMU, nebo tuto tabulku vyplňte po diskusi s týmem sami.

Pro vyhodnocení VNITŘNÍCH VZTAHŮ A ROLÍ V TÝMU proveďte pohovor s hlavními členy týmu (ideovými vůdci týmu a/nebo jeho členy zapojenými na více než 50% do realizace inovačního záměru) jednotlivě a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku VNITŘNÍ VZTAHY A ROLE V TÝMU.

Pro vyhodnocení ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU proveďte pohovor se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ORIENTACE, NASAZENÍ A MOTIVACE ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 3. spojit s krokem 2.

Pro zhodnocení ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte publikační aktivity členů týmu a odborné zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 4. spojit s kroky 2. a 3.

Pro zhodnocení MANAŽERSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU zhodnoťte jejich manažerské a podnikatelské zkušenosti cestou pohovoru se všemi hlavními členy týmu společně a na jeho základě vyplňte vyhodnocovací tabulku MANAŽERSKÉ A PODNIKATELSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU. V případě malých týmů lze krok 5. spojit s kroky 2., 3. a 4.

Pro vyhodnocení PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU požádejte tým, aby připravil na společnou schůzku s hlavními členy týmu „elevator pitch“. Tato prezentace se vyhodnotí vyplněním vyhodnocovací tabulky PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ČLENŮ TÝMU.

Pro posouzení kvality realizačního týmu se vyhodnotí výše uvedené dílčí sub-dimenze postupem popsaným dále.

Velikost a složení týmu

Pro popis velikosti a složení týmu se vyplní tabulka (v buňkách, jejichž hodnota se počítá, jsou napsány vzorce):

Velikost a složení týmu

 

A

B

C

D

1

Celkový počet členů týmu

 

2

Jméno

Pozice/role v týmu

Věk

Zapojení do aktivit týmu

(v %)

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

Součet

 

=SUMA(C3:C13)

=SUMA(D3:D13)

15

Maximum

 

=MAX(C3:C13)

=MAX(D3:D13)

16

Minimum

 

=MIN(C3:C13)

=MIN(D3:D13)

17

Průměr

 

=C14/D1

=D14/D1

Sub-rating VT pro sub-dimenzi Velikost a složení v týmu se vypočte podle vzorce

VT = 1 + R*S*(U+V)

kde

R = 0 pokud D15 < 80%, jinak 1

S = 0 pokud D17 < 25%, jinak 1

U = 2 pokud 1 < D1 < 8, jinak 1

 V = 0 pokud C17 £ 20

    = 1 pokud ≥ 50

    = 2 pokud 20 < C17 < 50

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Velikost a složení týmu je

hodnota VT

 

Vnitřní vztahy a role v týmu

Pro vyhodnocení vnitřních vztahů a rolí v týmu se vyplní následující tabulka (v každém řádku se vyberte příslušná buňka ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.):

Vnitřní vztahy a role v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částeč- ně

NE

Není relevan-tní

Nelze stanovit

2

Má tým jednoznačného ideového vůdce a motivátora ostatních?

 

 

 

 

 

3

Má tým jasného technologického guru?

 

 

 

 

 

4

Má tým odborníka na komerční využití výsledků VaV?

 

 

 

 

 

5

Mají členové týmu vzájemný respekt a harmonické vztahy?

 

 

 

 

 

6

Je komunikace v týmu efektivní?

 

 

 

 

 

7

Součet

=SUMA

(B2:B6)

=SUMA

(C2:C6)

=SUMA

(D2:D6)

=SUMA

(E2:E6)

=SUMA

(F2:F6)

Sub-rating VR pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmu se vypočte podle vzorce:

VR = Zaokrouhleno na celé číslo [B7 + C7/2]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

 

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

Pro vyhodnocení orientace nasazení a motivace členů týmu se vyplní následující tabulka (v každém řádku se vybere příslušná buňku ve sloupci, který nejlépe odpovídá na otázku položenou na počátku tohoto řádku.)

Orientace, nasazení a motivace členů v týmu

 

A

B

C

D

E

F

1

 

ANO

Částečně

NE

Není rele-vantní

Nelze stanovit

2

Mají členové týmu alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků výzkumu a vývoje?

 

 

 

 

 

3

Mají členové týmu ujasněnou motivaci, která je vede k zapojení do realizace inovačního záměru?

 

 

 

 

 

4

Vykazují členové týmu ochotu k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat?

 

 

 

 

 

5

Součet

=SUMA

(B2:B4)

=SUMA

(C2:C4)

=SUMA

(D2:D4)

=SUMA

(E2:E4)

=SUMA

(F2:F4)

Sub-rating OR pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud 3-E5-F5 = 0, OR = 0
 • pokud 3-E5-F5 > 0, OR = zaokrouhleno na celé číslo [5*(B5 + C5/2)/(3-E5-F5)]

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů v týmu je

hodnota OR

 

Odborné znalosti a zkušenosti členů v týmu

Pro vyhodnocení odborných znalostí a zkušeností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“.

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, kteří mají Hindex > 4

 

 

2

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 10 let

 

 

3

Počet členů týmu se zkušenostmi z působení na zahraničním pracovišti v oboru relevantním pro daný inovační záměr po více než 1 rok

 

 

4

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání národního registraci patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

5

Počet členů týmu, kteří předložili žádost o uznání registraci mezinárodního patentu relevantního pro daný inovační záměr

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Celkový sub-rating OZ pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak OZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak OZ = zaokrouhleno nahoru na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je

hodnota OZ

 

 

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení manažerských a podnikatelských znalostí a dovedností členů týmu se vyplní následující tabulka tak, že do sloupce „Počet“ se napíše skutečný počet pracovníků týmu, kteří splňují kritérium uvedené na počátku řádku. Pokud dané kritérium není pro posouzení odborných znalostí a zkušeností členů týmu relevantní, označí se sloupec „Není relevantní“.

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

 

A

B

C

 

 

Počet

Není relevantní

1

Počet členů týmu, absolvovali souhrnně nejméně týden školení o transferu znalostí a technologií a inovačním podnikání

 

 

2

Počet členů týmu, kteří po dobu nejméně 1 roku spolupracovali s komerčním subjektem

 

 

3

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky v malém a středním podniku

 

 

4

Počet členů týmu, kteří působili po více než 3 roky ve velké společnosti

 

 

5

Součet počtu start-up společností, které založili, nebo na jejichž založení se podíleli členové týmu, (pokud se na založení start-up společnosti podílelo více členů týmu, vstupuje do součtu tato společnost opakovaně) 

 

 

6

Součet

=SUMA

(B1:B5)

=SUMA

(C1:C5)

Sub-rating MPZ pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a zkušenosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud C6 = 5, pak MPZ = 0,
 • pokud C6 < 5, pak MPZ = Zaokrouhlit na celé číslo [5 * (B6/(5-C6) / (0,2 + B6/(5-C6))].

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu je

hodnota MPZ

Prezentační dovednosti členů týmu

Pro vyhodnocení prezentačních dovedností členů týmu se nechá tým předvést „elevator pitch“ (max. 3 min. zevrubná prezentace) jejich inovačního záměru a ten se vyhodnotí vyplněním následující tabulky: v každém řádku se ohodnotí uvedený aspekt prezentace známkou od 1 do 5 (jednička nejhorší, pětka nejlepší):

 

Prezentační dovednosti členů týmu

 

A

B

1

Úplnost výkladu

 

2

Jasnost prezentace

 

3

Přesvědčivost

 

4

Dodržení časového limitu

 

5

SOUČET

=SUMA (B1:B4)

Sub-rating PD sub-dimenze Prezentační dovednosti členů týmu se vypočte podle vzorce

 • pokud B4 = 1 PD = 0
 • pokud B4 ≥ 2 PD = Zaokrouhleno na celé číslo (B5/4)

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je

hodnota PD

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro ohodnocení nositelů inovačního záměru pak přinese následující informační hláška:

Sub-dimenze

Sub-rating

Velikost a složení týmu

hodnota VT

Vnitřní vztahy a role v týmu

hodnota VR

Orientace, nasazení a motivace členů týmu

hodnota OR

Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu

hodnota OZ

Manažerské a podnikatelské znalosti a dovednosti členů týmu

hodnota MPZ

Prezentační dovednosti členů týmu

hodnota PD

Hodnota celkového ratingu PR dimenze Nositelé inovačního záměru se stanoví podle následujícího vzorce:

RT = Zaokrouhleno na celou hodnotu nahoru [VT + (K11*VR + K12*OR + K13*OZ + K14*MPZ + K15*PD)/ ((K11+K12+K13+K14+K15)*25)]/2

kde

K11 = 0,25

K12 = 0,25

K13 = 0,15

K14 = 0,20

K15 = 0,15

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový rating pro dimenzi Realizační tým

hodnota RT

 

15.4.5 Inovační proces

Posouzení stavu inovačního procesu při realizaci posuzovaného inovačního záměru má za cíl prověřit nakolik již realizované nebo plánované aktivity směřující k této realizaci jsou kompletní, efektivně koordinovány a směřují k naplnění stanovených cílů. Pro tento účel je nutno zvážit následující dílčí sub-dimenze:

 • obchodní model,
 • kvalita Předběžného podnikatelského plánu,
 • nositel inovačních aktivit,
 • příprava inovačních infrastruktury.

DOPORUČENÉ POSTUPY A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO STANOVENÍ SUBRATINGŮ PRO JEDNOTLIVÉ SUB-DIMENZE VÝZNAMNÉ PRO STANOVENÍ RATINGU DIMENZE INOVAČNÍ PROCES

OBCHODNÍ MODEL je v dané fázi základní komponentou pro realizaci inovačního záměru a výsledné vybudování úspěšného obchodního případu. V této sub-dimenzi se hodnotí existence obchodního modelu, jeho věrohodnost, rozpracovanost a sladění s tržní realitou. Potřebné informace pro stanovení příslušného sub-ratingu se získají ze Studie proveditelnosti zpracované realizačním týmem inovačního záměru a diskusí s tímto týmem.

KVALITA PŘEDBĚŽNÉHO PODNIKATELSKÉHO PLÁNU. Realizaci inovačního záměru postupně provází zpracování řady dokumentů, jejichž kvalita a propracovanost odráží i samotnou kvalitu realizace inovačního záměru. V dané fázi je to Předběžný podnikatelský plán. V této sub-dimenzi se hodnotí jho vypovídací hodnota, úplnost, kvalita, reálnost a věrohodnost. Potřebné informace pro stanovení příslušného sub-ratingu se získají oponenturou Předběžného podnikatelského plánu zpracovaného realizačním týmem inovačního záměru.

NOSITEL INOVAČNÍCH AKTIVIT V této fázi realizace inovačního záměru je základní otázkou definice subjektu, který inovační aktivity bude dále realizovat a za tuto realizaci odpovídat. V dané sub-dimenzi se hodnotí samotná existence takového subjektu, jeho vhodnost s ohledem na zvolený obchodní model, smysluplnost jeho volby a stav jeho zapojení do realizace inovačního záměru. Potřebné informace pro stanovení příslušného sub-ratingu se získají diskusí s realizačním týmem inovačního záměru a tímto týmem zpracovaného Předběžného podnikatelského plánu.

PŘÍPRAVA INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY. Realizace inovačního záměru v dané fázi vyžaduje kromě jasného obchodního modelu a nositele inovačních aktivit také vybudování inovační infrastruktury (partneři, subdodavatelé, distributoři apod.) V této sub-dimenzi se hodnotí vyjasněnost struktury této infrastruktury, její adekvátnost s ohledem na zvolený obchodní model a stav její přípravy. Potřebné informace pro stanovené příslušného sub-ratingu se získají diskusí s realizačním týmem inovačního záměru a s tímto týmem zpracovaného Předběžného podnikatelského plánu.

Sub-ratingy odpovídající jednotlivým sub-dimenzím stanovte následujícím postupem.

 

Obchodní model

V dané fázi je pro další úspěšnou realizaci inovačního záměru nezbytné vyvinutí obchodního modelu, kterým se bude produkt vyvinutý jako implementace podkladového know-how nebo technologie produkovat, propagovat a distribuovat ke koncovým zákazníkům.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky:

Kvalita obchodního modelu

Č. řádku

Legenda

Volba

0

Realizační tým inovačního záměru nedisponuje v dané fázi žádným obchodním modelem pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii.

 

1

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je rozpracován, ale je z řady důvodů nereálný a zcela nevěrohodný.

 

2

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je do jisté míry rozpracován, jeho souznění s oslovovanými trhy, reálnost a věrohodnost není možno potvrdit.

 

3

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je do jisté míry rozpracován, jeho souznění s oslovovanými trhy, reálnost a věrohodnost je však možno potvrdit pouze v omezené míře.

 

4

Obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii je vyvinut, o jeho souznění s oslovovanými trhy, reálnosti a věrohodnosti jsou maximálně nepodstatné pochybnosti. 

 

5

Je vyvinut podrobný obchodní model navržený realizačním týmem inovačního záměru pro tržní realizaci produktu implementujícího podkladové know-how a/nebo technologii, který souzní s oslovovanými trhy a je reálný a věrohodný.

 

Pokud není vyplněn právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Obchodní model (OMO) je rovna číslu vyznačeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Obchodní model je

hodnota OMO

 

Kvalita Předběžného podnikatelského plánu

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky. Označte právě jeden řádek, který nejlépe odpovídá stávající situaci při realizaci posuzovaného inovačního záměru.

Kvalita Předběžného podnikatelského plánu

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Předběžný podnikatelský plán existuje pouze ve velmi obecném náčrtu, který prakticky neumožňuje posouzení (jeho) její kvality.

 

2

Předběžný podnikatelský plán je zpracován nepřehledně a nekvalitně, poskytuje málo potřebných informací a chybí jí jasný návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

3

Předběžný podnikatelský plán je zpracován celkem přehledně, ale v průměrné kvalitě, poskytuje většinu potřebných informací a rámcový návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

4

Předběžný podnikatelský plán je zpracován celkem přehledně a kvalitně a poskytuje téměř všechny potřebné informace i jasný a relativně podrobný návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

5

Předběžný podnikatelský plán je zpracován velmi přehledně a kvalitně a poskytuje všechny potřebné informace i jasný, podrobný a přesvědčivý návod pro další postup při realizaci inovačního záměru.

 

Pokud není označen právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Kvalita Studie proveditelnosti (KPPP) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Kvalita Předběžného podnikatelského plánu je

hodnota KPPP

 

Nositel inovačních aktivit

Pro další realizaci inovačního záměru je nezbytné, aby byl v této fázi jasně právně a organizačně definován nositel inovačního záměru, který má možnosti a potenciál tento záměr realizovat v daném tržním kontextu.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky označením právě jednoho řádku, který nejlépe odpovídá stávající situaci při realizaci posuzovaného inovačního záměru.

Nositel inovačních aktivit

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Subjekt, který by zajišťoval dotažení inovačního záměru až do tržní realizace, dosud není definován.

 

2

Existuje pouze rámcová představa o subjektu, který by zajišťoval dotažení inovačního záměru až do tržní realizace.

 

3

Existuje přesná představa o subjektu, který bude zajišťovat dotažení inovačního záměru až do tržní realizace, a běží proces její realizace.

 

4

Subjekt, který bude zajišťovat dotažení inovačního záměru až do tržní realizace, je přesně definován, ale jeho právní ustavení a jeho organizační a právní pozice v realizaci inovačního záměru dosud nejsou zcela dotažené.

 

5

Subjekt, který bude zajišťovat dotažení inovačního záměru až do tržní realizace, je přesně definován, existuje a jeho pozice v realizaci inovačního záměru je bezchybně organizačně a právně zakotvena.

 

Pokud není označen právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Nositel inovačních aktivit (NIA) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Nositel inovačních aktivit je

hodnota NIA

 

Příprava inovační infrastruktury

Pro další realizaci inovačního záměru musí být v dané fázi této realizace okolo subjektu, který je nositelem inovačních aktivit, vybudována nezbytná podpůrná inovační infrastruktura – partneři, dodavatelé, distributoři apod. Její kvalita je významným faktorem úspěchu této realizace.

Sub-rating pro tuto sub-dimenzi se stanoví vyplněním následující tabulky. Označte právě jeden řádek, který nejlépe odpovídá stávající situaci při realizaci posuzovaného inovačního záměru.

Příprava inovační infrastruktury

Č. řádku

Legenda

Volba

1

Podpůrná inovační infrastruktura je potřebná, ale zatím neexistuje.

 

2

Podpůrná inovační infrastruktura je potřebná, ale zatím existuje pouze rámcová představa o její struktuře a dosud nebyly podniknuty žádné kroky k její realizaci.

 

3

Podpůrná inovační infrastruktura je potřebná, existuje přesná představa o její struktuře a běží proces pro její vybudování.

 

4

Podpůrná inovační struktura

 • buď nehraje žádnou podstatnou roli,
 • nebo je potřebná a existuje o ní jasná představa, ale tato představa dosud není plně organizačně a právně zakotvena.

 

5

Podpůrná inovační struktura

 • buď vůbec není potřebná,
 • nebo potřebná je, existuje o ní jasná představa a tato představa je plně organizačně i právně zakotvena.

 

Pokud není označen právě jeden řádek, systém nepustí zpracovatele dál.

Hodnota sub-ratingu pro sub-dimenzi Příprava inovační infrastruktury (PII) je rovna číslu označeného řádku.

Tato skutečnost se vyjádří informační hláškou:

Sub-rating pro sub-dimenzi Příprava inovační infrastruktury je

hodnota PII

Shrnutí sub-ratingů pro jednotlivé dílčí sub-dimenze významné pro posouzení Inovačního procesu udává následující tabulka:

Sub-dimenze

Sub-rating

Obchodní model

hodnota OMO

Kvalita Předběžného podnikatelského plánu

hodnota   KPPP

Nositel inovačních aktivit

hodnota NIA

Příprava inovační infrastruktury

Hodnota PII

Hodnota ratingu pro dimenzi Inovační proces (INPR) se vypočte podle následujícího vzorce:

INPR = (0,5*OMO +0,2* KPSP + 0,15*NIA + 0,15*PII)

Tento rating zobrazí informační hláška:

Těmto sub-ratingům odpovídá celkový souhrnný rating pro dimenzi Inovační proces

hodnota INPR

 

15.5  Rating dimenzí na úrovni 3

Rating dimenzí na úrovni 3 není v této verzi 2.0 implementován.

 

15.6  Předběžná klasifikace

Ať je již rating jednotlivých dimenzí stanoven postupy na úrovni evaluace 1. či 2, druhý krok evaluace spočívá v obou případech dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating některé z jednotlivých z dimenzí je

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Právní rámec aktivit

£ 2

Realizační tým

£ 2

Inovační proces

£ 2

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

 

0.

bodů

 1. bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

 

 

 

 

 

 

Potenciální klienti a trhy

 

 

 

 

 

 

Ochrana duševního vlastnictví

 

 

 

 

 

 

Realizační tým

 

 

 

 

 

 

Inovační proces

 

 

 

 

 

 

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

 

15.7  Výpočet skóre a klasifikace

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 6. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,45 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,90 < rating £ 4,45

Velmi perspektivní

3,35 < rating £ 3,90

Průměrně perspektivní

2,80 < rating £ 3,35

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,80

Neperspektivní

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní).  V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,8, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,8, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

15.8  Výstupy z evaluace

Výstupem evaluace pro úroveň IRL = 6, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, je hodnota skóre v rozmezí 1 – 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNÍ“ či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulém oddílu. Formální podoba výstupu je popsána v oddílu 19.

 

15.9  Doporučení pro zlepšení skóre

Po ukončení evaluace inovačního záměru poskytuje aplikace InnovationProcessor nápovědu jak dosažené skóre zlepšit. Po kliknutí na tlačítko

 

CO UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SKÓRE?

 

 
 

 


se objeví doporučení na podniknutí kroků směřujících ke zvýšení ratingu těch dimenzí, které vykazují výrazně nízké hodnoty. Tato doporučení jsou různá pro různá IRL a liší se opět podle zvolené úrovně evaluace. V případě evaluace na úrovni 1 se týkají pouze jednotlivých evaluačních dimenzí (Inovativnost a design produktu, Klienti a trhy, Právní rámec aktivit, Realizační tým), pro evaluaci na úrovni 2 se doporučení poskytují i pro jednotlivé sub-dimenze.

Pro evaluaci na úrovni 1 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka. (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, za kterých se doporučení objeví.)

Úroveň = 1

Objeví se za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating INV £ 2

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Klienti a trhy je rating KT £ 2

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating PRA £ 3

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Realizační tým je rating RT £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Inovační proces je rating IP £ 3

Zprostředkujte předkladatelům inovačního záměru školení nebo mentorskou podporu při strukturování inovačního procesu a jejich rolí při jeho realizaci.

Pro evaluaci na úrovni 2 ukazuje nabízená doporučení a podmínky, za kterých jsou nabízena, následující tabulka (Doporučení jsou vždy v pravém sloupci tabulky, v levém a středním sloupci jsou podmínky pro hodnoty ratingu jednotlivých dimenzí, resp. sub-ratingu jednotlivých sub-dimenzí, za kterých se doporučení objeví.):

Úroveň = 2

Objeví se pouze za podmínky když:

Objeví se pouze za podmínky když:

DOPORUČENÍ

V dimenzi „Inovativnost a design produktu“ je rating INV £ 2

 

V sub-dimenzi Jedinečnost podkladového know-how je sub-rating JED £ 1

Zvažte opětně klíčová slova zadaná v charakteristice inovačního záměru, ze kterých vyplývá jeho jedinečnost, a případně je modifikujte a/nebo doplňte. Pokud dospějete ke stejným klíčovým slovům, přijmete hodnotu jedinečnosti posuzovaného inovačního záměru, odvozenou z výskytu klíčových slov v databázích World of Science a Espacenet, jako jeho inherentní charakteristiku.

V sub-dimenzi Poloha na křivce Innovation hype je sub-rating INH £ 1

Zvažte opětně polohu dané technologie/podkladového know-how na křivce Innovation hype a případně ji modifikujte. Pokud se přidržíte již zadané pozice, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Inovativnost z hlediska ochrany duševního vlastnictví je sub-rating PATS £ 1

Analyzujte opětně „IPR landscape“ relevantní pro technologii nebo podkladové know-how relevantní pro daný inovační záměr. Pokud dospějete ke stejnému výsledku přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Design produktu je DP £ 1

Proberte s realizačním týmem stav vývoje produktu a jeho design. Zvažte možnosti zintenzivnění a urychlení prací na jeho vývoji.

V sub-dimenzi Stávající a hrozící konkurence je sub-rating SHK £ 2

Analyzujte opětně stávající možnou budoucí konkurenci ohrožující tržní realizaci inovačního záměru. Zamyslete se nad možnými konkurenčními výhodami posuzovaného produktu.

V sub-dimenzi Konkurenční výhody je sub-rating KV £ 2

Zamyslete se opět nad konkurenčními výhodami produktu rezultujícího z tržní realizace inovačního záměru. Zvažte modifikaci designu produktu nebo obchodního modelu.

V dimenzi „Klienti a trhy“ je rating KAT £ 2

V sub-dimenzi Velikost oslovovaných trhů je sub-rating VOT £ 1

Zvažte opět orientační tržní analýzu a prověřte odhady velikosti oslovovaných trhů, případně je modifikujte. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Teritoriální rozsah oslovovaných trhů je sub-rating TROT £ 1

Zopakujte úvahy o možném škálování produktu vyplývajícího z posuzovaného inovačního záměru, diskutujte je s experty na tržní analýzy, případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Dynamika oslovovaných trhů je sub-rating DOT £ 1

Zvažte opět orientační tržní analýzu a prověřte závěry pro odhad dynamiky trhů oslovovaných inovačním záměrem, případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným výsledkům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

Speciální bariéry vstupu na trh je sub-rating SBVT £ 1

Zvažte opět specifické bariéry vstupu produktu vyplývajícího z daného inovačního záměru na trh a případně modifikujte jejich klasifikaci. Pokud dospějete ke stejným závěrům, považujte tuto skutečnost za fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V dimenzi „Právní rámec aktivit je PRA £ 3

V sub-dimenzi Potenciální síla ochrany technologie nebo know-how jako duševního vlastnictví je sub-rating SODV £ 2

Analyzujte opětně možnosti všech druhů ochrany technologií a/nebo podkladového know-how relevantních pro daný inovační záměr jako duševního vlastnictví. Zamyslete se nad nestandardními postupy. Pokud dospějete ke stejným závěrům, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi nestandardní překážky problematizující ochranu technologie nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví

je sub-rating NSP £ 2

Analyzujte opětně všechny možné nestandardní překážky problematizující ochranu technologie a/nebo podkladového know-how jako duševního vlastnictví. Pokuste se nalézt cesty k jejich překonání.  Pokud se nepodaří situaci zlepšit, přijměte tuto skutečnost jako fakt inherentní danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Aktuální stav ochrany duševního vlastnictví

je ASDOV £ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru stav aktivit souvisejících s ochranou duševního vlastnictví relevantního k danému inovačnímu záměru a pokuste se tyto aktivity maximálně urychlit.

V sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu je sub-rating PVOT  £ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru právní ošetření vztahů mezi členy realizačního týmu a pokuste se posunout toto ošetření na standardní úroveň.

V sub-dimenzi Právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi je sub-rating P|VOI

£ 2

Proberte s nositeli inovačního záměru právní ošetření vztahů mezi zúčastněnými institucemi a pokuste se posunout toto ošetření na standardní úroveň.

V dimenzi „Realizační tým“ je RT £ 3

 

V sub-dimenzi Velikost a složení týmu je sub-rating VT £ 1

Uvažte, jak vhodným způsobem rozšířit nebo reorganizovat tým tak, aby:

 • velikost týmu byla 2 – 7 osob
 • zapojení do projektu představovalo pro členy týmu větší podíl jejich aktivit a existoval alespoň jeden člen týmu, pro kterého by zapojení do projektu představovalo více než 80% jeho aktivit,
 • průměrný věk členů týmu byl mezi 20 až 50 léty.

V sub-dimenzi Vnitřní vztahy v týmuje sub-rating VR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem modifikovat složení týmu a vylepšit jeho vnitřní vztahy tak, aby

 • tým měl jasného vedoucího a technologického guru, případně i odborníka na komerční využití výsledků VaV,
 • v týmu byly harmonické vztahy a probíhala zde efektivní komunikace.

V sub-dimenzi Orientace, nasazení a motivace členů týmu je sub-rating OR £ 2

Uvažte, jak vhodným způsobem vzdělat a motivovat členy týmu tak, aby všichni členové týmu:

 • měli alespoň rámcovou představu, co představuje komercializace výsledků VaV,
 • měli jasnou a silnou motivaci pro zapojení do realizace inovačního záměru,
 • byli ochotni k mimořádnému nasazení, které realizace inovačního záměru bude vyžadovat.

V sub-dimenzi Odborné znalosti a zkušenosti členů týmu je sub-rating OZ £ 3

Uvažte, jak vhodným způsobem tým rozšířit nebo reorganizovat, případně jej propojit s dalšími odborníky tak, aby se zvýšil počet členů týmu:

 • s větší vědeckou erudicí, se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích
 • s větší vědeckou erudicí,
 • se zkušenostmi z působení na zahraničních pracovištích,
  • se zkušenostmi s podáváním patentových přihlášek relevantních k danému inovačnímu záměru.

V sub-dimenzi Manažerské znalosti a dovednosti členů týmu je sub-rating MPZ £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem a školeními, případně propojením s manažerskými kouči zvýšit manažerské znalosti a dovednosti členů týmu. Případně reorganizujte tým tak, aby se zvýšil počet jeho členů, kteří

 • mají zkušenosti se spoluprací s komerčními subjekty,
 • působili v MSP či korporaci,
 • mají zkušenosti se zakládáním start-up společností.

V sub-dimenzi Prezentační dovednosti členů týmu je sub-rating PD £ 2

Uvažte, jak vhodným tréninkem zvýšit prezentační dovednosti členů týmu tak, aby byli schopni prezentovat kvalitně elevator pitch.

V dimenzi „Inovační proces“ je INPR ≤ 3

 

V sub-dimenzi Obchodní model je OMO ≤ 2

Proberte s Realizačním týmem stav přípravy obchodního modelu a diskutujte možné cesty jeho zpřesnění a urychlení jeho finalizace. 

V sub-dimenzi Kvalita Předběžného podnikatelského plánu KPPP ≤ 2

Proberte s Realizačním týmem stávající verzi Předběžného podnikatelského plánu, upozorněte její zpracovatele na její nedostatky a poraďte jim, jak je odstranit.

V sub-dimenzi Nositel inovačních aktivit je NIA ≤ 2

Proberte s Realizačním týmem otázku dlouhodobého nositele inovačních aktivit a pomozte mu najít řešení, jak tohoto nositele správně definovat a právně organizačně zakotvit.

V sub-dimenzi „Příprava inovační infrastruktury“ je PII ≤ 2

Proberte s Realizačním týmem otázku přípravy inovační infrastruktury nezbytné pro tržní realizaci inovačního záměru t a pomozte mu najít řešení, jak tuto infrastrukturu správně definovat a její budování urychlit.

Pokud v důsledku podmínek v levém sloupci se neobjeví žádné doporučení, objeví se informační hláška:

Skóre inovačního záměru je tak vysoké, že neexistují jednoduchá doporučení pro zvýšení ratingu!

 

16.    Evaluace inovačního záměru pro IRL = 7

V této verzi 2.0 není evaluace pro úroveň IRL = 7 implementována.

17.    Evaluace inovačního záměru pro IRL = 8

V této verzi 2.0 není evaluace pro úroveň IRL = 8 implementována.

 

18.    Evaluace inovačního záměru pro IRL = 9

V této verzi 2.0 není evaluace pro úroveň IRL = 9 implementována.

 

19.    Formální podoba výstupu evaluace

Po ukončení evaluace jsou její výsledky zobrazeny v protokolu, který má následující podobu:

VÝSLEDEK EVALUACE

Inovační záměr

Název inovačního záměru

Zkrácený název inovačního záměru (Akronym)

Zkrácený název inovačního záměru

Verze:

Číslo verze

Datum zpracování evaluace

Datum zpracování evaluace

IRL:

Hodnota IRL

Skóre inovačního záměru je

Hodnota skóre inovačního záměru

Hodnocení inovačního záměru: 

Kvalitativní hodnocení inovačního záměru

Komponenty jednotlivých dimenzí

Dimenze

Rating

Dimenze 1

Hodnota ratingu pro dimenzi 1

Dimenze 2

Hodnota ratingu pro dimenzi 2

Dimenze 3

Hodnota ratingu pro dimenzi 3

Dimenze 4

Hodnota ratingu pro dimenzi 4

Dimenze 5

Hodnota ratingu pro dimenzi 5

Tyto výsledky jsou rovněž zobrazeny v podobě paprskového grafu, kde na jednotlivých osách jsou vyznačeny ratingy jednotlivých dimenzí odpovídajících dané hodnotě IRL.

Protokol i graf jsou archivovány a je možno je vytisknout.

Po ukončení evaluace je možno danou verzi zapečetit.

Po ukončení evaluace inovačního záměru poskytuje aplikace InnovationProcessor nápovědu jak dosažené skóre zlepšit. Po kliknutí na tlačítko

 

CO UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SKÓRE?

 

 
 

 


se objeví doporučení na podniknutí kroků směřujících ke zvýšení ratingu těch dimenzí, které vykazují výrazně nízké hodnoty. Tato doporučení jsou pro různá IRL různá, a jsou uvedena pro úrovně evaluace 1. i 2. přímo v kapitolách 10. – 15. popisujících evaluaci aplikačního potenciálu daného inovačního záměru pro IRL = 1 – 6.

WEB PROVOZUJE

INNOVATIONPROCESSOR vznikl za podpory

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.